# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
2
دانشگاه تهران
3
دانشگاه تهران
4
دانشگاه شیراز
5
دانشگاه فردوسی مشهد
6
انجمن جراحی دامپزشکی ایران
7
دانشگاه شهید چمران اهواز
8
دانشگاه ارومیه
9
دانشگاه آزاد اسلامی
10
انجمن جراحی دامپزشکی ایران
11
دانشگاه آزاد اسلامی
12
دانشگاه آزاد اسلامی
13
دانشگاه تهران
14
وزارت جهاد کشاورزی
15
دانشگاه شهید چمران اهواز
16
دانشگاه شهرکرد
17
دانشگاه آزاد اسلامی
18
دانشگاه آزاد اسلامی