# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
دانشگاه آزاد شاهرود
2
دانشگاه آزاد شاهرود
3
دانشگاه آزاد شاهرود