# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
مرتضی داستانی
2
پایگاه 598
3
دانشگاه علوم پزشکی تهران
4
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
5
پژوهشگاه مواد و انرژی
6
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
7
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
8
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
9
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
10
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
11
دانشگاه سمنان
12
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
13
انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران
14
دانشگاه یزد
15
انجمن شیمی ایران
16
دانشگاه تهران
17
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
18
گروه پژوهشی ریاضی طوسی
19
دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
20
مجله آپادانا (دکتر نادر صاکی)
21
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
22
انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور
23
دانشگاه اصفهان
24
دانشگاه علوم پزشکی تهران
25
دانشگاه علوم پزشکی تهران
26
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری
27
دانشگاه علوم پزشکی قم
28
فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران
29
دانشگاه علوم پزشکی تهران
30
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
31
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
32
دانشگاه علوم پزشکی کاشان، مرکز تحقیقات ترومای دانشگاه علوم پزشکی کاشان
33
دانشگاه علوم پزشکی آبادان
34
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دکتر نضال صراف زادگان
35
مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
36
دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات پزشکی ورزشی
37
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
38
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
39
دانشگاه علوم پزشکی تهران
40
سیناوب
41
دانشگاه علوم پزشکی همدان
42
دانشگاه علوم پزشکی همدان
43
دانشگاه علوم پزشکی همدان
44
دانشگاه علوم پزشکی همدان
45
دانشگاه علوم پزشکی همدان
46
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
47
گروه پژوهشی ریاضی طوسی
48
دانشگاه علوم پزشکی تهران
49
دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات سرطان
50
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
51
انجمن بیوشیمی فیزیک ایران
52
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
53
انجمن ریاضی ایران
54
دانشگاه مازندران
55
دانشگاه علوم پزشکی بابل
56
دانشگاه گیلان
57
دانشگاه علوم پزشکی بابل
58
دانشگاه مازندران
59
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
60
دانشگاه علوم پزشکی بابل
61
دانشگاه مازندران
62
دانشگاه شهید بهشتی
63
دانشگاه گیلان
64
دانشگاه تهران
65
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
66
دانشگاه تبریز
67
دانشگاه گیلان
68
دانشگاه آزاد اسلامی بندر انزلی
69
دانشگاه پیام نور
70
موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر
71
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
72
دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده داروسازی
73
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
74
دانشگاه تهران
75
دانشگاه علوم پزشکی زابل
76
انجمن مهندسی زلزله ایران
77
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
78
دانشگاه تربیت مدرس
79
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
80
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
81
انجمن روانشناسی
82
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
83
دانشگاه تهران
84
دانشگاه بین المللی امام خمینی
85
انجمن اقتصاد انرژی ایران
86
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
87
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
88
دانشگاه خلیج فارس
89
دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
90
دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشکده پرستاری مامایی
91
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
92
دانشگاه علوم پزشکی فسا
93
دانشگاه اصفهان
94
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد
95
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
96
دانشگاه تهران
97
دانشگاه آزاد اسلامی سمنان
98
دانشگاه دامغان
99
انجمن پسماند ایران
100
دانشگاه علوم پزشکی تربیت مدرس
101
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
102
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان شرقی
103
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
104
دانشگاه علوم پزشکی قم
105
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
106
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
107
بیمارستان بقیه الله
108
مرکز تحقیقاتی دانشگاه شاهد
109
دانشگاه تربیت مدرس
110
انجمن شیمی ایران
111
دانشگاه الزهرا(س)
112
دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن
113
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
114
دکتر محمد جواد زیبایی نژاد
115
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
116
دانشگاه اصفهان
117
دکتر نصر اله مرادی کر
118
دانشگاه آزاد اسلامی
119
دانشگاه آزاد اسلامی
120
دانشگاه آزاد اسلامی
121
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
122
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
123
دکتر عامری
124
دانشگاه آزاد اسلامی یزد
125
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
126
دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان
127
انجمن ماهی شناسی ایران
128
دانشگاه علم و صنعت ایران
129
دانشگاه تهران
130
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
131
دانشگاه علم و صنعت ایران
132
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
133
دانشگاه آزاد اسلامی ورامین
134
دانشگاه سیستان و بلوچستان
135
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
136
دانشگاه علم و صنعت ایران
137
انجمن مهندسی دریایی
138
دانشگاه سیستان و بلوچستان
139
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
140
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
141
دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)
142
دانشگاه صنعتی امیر کبیر
143
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم
144
دانشگاه آزاد اسلامی
145
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
146
پژوهشگاه مواد و انرژی
147
دانشگاه علوم پزشکی البرز
148
دانشگاه تهران
149
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
150
انجمن محیط زیست ایران
151
انجمن علمی مهندسی و مدیریت پسماند ایران
152
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
153
انجمن مهندسی مالی ایران
154
دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد
155
اقای خلیجی
156
دانشگاه اصفهان
157
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
158
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
159
دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات هماتولوژی و آنکولوژی و پیوند مغز استخوان
160
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
161
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
162
دانشگاه تهران
163
دانشگاه علوم پزشکی ایران
164
شهرداری تهران
165
دانشگاه آزاد اسلامی قوچان
166
دانشگاه آزاد اسلامی
167
دانشگاه علم و صنعت ایران
168
دانشگاه آزاد اسلامی
169
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
170
پژوهشگاه فناوری ارتباطات و اطلاعات(مرکز تحقیقات مخابرات ایران)
171
مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
172
دانشگاه آزاد اسلامی الکترونیکی
173
انجمن آهن و فولاد ایران
174
دکتر ابریشم کار نشریه مدیریت
175
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
176
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
177
انجمن مهندسی دریایی ایران
178
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
179
دانشگاه تهران
180
دانشگاه صنعتی امیر کبیر
181
