# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
دانشگاه آزاد اسلامی یزد
2
دانشگاه علم و صنعت ایران
3
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
4
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
5
سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری
6
مرکز پژوهشی هنر، معماری و شهرسازی نظر
7
دانشگاه علم و صنعت ایران
8
دانشگاه هنر اصفهان
9
انجمن هنرهای نمایشی ایران
10
دانشگاه الزهرا (س)
11
خصوصی
12
دانشگاه شهید بهشتی
13
پژوهشکده هنر
14
انحمن علمی فرش ایران
15
پژوهشکده مطالعات شهری و روستایی
16
دانشگاه هنر اصفهان
17
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
18
دانشگاه هنر اصفهان
19
دانشگاه کردستان
20
جهاد دانشگاهی
21
دانشگاه کاشان
22
موسسه مطالعات هنر اسلامی
23
دانشگاه آزاد اسلامی تهران غرب
24
دانشگاه تهران
25
انجمن علمی معماری و شهر سازی ایران
26
شرکت مهندسین مشاور آرمان شهر
27
مرکز پژوهشی هنر، معماری و شهرسازی نظر
28
دانشگاه هنر
29
دانشگاه هنر
30
دانشگاه هنر
31
دانشگاه تربیت مدرس
32
دانشگاه آزاد اسلامی یادگار امام (ره) - شهر ری
33
دانشگاه شاهد
34
دانشگاه آزاد اسلامی همدان
35
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
36
دانشگاه تهران
37
دانشگاه تهران
38
دانشگاه آزاد اسلامی