# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله، مرکز تحقیقات تروما