دانشگاه علوم پزشکی بابل، مرکز تحقیقات بیولوژی سلولی و مولکولی
182
دانشگاه تربیت مدرس
183
دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن
184
انجمن نانو فناوری ایران
185
دکتر رویا احمدی نشریه شیمی نوین
186
دانشگاه سمنان
187
انجمن و متخصصین بهداشت و ایمنی کار ، د ع پ تهران
188
انجمن اپتیک و فوتونیک ایران
189
دانشگاه علم و صنعت ایران
190
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
191
دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
192
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
193
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
194
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
195
انحمن روانشناسی ایران
196
دانشگاه آزاد اسلامی
197
198
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
199
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
200
دانشگاه علوم پزشکی شیراز، مرکز تحقیقات سیاست گذاری سلامت
201
دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
202
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
203
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
204
مجله جامعه، فرهنگ و زبان دکتر محمد رضا هاشمی آقای شرافت مشهد
205
دانشگاه خوارزمی
206
انجمن باستان شناسی ایران
207
دانشگاه علم و فرهنگ
208
پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه
209
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
210
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
211
شرکت بین المللی پارت طب ارس
212
دانشگاه تهران
213
دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه
214
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
215
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
216
دانشگاه شیراز
217
دانشگاه پیام نور
218
دانشگاه تهران
219
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، انجمن اندودونتیکس و مرکز تحقیقات اندوانتیکس
220
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
221
دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی
222
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
223
دانشگاه فردوسی مشهد
224
دانشگاه آزاد اسلامی
225
دانشگاه سیستان و بلوچستان
226
دانشگاه خوارزمی
227
دانشگاه تهران
228
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
229
دانشگاه سیستان و بلوچستان
230
دانشگاه تهران
231
انجمن حشره شناسی ایران ، د ع پ تهران
232
انجمن نجوم ایران
233
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
234
پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
235
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
236
دانشگاه آزاد اسلامی
237
انجمن مهندسی شیمی ایران
238
جهاد دانشگاهی
239
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دکتر محمد قفرانی
240
دانشگاه سمنان
241
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
242
دانشگاه آزاد اسلامی
243
دانشگاه شیراز
244
دانشگاه علم و صنعت ایران
245
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
246
دانشگاه شهید چمران
247
دانشگاه تهران
248
موسسه تحقیقات شیلات ایران
249
دانشگاه سیستان و بلوچستان
250
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
251
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
252
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
253
انجمن ماهی شناسی ایران
254
دانشگاه علوم پزشکی شیراز، انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران
255
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
256
دانشگاه تهران
257
دانشگاه شیراز
258
دانشگاه علم و صنعت ایران
259
دانشگاه کاشان
260
جهاد دانشگاهی
261
انجمن مهندسی مکانیک ایران
262
دانشگاه علوم پزشکی تهران
263
دانشگاه علوم پزشکی مشهد، انجمن فیزیک پزشکی ایران
264
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
265
انجمن علمی میکروب شناسی ایران ، د ع پ تهران
266
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ایران
267
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
268
دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقاتی پزشکی هسته ای
269
دانشگاه فردوسی مشهد
270
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی
271
دانشگاه صنعت نفت
272
انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
273
دانشگاه آزاد اسلامی رشت
274
دانشگاه آزاد اسلامی قائم‌شهر
275
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
276
دانشگاه علوم پزشکی تهران، انجمن انگل شناسی ایران
277
انجمن پاتولوژی ایران (وهاب پیرانفر)
278
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
279
دانشگاه علوم پزشکی تهران
280
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
281
انجمن متخصصان علوم دارویی
282
دانشگاه علوم پزشکی ایران
283
دانشگاه آزاد اسلامی
284
دانشگاه علوم پزشکی تهران
285
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
286
دانشگاه علوم پزشکی تهران، انجمن علمی بهداشت ایران
287
پرتو پزشکی نوین دانشگاه مالک اشتر، دکتر محمود رضا آقا میری
288
دانشگاه علوم پزشکی تهران و انجمن رادیولوژی
289
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، انجمن باروری و ناباروری ایران
290
پژوهشکده بیمه
291
دانشگاه شیراز
292
دانشگاه شیراز
293
دانشگاه شیراز
294
دانشگاه شیراز
295
دانشگاه شیراز
296
دانشگاه شیراز
297
دانشگاه شیراز
298
دانشگاه شیراز
299
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
300
دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار
301
دانشگاه علوم پزشکی اراک
302
دانشگاه تهران
303
دانشگاه شیراز
304
دانشگاه فردوسی مشهد
305
انجمن جراحی دامپزشکی ایران
306
دانشگاه اصفهان
307
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
308
مجمع تشخیص مصلحت نظام
309
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
310
انجمن رمز ایران
311
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
312
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
313
دانشگاه علامه طباطبائی
314
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
315
دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد
316
دانشگاه آزاد اسلامی
317
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
318
دانشگاه آزاد اسلامی ساری
319
دانشگاه علوم پزشکی کردستان
320
دانشگاه علوم پزشکی کردستان
321
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
322
انجمن هوا فضای ایران
323
پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
324
دانشگاه تربیت مدرس
325
دانشگاه گیلان
326
دانشگاه صنعتی شاهرود
327
دانشگاه آزاد اسلامی کازرون
328
دانشگاه شهید چمران
329
دانشگاه آزاد اسلامی
330
جناب آقای دکتر علی نیازی
331
دانشگاه آزاد اسلامی علی آبادکتول
332
انجمن فیزیک ایران
333
دانشگاه تهران
334
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
335
دانشگاه آیندگان مازندران-دکتر علی نجفی
336
دانشگاه صنعتی شاهرود
337
دانشگاه آزاد اسلامی اهر
338
دانشگاه علوم پزشکی شاهد
339
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
340
دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن
341
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
342
دانشگاه علوم پزشکی تهران
343
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
344
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
345
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
346
دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده پرستاری مامایی
347
دانشگاه فردوسی مشهد
348
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
349
دانشگاه تهران
350
انجمن مهندسی شیمی ایران
351
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
352
دانشگاه تبریز
353
دانشگاه شاهد
354
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
355
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
356
دانشگاه اصفهان
357
دانشگاه تهران
358
دانشگاه علوم پزشکی تهران
359
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
360
دانشگاه تربیت مدرس
361
انجمن چشم‌ پزشکی ایران
362
دانشگاه تهران
363
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
364
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
365
دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده دندانپزشکی
366
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده دندانپزشکی
367
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
368
دانشگاه علوم پزشکی تهران
369
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
370
دانشگاه شهید رجائی
371
دانشگاه شاهد
372
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
373
انجمن انرژی ایران
374
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
375
دانشگاه تبریز
376
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
377
دانشگاه تهران
378
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
379
دانشگاه علوم پزشکی تهران، انجمن علمی بهداشت محیط ایران
380
دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات بهداشت باروری ولیعصر
381
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
382
دانشگاه تهران
383
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
384
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
385
انجمن مهندسی گاز ایران
386
دانشگاه مازندران
387
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
388
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
389
دانشگاه سمنان
390
دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد
391
دانشگاه شهید چمران
392
انجمن مهندسی صنایع ایران
393
مرکز مطالعات مدیریت ایران
394
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
395
دانشگاه آزاد اسلامی فیروزکوه
396
جهاد دانشگاهی
397
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
398
انجمن حشره شناسی ایران
399
دانشگاه صنعتی شاهرود
400
دانشگاه تحصیلات تکمیلی کرمان
401
دانشگاه آزاد اسلامی یزد
402
دانشگاه تبریز
403
دانشگاه زابل
404
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
405
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات کاربرد لیزر در پزشکی
406
دانشگاه تهران
407
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
408
دانشگاه شهید باهنر کرمان
409
دانشگاه شهید باهنر کرمان
410
دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
411
دانشگاه گیلان
412
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
413
دانشگاه شهید رجائی
414
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
415
دانشگاه علوم پزشکی تهران
416
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
417
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
418
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
419
انجمن گیاهان دارویی ایران
420
دکتر علی کارگری
421
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
422
دانشگاه علوم پزشکی ایران، مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی
423
دانشگاه صنعتی شاهرود
424
دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد
425
دانشگاه دامغان
426
دانشگاه گیلان
427
دکتر ضیاء تاج الدین
428
دانشگاه تهران
429
دانشگاه آزاد اسلامی علوم دارویی
430
دانشگاه آزاد اسلامی ساوه
431
دانشگاه آزاد اسلامی
432
دانشگاه کاشان
433
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
434
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
435
دانشگاه علوم پزشکی تهران
436
دانشگاه آزاد اسلامی
437
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
438
دانشگاه خلیج فارس
439
دانشگاه محقق اردبیلی
440
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات چشم
441
دانشگاه آزاد اسلامی
442
دانشگاه آزاد اسلامی
443
دانشگاه آزاد اسلامی
444
دانشگاه آزاد اسلامی
445
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده پیراپزشکی
446
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
447
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
448
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
449
انجمن پریودنتولوژی ایران ، د ع پ تبریز
450
پژوهشگاه صنعت نفت
451
دانشگاه آزاد اسلامی علوم دارویی
452
دانشگاه علوم پزشکی تهران
453
دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
454
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
455
دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت
456
پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان(دانشگاه ساری)
457
دانشگاه تبریز
458
دانشگاه شاهد
459
دانشگاه علم و صنعت ایران
460
دانشگاه آزاد اسلامی
461
دانشگاه سمنان
462
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
463
پژوهشگاه مواد و انرژی
464
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
465
دانشگاه علوم پزشکی گناباد
466
دانشگاه شهید چمران اهواز
467
دانشگاه علوم پزشکی همدان
468
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
469
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
470
دانشگاه شهید چمران اهواز
471
انجمن مهندسی بهداشت(دکتر ایزانلو)
472
دانشگاه تهران
473
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
474
دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر
475
دانشگاه علوم پزشکی تهران
476
دانشگاه علوم پزشکی تهران
477
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
478
دانشگاه آزاد اسلامی
479
مرکز آمار ایران
480
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
481
دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
482
انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
483
دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان
484
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
485
دانشگاه شیراز
486
دانشگاه پیام نور
487
انجمن علوم و فناوری مهندسی نساجی ایران
488
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
489
انجمن شیمی ایران
490
انجمن آمار ایران
491
دانشگاه آزاد اسلامی
492
انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران
493
انجمن علوم و فنون دریایی ایران
494
دانشگاه تهران
495
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
496
دانشگاه علوم پزشکی زابل
497
دانشگاه تبریز
498
انجمن کامپیوتر ایران
499
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
500
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
501
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، دانشکده بهداشت
502
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
503
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
504
دکتر بهروز مشایخی
505
دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا
506
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
507
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
508
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
509
دانشگاه آزاد اسلامی شهر مجلسی
510
لاله شیخی مقدم
511
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
512
دانشگاه کاشان
513
دانشگاه سمنان
514
دانشگاه علوم پزشکی ایران
515
دانشگاه علوم پزشکی گلستان، دانشکده پیراپزشکی
516
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
517
دانشگاه علوم پزشکی سمنان
518
دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
519
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، دانشکده پرستاری و مامائی
520
دانشگاه تربیت مدرس
521
دانشگاه شیراز
522
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
523
انجمن قارچ شناسی ایران
524
انجمن شیمی ایران
525
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
526
انجمن نانو فناوری پزشکی ایران
527
دانشگاه تهران
528
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
529
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
530
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
531
دانشگاه علوم پزشکی تهران
532
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
533
دانشگاه آزاد اسلامی ساوه
534
انجمن شیمی ایران
535
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
536
دانشگاه سمنان
537
انجمن کنه شناسی ایران
538
دانشگاه شیراز
539
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
540
دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده داروسازی
541
دانشگاه آزاد اسلامی
542
انجمن شیمی ایران
543
دانشگاه آزاد شیراز
544
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی
545
دانشگاه گلستان
546
دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت
547
انجمن زبان و ادبیات فرانسه
548
دانشگاه تهران
549
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
550
دانشگاه تهران
551
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
552
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
553
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
554
دانشگاه تهران
555
دانشگاه آزاد اسلامی
556
موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
557
دانشگاه سمنان
558
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، مرکز قرآن و عترت
559
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
560
دانشگاه ادیان و مذاهب
561
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
562
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
563
دانشگاه علوم پزشکی تبریز- مرکز مطالعات و توسعه آموزشی
564
دانشگاه علوم پزشکی ایران، مرکز قلب شهید رجایی
565
دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)
566
دانشگاه علوم پزشکی مازنداران
567
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده داروسازی و مرکز تحقیقات علوم دارویی
568
انجمن فارماکوگنوزی ایران
569
دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)
570
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
571
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
572
دانشگاه اصفهان
573
دانشگاه مراغه
574
دانشگاه صنعتی شریف
575
دانشگاه علوم پزشکی ایران
576
دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دکتر کامران باقری لنکرانی
577
دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
578
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
579
آقای پویان فخاریان-سمنان
580
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
581
رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در آلمان
582
دانشگاه حکیم سبزواری
583
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
584
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی سل و بیماریهای ریوی
585
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
586
انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران
587
دانشگاه شهید رجائی
588
دانشگاه رازی کرمانشاه
589
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
590
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
591
دانشکده داروسازی شهید بهشتی
592
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
593
دانشگاه تربیت مدرس
594
دانشگاه علوم پزشکی تهران،‌ مرکز قلب تهران
595
دانشگاه سمنان
596
دانشگاه اصفهان
597
دانشگاه سیستان و بلوچستان
598
دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله، مرکز تحقیقات تروما
599
دانشگاه آزاد شاهرود
600
دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
601
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات بیماریهای کلیوی و مجاری ادراری
602
دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه
603
دانشگاه ارومیه
604
دانشگاه ولیعصر رفسنجان
605
دکتر نوروزی
606
دانشگاه علوم پزشکی شیراز، مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت
607
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
608
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
609
انجمن آبیاری و زهکشی ایران
610
محمدعلی وکیلی
611
دانشگاه آزاد اسلامی
612
انجمن آبخیزداری ایران
613
سیدمحمد صفی زاده
614
سید محمد صفی زاده
615
ابر
616
انجمن ماهیان زینتی ایران
617
دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس
618
دانشگاه علوم پزشکی ارتش -اداره بهداری نهاجا
619
دانشگاه فردوسی مشهد
620
دانشگاه فردوسی مشهد
621
مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب
622
دانشگاه اصفهان
623
دانشگاه پیام نور
624
پژوهشگاه امام حسین
625
حبیب یزدان پناه
626
سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری
627
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی
628
پژوهشگاه قرآن و حدیث
629
انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری
630
موسسه فرهنگی تحقیقاتی إسراء
631
دانشگاه تهران
632
دانشگاه شهید باهنر کرمان
633
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
634
دانشگاه شهید باهنر کرمان
635
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
636
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
637
دانشگاه الزهرا (س)
638
دانشگاه آزاد اسلامی
639
دانشگاه آزاد اسلامی
640
دانشگاه گیلان
641
دانشگاه تهران
642
دانشگاه تهران
643
دانشگاه پیام نور
644
سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران
645
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
646
سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی
647
دانشگاه آزاد اسلامی دفتر مطالعات نیروی انسانی
648
انجمن علمی پرستاری ایران
649
هوشمند سفیدی
650
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
651
آ
652
ساقی باقری نیا
653
انجمن مهندسین عمران ایران
654
دانشگاه آزاد اسلامی
655
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
656
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
657
علی آقا محمدی
658
دانشگاه باقر العلوم ع
659
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
660
کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
661
شرکت رسانه اصفهان امروز
662
شهرداری اصفهان
663
دانشگاه آزاد اسلامی
664
موسسه اطلاعات
665
سازمان جغرافیایی
666
ریاست جمهوری
667
رضا صابری خورزوقی
668
الیاس حضرتی
669
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
670
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
671
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
672
دانشگاه جامع امام حسین
673
منصور مظفری
674
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
675
دانشگاه علوم پزشکی لرستان
676
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
677
موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر
678
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
679
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
680
دانشگاه خوارزمی
681
دانشگاه خوارزمی
682
دانشگاه بوعلی سینا
683
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
684
عبداله جعفرعلی جاسبی
685
پیمان بهادری
686
حکمت الله موسوی
687
افکار
688
پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
689
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
690
دانشگاه علامه طباطبائی
691
اقتصاد
692
حبیب الله قلیش لی
693
دانشگاه فردوسی مشهد
694
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
695
دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر
696
دانشگاه اصفهان
697
دانشگاه خوارزمی
698
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
699
انجمن اقتصاد کشاورزی ایران
700
وزارت جهاد کشاورزی
701
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
702
دانشگاه علامه طباطبایی
703
دانشگاه شهید چمران اهواز
704
دانشگاه اصفهان
705
دانشگاه شهید بهشتی
706
انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران
707
وزارت صنعت، معدن و تجارت
708
دانشگاه فردوسی مشهد
709
دانشگاه فردوسی مشهد
710
انجمن علمی اقتصاد شهری ایران
711
شرکت ملی نفت ایران
712
دانشگاه آزاد اسلامی
713
دانشگاه آزاد اسلامی نور
714
دانشگاه آزاد اسلامی
715
دانشگاه بیرجند
716
دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند
717
دانشگاه آزاد اسلامی
718
دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
719
دانشگاه آزاد واحد شهر قدس
720
دانشگاه آزاد اسلامی
721
دانشگاه تهران
722
انجمن جراحی دامپزشکی ایران
723
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
724
انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی
