# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
2
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج