# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
دانشگاه علوم پزشکی تبریز- مرکز مطالعات و توسعه آموزشی