725
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
726
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
727
پاایگاه خبرگزاری
728
مؤسسه جمعیت ادبی الیک
729
دانشگاه امام حسین ع مجله الکترو مغناطیس
730
دانشگاه جامع امام حسین
731
سازمان بسیج اساتید
732
دانشگاه تهران
733
دانشگاه شهید چمران
734
نشریه المپبک
735
دانشگاه اصفهان
736
مدرسه اسلامی هنر
737
دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان
738
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
739
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
740
سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی
741
دانشگاه گلستان
742
دانشگاه تهران
743
دانشگاه آزاد اسلامی
744
محمود حیدری
745
میرایوب پیرایش قهوه چی
746
دانشکده علوم و فنون فارابی
747
دفتر تحقیقات کاربردی سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع
748
انجمن رمز ایران
749
دانشگاه عالی دفاع ملی
750
انجمن علمی ایمنی زیستی
751
انجمن الکتروشیمی ایران
752
دانشگاه شهید رجائی
753
ناجا
754
انجمن آموزش عالی ایران
755
دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)
756
دانشگاه پیام نور
757
دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر
758
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم
759
دانشگاه آزاد اسلامی
760
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
761
انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
762
دانشگاه ایلام
763
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
764
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
765
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
766
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
767
دانشگاه پیام نور
768
دانشگاه آزاد اسلامی مراغه
769
پایگاه انتخاب
770
دانشگاه علوم انتظامی
771
انجمن مهندسی صوتیات ایران
772
دانشگاه علامه طباطبائی
773
ناجا
774
انجمن آمار ایران
775
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
776
دانشگاه زنجان
777
دانشگاه شیراز
778
پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
779
دانشگاه بین المللی امام خمینی
780
دانشگاه علامه طباطبایی
781
دانشگاه امام صادق (ع)
782
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
783
دانشگاه الزهرا (س)
784
دانشگاه آزاد اسلامی رودهن
785
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
786
کمیته ملی انرژی
787
انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران
788
مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی
789
انجمن انسان شناسی ایران
790
انجمن متخصصان محیط زیست ایران
791
حسین نژاد
792
مرکز نشر میراث مکتوب
793
دانشگاه شهید بهشتی
794
غلامرضا جعفرپور مقدم
795
ب
796
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
797
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
798
مرکز پژوهشی هنر، معماری و شهرسازی نظر
799
سید مالک حسینی
800
مسعود داودی
801
دانشگاه اصفهان
802
علی دهباشی
803
دانشگاه شهید چمران
804
دانشگاه تهران
805
مرکز آمار ایران
806
وزارت صنعت، معدن و تجارت
807
دانشگاه تهران
808
دانشگاه پیام نور
809
دانشگاه علامه طباطبایی
810
دانشگاه خوارزمی
811
دانشگاه علامه طباطبائی
812
دانشگاه اصفهان
813
دانشگاه اصفهان
814
دانشگاه پیام نور
815
دانشگاه آزاد اسلامی
816
دانشگاه تربیت مدرس
817
ریاست جمهوری
818
دانشگاه مازندران
819
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
820
جواد آذرنگار
821
عباسعلی بهاری اردشیری
822
ناجا
823
دانشگاه پیام نور
824
انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
825
انجمن علمی اداره بیمارستانها ، د ع پ تهران
826
انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران
827
شرکت سهامی بیمه ایران
828
انجمن مهندسی راه و ساختمان
829
دانشگاه تهران
830
دانشگاه علم و صنعت ایران
831
دانشگاه آزاد اسلامی خوی
832
موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
833
دانشگاه آزاد اسلامی
834
انجمن علمی بهداشت کار ایران ، د ع پ تهران
835
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
836
دانشگاه آزاد اسلامی
837
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
838
دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
839
دانشگاه تهران
840
موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر
841
دانشگاه تهران
842
موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر
843
انجمن رژیونال آنستزی و درد ایران ، د ع پ ایران
844
دانشگاه شهید باهنر کرمان
845
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
846
رحمان بابازاده
847
سازمان بورس و اوراق بهادار
848
پایگاه بولتن
849
دانشگاه آزاد اسلامی قم
850
دانشگاه هرمزگان
851
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
852
دانشگاه صنعتی اصفهان
853
دانشگاه فردوسی مشهد
854
دانشگاه آزاد اسلامی میانه
855
دانشگاه آزاد اسلامی همدان
856
دانشگاه آزاد اسلامی
857
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
858
پارس
859
دفتر تبلیغات
860
دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)
861
مصطفی کواکبیان
862
مؤسسه همگامان اندیشه زمان
863
دانشگاه آزاد اسلامی ابهر
864
مؤسسه همگامان اندیشه زمان
865
دفتر تبلیغات
866
شرکت انتشاراتی تبلیغاتی گسترش رسانه سپیدار
867
مازیار هوشمند
868
مؤسسه مطبوعاتی پیام آوران کرمان
869
دانشگاه علوم پزشکی تهران
870
دانشگاه اصفهان
871
دانشگاه جامع امام حسین
872
دانشگاه جامع امام حسین
873
دانشگاه تبریز
874
پژوهشگاه توسعه فناوری های پیشرفته خواجه نصیر الدین طوسی
875
دانشگاه علوم پزشکی ارتش - اداره بهداشت و درمان نزاجا
876
مهدی بگلری
877
دانشگاه شهرکرد
878
موسسه تحقیقات خاک و آب
879
دانشگاه آزاد اسلامی رودهن
880
دانشگاه تهران
881
دانشکده اطلاعات
882
دانشگاه قم
883
دانشگاه ارومیه
884
دانشگاه الزهرا(س)
885
دانشگاه علامه طباطبائی
886
دانشگاه علامه طباطبائی
887
دانشگاه علامه طباطبائی
888
دانشگاه پیام نور
889
دانشگاه شهید رجائی
890
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
891
دانشگاه آزاد اسلامی
892
دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
893
دانشگاه بوعلی سینا
894
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
895
دانشگاه الزهرا(س)
896
دانشگاه خوارزمی
897
دانشگاه خوارزمی
898
دانشگاه آزاد اسلامی خوی
899
دانشگاه پیام نور
900
دانشگاه ارومیه
901
دانشگاه علامه طباطبایی
902
دانشگاه خوارزمی
903
انجمن تعلیم و تربیت
904
دانشگاه جامع امام حسین
905
دانشگاه ارومیه
906
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
907
انجمن پژوهش های آموزشی ایران
908
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
909
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
910
انجمن علوم قرآن و حدیث ایران
911
جهاد دانشگاهی
912
دانشگاه تبریز
913
جهاد دانشگاهی
914
دانشگاه شهید چمران اهواز
915
دانشگاه آزاد اسلامی
916
انجمن فیزیک ایران
917
موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی
918
دانشگاه تهران
919
دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
920
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
921
دانشگاه آزاد اسلامی
922
دانشگاه آزاد اسلامی
923
دانشگاه آزاد اسلامی فیروزآباد
924
دانشگاه آزاد اسلامی
925
دانشگاه سیستان و بلوچستان
926
دانشگاه فردوسی مشهد
927
جامعه المصطفی العالمیه
928
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
929
دانشگاه تربیت مدرس
930
دانشگاه علامه طباطبائی
931
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
932
دانشگاه مازندران
933
دانشگاه ادیان و مذاهب
934
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
935
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
936
دانشگاه بین المللی امام خمینی
937
دانشگاه بین المللی امام خمینی
938
دانشگاه بوعلی سینا
939
وزارت صنعت، معدن و تجارت
940
پژوهشکده بیمه
941
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
942
دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد
943
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
944
