# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دکتر کامران باقری لنکرانی