# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
دانشگاه علوم پزشکی تهران
2
دانشگاه علوم پزشکی کرمان