انجمن ایرانی تاریخ اسلام
945
دانشگاه اصفهان
946
انجمن ایرانی تاریخ اسلام
947
دانشگاه تهران
948
دانشگاه پیام نور
949
دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد
950
دانشگاه پیام نور
951
دانشگاه تهران
952
دانشگاه مازندران
953
ناجا
954
دانشگاه امام صادق (ع)
955
دانشگاه عدالت
956
دانشگاه مازندران
957
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
958
دانشگاه عدالت
959
دانشگاه گیلان
960
دانشگاه عدالت
961
دانشگاه اصفهان
962
مرکز تحقیقات راه, مسکن و شهرسازی
963
دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)
964
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
965
پژوهشگاه قرآن و حدیث
966
دانشگاه عدالت
967
دانشگاه اصفهان
968
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
969
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
970
موسسه فرهنگی هنری سبک زندگی آل یاسین
971
دانشگاه عدالت
972
انجمن علمی عرفان اسلامی ایران
973
دانشگاه شاهد
974
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
975
انجمن علوم سیاسی
976
دانشگاه ارومیه
977
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
978
دانشگاه مازندران
979
دانشگاه پیام نور
980
دانشگاه عدالت
981
دانشگاه امام صادق (ع)
982
انجمن علوم قرآن و حدیث ایران
983
دانشگاه فردوسی مشهد
984
دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان
985
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
986
جامعه المصطفی العالمیه
987
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
988
سازمان امور مالیاتی کشور
989
دانشگاه فردوسی مشهد
990
دانشگاه علامه طباطبائی
991
دانشگاه مازندران
992
دانشگاه کردستان پژوهشنامه مدیریت بازاریابی
993
دانشگاه فردوسی مشهد
994
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
995
دانشگاه عدالت
996
دانشگاه مازندران
997
دانشگاه ادیان و مذاهب
998
آیه الله بروجردی
999
ناجا
1000
دانشگاه علامه طباطبائی
1001
دانشگاه آزاد اسلامی دهاقان
1002
ناجا
1003
دانشگاه شهید بهشتی
1004
دانشگاه تهران
1005
دانشگاه بوعلی سینا
1006
پژوهشگاه صنعت نفت
1007
وزارت جهاد کشاورزی
1008
انجمن معارف اسلامی
1009
دانشگاه ادیان و مذاهب
1010
انجمن زبان و ادبیات فارسی
1011
دانشگاه تربیت مدرس
1012
انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران
1013
دانشگاه اصفهان
1014
دانشگاه اراک
1015
دانشگاه تهران
1016
سازمان صدا و سیما
1017
دانشگاه بیرجند
1018
دانشگاه علوم انتظامی
1019
دانشگاه آزاد اسلامی
1020
دانشگاه علامه طباطبائی
1021
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
1022
دانشگاه پیام نور
1023
سازمان هواشناسی کشور
1024
دانشگاه شاهد
1025
دانشگاه علوم انتظامی
1026
دانشگاه تهران
1027
انجمن علمی انقلاب اسلامی
1028
دانشگاه بوعلی سینا
1029
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
1030
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
1031
دانشگاه آزاد اسلامی سنندج
1032
دانشگاه شیراز
1033
دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
1034
دانشگاه مازندران
1035
دانشگاه علامه طباطبایی
1036
دانشگاه آزاد اسلامی یادگار امام (ره) - شهر ری
1037
موسسه تحقیقات پنبه ایران
1038
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
1039
دانشگاه اصفهان
1040
دانشگاه سیستان و بلوچستان
1041
دانشگاه الزهرا (س)
1042
دانشگاه شهید رجائی
1043
دانشگاه خوارزمی
1044
دانشگاه علامه طباطبائی
1045
دانشگاه آزاد اسلامی
1046
دانشگاه شهید باهنر کرمان
1047
دانشگاه قم
1048
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
1049
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1050
دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار
1051
دانشگاه بوعلی سینا
1052
انجمن زیست شناسی ایران
1053
دانشگاه تهران
1054
دانشگاه تهران
1055
دانشگاه مازندران
1056
دانشگاه تهران
1057
دانشگاه تهران
1058
دانشگاه اصفهان
1059
دانشگاه پیام نور
1060
دانشگاه فردوسی مشهد
1061
دانشگاه اصفهان
1062
دانشگاه آزاد اسلامی
1063
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1064
دانشگاه جامع امام حسین
1065
شهر دانش
1066
موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی ‌شهردانش
1067
دانشگاه تربیت مدرس
1068
موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی ‌شهردانش
1069
دانشگاه بین المللی امام خمینی
1070
موسسه تحقیقات خاک و آب
1071
دانشگاه شهید بهشتی
1072
مووسسه آموزش عالی دانشستان ساوه
1073
دانشگاه خوارزمی
1074
دانشگاه اصفهان
1075
دانشگاه علامه طباطبائی
1076
دانشگاه پیام نور
1077
دانشگاه پیام نور
1078
دانشگاه تربیت مدرس
1079
دانشگاه علامه طباطبایی
1080
انجمن علمی روابط بین الملل
1081
خصوصی
1082
انجمن روانشناسی اجتماعی ایران
1083
دانشگاه فردوسی مشهد
1084
دانشگاه تهران
1085
دانشگاه تهران
1086
دانشگاه تهران
1087
دانشگاه اصفهان
1088
دانشگاه اصفهان
1089
دانشگاه بوعلی سینا
1090
دانشگاه فردوسی مشهد
1091
دانشگاه آزاد اسلامی ورامین
1092
دانشگاه بیرجند
1093
دانشگاه لرستان
1094
دانشگاه صنعتی شاهرود
1095
انجمن ژئومورفولوژی
1096
پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع)
1097
وزارت نیرو
1098
انجمن علمی مطالعات جهان اسلام
1099
دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان
1100
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی کرمان
1101
انجمن زیست شناسی ایران
1102
دانشگاه تبریز
1103
دفتر تبلیغات
1104
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1105
دانشگاه اصفهان
1106
دانشگاه تهران
1107
دانشگاه تبریز
1108
دانشگاه فردوسی مشهد
1109
دانشگاه پیام نور
1110
دانشگاه اصفهان
1111
دانشگاه فردوسی مشهد
1112
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1113
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
1114
دانشگاه آزاد اسلامی آیت الله آملی
1115
دانشگاه هرمزگان
1116
جهاد دانشگاهی
1117
دانشگاه تهران
1118
دانشگاه آزاد اسلامی
1119
دانشگاه تبریز
1120
دانشگاه قم
1121
دانشگاه تهران
1122
دانشگاه آزاد اسلامی
1123
دانشگاه تبریز
1124
دانشگاه پیام نور
1125
دانشگاه پیام نور
1126
دانشگاه تهران
1127
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
1128
دانشگاه علامه طباطبایی
1129
انجمن زیست شناسی ایران
1130
دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت
1131
دانشگاه پیام نور
1132
دانشگاه گنبد کاووس
1133
انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
1134
دانشگاه تربیت مدرس
1135
دانشگاه آزاد اسلامی
1136
دانشگاه سیستان و بلوچستان
1137
دانشگاه جامع امام حسین
1138
دانشگاه تربیت مدرس
1139
انجمن مشاوره ایران
1140
دانشگاه تهران
1141
دانشگاه بوعلی سینا
1142
دانشگاه آزاد اسلامی
1143
دانشگاه فرهنگیان
1144
دانشگاه علم و صنعت ایران
1145
دانشگاه شهرکرد
1146
دانشگاه بوعلی سینا
1147
بنیاد نهج البلاغه
1148
انجمن علمی مدیریت صنعتی ایران
1149
دانشگاه پیام نور
1150
دانشگاه آزاد اسلامی
1151
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
1152
دانشگاه ملایر
1153
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
1154
دانشگاه تبریز
1155
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
1156
وزارت امور اقتصادی و دارایی
1157
دانشگاه هنر اصفهان
1158
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
1159
دانشگاه فردوسی مشهد
1160
دانشگاه آزاد اسلامی
1161
انجمن پلیمر ایران
1162
مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی سازمان سمت
1163
پژوهشکده علوم و صنایع غذایی
1164
پژوهشکده علوم و صنایع غذایی
1165
دانشگاه شیراز
1166
پ
1167
دانشگاه شهید چمران
1168
سیده فاطمه درواری
1169
دانشگاه پیام نور
1170
دانشگاه پیام نور
1171
دانشگاه علوم انتظامی
1172
دانشگاه آزاد اسلامی ماهشهر
1173
محمد مسعود ارکان
1174
حسینی
1175
دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات پوست و جزام
1176
دانشگاه گیلان
1177
موسسه فرهنگی هنری
1178
دانشگاه آزاد اسلامی محلات
1179
دانشگاه شهید بهشتی
1180
دانشگاه شهید بهشتی
1181
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
1182
دانشگاه الزهرا (س)
1183
وزارت امور خارجه
1184
دانشگاه تهران
1185
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
