# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
2
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
3
انجمن شیمی ایران
4
دانشگاه تهران
5
گروه پژوهشی ریاضی طوسی
6
گروه پژوهشی ریاضی طوسی
7
انجمن بیوشیمی فیزیک ایران
8
انجمن ریاضی ایران
9
دانشگاه شهید بهشتی
10
دانشگاه تبریز
11
انجمن اقتصاد انرژی ایران
12
دانشگاه تهران
13
انجمن پسماند ایران
14
دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان
15
دانشگاه آزاد اسلامی ورامین
16
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
17
دانشگاه تهران
18
انجمن محیط زیست ایران
19
دانشگاه اصفهان
20
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
21
دانشگاه آزاد اسلامی قوچان
22
دانشگاه آزاد اسلامی
23
انجمن نانو فناوری ایران
24
دانشگاه سمنان
25
انجمن اپتیک و فوتونیک ایران
26
دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
27
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
28
دانشگاه فردوسی مشهد
29
انجمن نجوم ایران
30
پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
31
دانشگاه آزاد اسلامی
32
جهاد دانشگاهی
33
دانشگاه آزاد اسلامی
34
دانشگاه سیستان و بلوچستان
35
انجمن ماهی شناسی ایران
36
دانشگاه کاشان
37
جهاد دانشگاهی
38
دانشگاه فردوسی مشهد
39
دانشگاه آزاد اسلامی رشت
40
دانشگاه آزاد اسلامی قائم‌شهر
41
دانشگاه آزاد اسلامی
42
دانشگاه شیراز
43
دانشگاه صنعتی شاهرود
44
دانشگاه آزاد اسلامی
45
دانشگاه فردوسی مشهد
46
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
47
دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
48
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
49
انجمن گیاهان دارویی ایران
50
دانشگاه آزاد اسلامی
51
دانشگاه کاشان
52
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
53
دانشگاه آزاد اسلامی
54
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
55
دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت
56
دانشگاه تهران
57
مرکز آمار ایران
58
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
59
انجمن شیمی ایران
60
انجمن آمار ایران
61
دانشگاه آزاد اسلامی
62
انجمن علوم و فنون دریایی ایران
63
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
64
دانشگاه شیراز
65
دانشگاه آزاد اسلامی ساوه
66
انجمن شیمی ایران
67
دانشگاه تهران
68
دانشگاه تهران
69
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
70
دانشگاه اصفهان
71
دانشگاه ولیعصر رفسنجان
72
دانشگاه خوارزمی
73
دانشگاه خوارزمی
74
دانشگاه بوعلی سینا
75
پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
76
شرکت ملی نفت ایران
77
دانشگاه آزاد اسلامی
78
انجمن علمی ایمنی زیستی
79
انجمن الکتروشیمی ایران
80
انجمن مهندسی صوتیات ایران
81
انجمن آمار ایران
82
انجمن متخصصان محیط زیست ایران
83
مرکز آمار ایران
84
انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
85
دانشگاه هرمزگان
86
دانشگاه اصفهان
87
دانشگاه شهید چمران اهواز
88
انجمن فیزیک ایران
89
انجمن زیست شناسی ایران
90
دانشگاه اصفهان
91
دانشگاه شهید بهشتی
92
دانشگاه خوارزمی
93
دانشگاه صنعتی شاهرود
94
انجمن زیست شناسی ایران
95
دانشگاه آزاد اسلامی
96
انجمن زیست شناسی ایران
97
انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
98
دانشگاه آزاد اسلامی
99
دانشگاه آزاد اسلامی ماهشهر
100
دانشگاه اصفهان
101
دانشگاه آزاد اسلامی
102
انجمن دیرینه شناسی ایران
103
انجمن نانو فناوری ایران
104
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
105
دانشگاه اصفهان
106
دانشگاه فردوسی مشهد
107
دانشگاه بوعلی سینا
108
انجمن زیست شناسی ایران
109
دانشگاه پیام نور
110
دانشگاه آزاد اسلامی
111
دانشگاه الزهرا (س)
112
دانشگاه اصفهان
113
دانشگاه اصفهان
114
دانشگاه تربیت مدرس
115
جهاد دانشگاهی
116
دانشگاه فردوسی مشهد
117
دانشگاه شهید چمران اهواز
118
دانشگاه خوارزمی
119
انجمن زمین شناسی نفت ایران
120
انجمن ژئوفیزیک ایران
121
دانشگاه اراک
122
انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران
123
دانشگاه سمنان
124
دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
125
جهاد دانشگاهی
126
دانشگاه خوارزمی
127
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
128
دانشگاه شهید بهشتی
129
دانشگاه آزاد اسلامی
130
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
131
سازمان انرژی اتمی
132
انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران
133
انجمن ریاضی ایران
134
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
135
انجمن فیزیک ایران
136
دانشگاه تهران
137
دانشگاه الزهرا (س)
138
دانشگاه آزاد اسلامی
139
دانشگاه گیلان
140
دانشگاه آزاد اسلامی
141
دانشگاه آزاد اسلامی اهر
142
انجمن کواترنری ایران
143
انجمن آمار ایران
144
شرکت مهندسین مشاور شیل آمایش
145
انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
146
دانشگاه تهران
147
دانشگاه شهید چمران اهواز
148
انجمن نانو فناوری ایران
149
بنیاد پیشبرد علم و فناوری ایران
150
سازمان هواشناسی کشور
151
انجمن اپتیک و فوتونیک ایران