1186
انجمن علمی تاریخ فلسفه
1187
دانشگاه تبریز
1188
دانشگاه الزهرا(س)
1189
دانشگاه آزاد اسلامی
1190
دانشگاه فردوسی مشهد
1191
دانشگاه عدالت
1192
دانشگاه آزاد اسلامی پرند
1193
موسسه مطالعات علوم شناختی
1194
دانشگاه اصفهان
1195
دانشگاه زنجان
1196
دانشگاه زنجان
1197
دانشگاه آزاد اسلامی دزفول
1198
مؤسسه افق رسانه پویا
1199
ت
1200
دانشگاه تهران
1201
نهاد کتابخانه های عمومی کشور
1202
دانشگاه گیلان
1203
دانشگاه تهران
1204
دانشگاه آزاد اسلامی
1205
دانشگاه تهران
1206
دانشگاه اصفهان
1207
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
1208
دانشگاه گیلان
1209
دانشگاه آزاد اسلامی گرگان
1210
دانشگاه آزاد اسلامی
1211
دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت
1212
مجله معلق
1213
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
1214
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1215
دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر
1216
دانشگاه گیلان
1217
خصوصی
1218
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
1219
انجمن حسابداری ایران
1220
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
1221
دانشگاه شهید بهشتی
1222
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
1223
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1224
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
1225
دانشگاه تهران
1226
دانشگاه بیرجند
1227
دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد
1228
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
1229
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
1230
دانشگاه آزاد اسلامی
1231
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
1232
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - مرکز تحقیقات علوم رفتاری
1233
دانشگاه زابل
1234
دانشگاه الزهرا (س)
1235
دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر
1236
دانشگاه گیلان
1237
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
1238
دانشگاه ارومیه
1239
دانشگاه خوارزمی
1240
دانشگاه تهران
1241
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
1242
دانشگاه تهران
1243
دانشگاه امام صادق (ع)
1244
دانشگاه آزاد اسلامی رودهن
1245
دانشگاه خوارزمی
1246
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
1247
دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان
1248
انجمن علوم و مهندسی منابع آب
1249
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1250
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
1251
انجمن علمی موتور ایران
1252
دانشگاه پیام نور
1253
دانشگاه آزاد اسلامی دزفول
1254
دانشگاه ملایر
1255
دانشگاه آزاد اسلامی
1256
انجمن علمی مواد پرانرژی
1257
دانشگاه شهید بهشتی
1258
دانشگاه خوارزمی
1259
سازمان بسیج اساتید
1260
دانشگاه کردستان
1261
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
1262
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
1263
دانشگاه فرهنگیان
1264
دانشگاه زنجان
1265
انجمن ترویج علم
1266
انجمن آبخیزداری ایران
1267
دانشگاه آیندگان مازندران-دکتر علی نجفی
1268
مؤسسه رسانه نگاران خوب اندیش
1269
دادسرای عمومی و انقلاب تهران
1270
دانشگاه خوارزمی
1271
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
1272
وزارت آموزش و پرورش
1273
سازمان آموزش و پرورش استثنایی
1274
دانشگاه گیلان
1275
شرکت کارآفرینی نخبگان تفاهم
1276
پژوهشگاه قرآن و حدیث
1277
دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد
1278
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1279
دانشگاه بیرجند
1280
تین
1281
دانشگاه پیام نور
1282
پایگاه توریسم
1283
دانشگاه آزاد اسلامی
1284
دانشگاه شهید چمران اهواز
1285
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
1286
دانشگاه گیلان
1287
قطب توسعه پایدار محیط جغرافیایی
1288
جهاد دانشگاهی
1289
ناجا
1290
دانشگاه تهران
1291
دانشگاه تهران
1292
دانشگاه علوم انتظامی
1293
دانشگاه تهران
1294
دانشگاه شهید چمران اهواز
1295
دانشگاه آزاد اسلامی معاونت پژوهشی‌دانشگاه
1296
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1297
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1298
دانشگاه صنعتی اصفهان
1299
انجمن هنرهای نمایشی ایران
1300
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
1301
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
1302
مرکز تحقیقات راه, مسکن و شهرسازی
1303
سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران
1304
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1305
مجابی
1306
دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان
1307
انجمن جامعه‌شناسی ایران
1308
دانشگاه تبریز
1309
انجمن جامعه‌شناسی ایران
1310
دانشگاه تربیت مدرس
1311
دانشگاه شاهد
1312
دانشگاه اصفهان
1313
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1314
دانشگاه مازندران
1315
دانشگاه تهران
1316
انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات
1317
دانشگاه مازندران
1318
انجمن حکمت و فلسفه ایران
1319
دانشگاه فردوسی مشهد
1320
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
1321
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1322
دانشگاه تربیت مدرس
1323
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1324
دانشگاه عدالت
1325
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1326
انجمن فلسفه دین ایران
1327
انجمن جغرافیایی ایران
1328
موسسه آموزش عالی بین المللی قشم
1329
دانشگاه فردوسی مشهد
1330
دانشگاه آزاد اسلامی
1331
دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد
1332
دانشگاه سیستان و بلوچستان
1333
دانشگاه تبریز
1334
دانشگاه اصفهان
1335
دانشگاه رازی کرمانشاه
1336
دانشگاه سیستان و بلوچستان
1337
دانشگاه فردوسی مشهد
1338
دانشگاه فردوسی مشهد
1339
دانشگاه فردوسی مشهد
1340
دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد
1341
دانشگاه الزهرا (س)
1342
جم
1343
سازمان ثبت احوال کشور
1344
سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی
1345
دانشگاه پیام نور
1346
انجمن جنگلبانی ایران
1347
دانشگاه تهران
1348
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
1349
مؤسسه رسانه گستر ساده
1350
دانشگاه تهران
1351
محمدرضا سعدی
1352
طلیعه خادمیان
1353
دانشگاه آزاد اسلامی پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
1354
شرکت توزیع مجتمع پیام آوران نشر روز
1355
دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)
1356
دانشگاه سیستان و بلوچستان
1357
دانشگاه شهید بهشتی
1358
دانشگاه شهید بهشتی
1359
دانشگاه شهید بهشتی
1360
دانشگاه شهید بهشتی
1361
وزارت جهاد کشاورزی
1362
دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پرستاری و مامایی
1363
دبیرخانه مدارس علوم دینی اهل سنت
1364
دانشگاه کاشان
1365
موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث
1366
شکرالله رضازاده شرمه
1367
حرفه
1368
دانشگاه تهران
1369
دانشگاه پیام نور
1370
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
1371
دانشگاه آزاد اسلامی
1372
دانشگاه آزاد اسلامی
1373
دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
1374
دانشگاه گنبد کاووس
1375
دانشگاه فردوسی مشهد
1376
دانشگاه آزاد اسلامی
1377
مرکز آموزش مدیریت دولتی
1378
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
1379
دانشگاه اصفهان
1380
دانشگاه مفید
1381
شهر دانش
1382
دانشگاه مفید
1383
دانشگاه تهران
1384
دانشگاه تهران
1385
قوه قضائیه
1386
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
1387
دانشگاه پیام نور
1388
شهر دانش
1389
مجمع عالی حکمت اسلامی
1390
دانشگاه امام صادق (ع)
1391
دانشگاه پیام نور
1392
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1393
دانشگاه علامه طباطبائی
1394
مرکز رسانه قوه قضاییه
1395
حسین فردوس
1396
دانشگاه شهید بهشتی
1397
1398
دانشگاه پیام نور
1399
هرمز شجاعی مهر
1400
دانشگاه آزاد اسلامی آستارا
1401
وزارت آموزش و پرورش
1402
حسین واحدی پور
1403
مؤسسه کلبه امید مازرون
1404
موسسه فرهنگی هنری ابناء الرسول تهران
1405
مؤسسه اطلاع رسانی خبرگزاری آریا
1406
موسسه خانه ایرانیان خارج ازکشور
1407
سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران
1408
مؤسسه مطالعات فرهنگ و رسانه
1409
توحید علیخانلو
1410
شهرداری اصفهان
1411
دانشگاه آزاد اسلامی
1412
موسسه باغ کتاب تهران
1413
وزارت ورزش و جوانان
1414
موسسه فرهنگی قرآنی دانشجویان ایران - جهاد دانشگاهی
1415
سازمان دانش آموزی
1416
موسسه آتی سازان فرهنگ تسنیم
1417
مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی
1418
علیرضا دبیر
1419
مرکز مدیریت حوزه علمیه قم
1420
مجلس شورای اسلامی
1421
شرکت توسعه مکتب خبر ایرانیان
1422
مجتمع آموزشی امام صادق (ع)
1423
سازمان بسیج مستضعفین
1424
موسسه فرهنگی خبری جهاد دانشگاهی
1425
بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس
1426
موسسه خبرگزاری رسا
1427
سید علی ریاض
1428
موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی شبستان نور
1429
دانشگاه علم و فرهنگ
1430
موسسه فرهنگی خبرگزاری فارس
1431
بنیاد ملی فرهنگی هنری امام رضا (ع)
1432
موسسه فرهنگی هنری خبرگزاری قدس
1433
موسسه اطلاع رسانی و خبرگزاری کار
1434
موسسه خانه کتاب ایران
1435
محمد هادیفر
1436
موسسه کیهان
1437
پرویز اسماعیلی
1438
علیرضا علی احمدی
1439
موسسه فرهنگی خدمات اطلاع رسانی نما رسانه
1440
مرکز ملی جهانی شدن
1441
موسسه فرهنگی خبری مرور وقایع جهان
1442
قوه قضائیه-مرکز رسانه
1443
موسسه خبرگزاری مهر
1444
موسسه فرهنگی ورزشی پاس
1445
دانشجویان
1446
سازمان هلال احمر
1447
دانشگاه فرهنگیان
1448
دبیرخانه مدارس علوم دینی اهل سنت
1449
غلامحسین واحدی پور تبریزی
1450
دانشگاه آزاد اسلامی یادگار امام (ره) - شهر ری
1451
موسسه فرهنگی و هنری خراسان
1452
مؤسسه فرهنگی هنری خراسان
1453
مؤسسه فرهنگی هنری خراسان
1454
مؤسسه فرهنگی هنری خراسان
1455
بنیاد حکمت اسلامی صدرا
1456
دانشگاه یزد
1457
خ
1458
رضا حسن زاده اشرفی
1459
دیار
1460
دانشگاه بین المللی امام خمینی
1461
وزارت جهاد کشاورزی
1462
دانشگاه شهید چمران اهواز
1463
دانشگاه تبریز
1464
دانشگاه علوم انتظامی
1465
دانشگاه پیام نور
1466
دانشگاه یاسوج
1467
سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران
1468
دانشگاه شهید باهنر کرمان
1469
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
1470
انجمن حسابداری مدیریت مالی ایران
1471
دیوان محاسبات کشور
1472
پژوهشکده شورای نگهبان
1473
دانشگاه پیام نور
1474
دانشگاه آزاد اسلامی ورامین
1475
دانشگاه امام صادق (ع)
1476
دانشگاه اصفهان
1477
دانشگاه اصفهان
1478
انجمن مهندسی مالی ایران
1479
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
1480
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
1481
انجمن علوم علف های هرز ایران
1482
دانشگاه تبریز
1483
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
1484
دانشگاه تهران
1485
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
1486
دانشگاه آزاد اسلامی
1487
دانشگاه تهران
1488
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
1489
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1490
دانشگاه فردوسی مشهد
1491
دانشگاه علامه طباطبائی
1492
دانشگاه شهید چمران
1493
دانشگاه آزاد اسلامی
1494
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
1495
دانشگاه شاهد
1496
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
1497
دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
1498
ایوب دبیری نژاد
1499
دانشگاه آزاد اسلامی
1500
دانشگاه سمنان
1501
دانشگاه تربیت مدرس
1502
دانشگاه سمنان
1503
دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
1504
انجمن دیرینه شناسی ایران
1505
دانشگاه هنر
1506
دانشگاه شهید چمران اهواز
1507
دانشگاه شهید چمران
1508
شرکت دنیای اقتصاد تابان
1509
تصویر
1510
هرمز هوشمند راد
1511
خشایار نظریان رستمی
1512
قلم
1513
انجمن نانو فناوری ایران
1514
دانشگاه امام صادق (ع)
1515
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
1516
انجمن آموزش علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران
1517
دانشگاه بین المللی امام خمینی
1518
دانشگاه خوارزمی
1519
دانشگاه پیام نور
1520
دانشگاه تربیت مدرس
1521
دانشگاه پیام نور
1522
دانشگاه مذاهب اسلامی
1523
دانشگاه سمنان
1524
دانشگاه مازندران
1525
انجمن مطالعات برنامه درسی
1526
دانشگاه بین المللی امام خمینی
1527
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
1528
دانشگاه مازندران
1529
دانشگاه علامه طباطبائی
1530
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
1531
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
1532
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
1533
دانشگاه صنعتی نوشیروان بابل
1534
دانشگاه علوم پزشکی
1535
دانشگاه جامع امام حسین
1536
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
1537
دانشگاه اصفهان
1538
مجمع تشخیص مصلحت نظام
1539
مجمع تشخیص مصلحت نظام
1540
مجمع تشخیص مصلحت نظام
1541
خصوصی
1542
مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی
1543
شورای عالی انقلاب فرهنگی
1544
دانشگاه الزهرا (س)
1545
دانشگاه شاهد
1546
دانشگاه علوم پزشکی خدمات درمانی هرمزگان
1547
دانشگاه تربت حیدریه
1548
دانشگاه بوعلی سینا
1549
ناصر قدیری رازلیقی
1550
ناجا
1551
انجمن ریخته گران ایران
1552
دانشگاه فردوسی مشهد
1553
بنیاد رسالت
1554
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1555
مجمع جهانی تقریب بین مذاهب اسلامی
1556
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
1557
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1558
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
1559
دانشگاه بوعلی سینا
1560
دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
1561
جهاد دانشگاهی
1562
دانشگاه تهران
1563
دانشگاه‌ علوم‌ بهزیستی
1564
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
1565
مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
1566
خصوصی
1567
دانشگاه آزاد اسلامی
1568
دانشگاه شهید بهشتی
1569
دانشگاه پیام نور
1570
دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار
1571
مجمع تشخیص مصلحت نظام مجله ره نامه سیاست گذاری
1572
پژوهشکده تحقیقات راهبردی
1573
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی دفتر فناوری اطلاعات
1574
دانشگاه آزاد اسلامی رودهن
1575
انجمن ایرانی روانشناسی
1576
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
1577
دانشگاه پیام نور
1578
دانشگاه علامه طباطبائی
1579
دانشگاه سمنان
1580
دانشگاه ملایر
1581
دانشگاه پیام نور
1582
دانشگاه شاهد
1583
دانشگاه رازی کرمانشاه
1584
دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار
1585
دانشگاه آزاد اسلامی
1586
دانشگاه علامه طباطبائی
1587
دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن
1588
انجمن علمی روانشناسی خانواده
1589
دانشگاه پیام نور
1590
دانشگاه خوارزمی
1591
دانشگاه شهید بهشتی
1592
دانشگاه اصفهان
1593
دانشگاه محقق اردبیلی
1594
انحمن روانشناسی ایران
1595
دانشگاه جامع امام حسین
1596
رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان
1597
شمسی پورمحمدی
1598
1599
وزارت جهاد کشاورزی
1600
انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان
1601
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
1602
دانشگاه پیام نور
1603
سید حکمت الله موسوی
1604
دانشگاه یزد
1605
دانشگاه صنعتی اصفهان
1606
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
1607
دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد
1608
دانشگاه آزاد اسلامی
1609
دانشگاه اصفهان
1610
انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
1611
محمدرضا شواخی زواره (مدیر مسئول)
1612
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
1613
دانشگاه الزهرا (س)
1614
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1615
دانشگاه پیام نور
1616
دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
1617
دانشگاه فردوسی مشهد
1618
دانشگاه فردوسی مشهد
1619
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
1620
دانشگاه خوارزمی
1621
دانشگاه آزاد اسلامی فسا
1622
دانشگاه آزاد اسلامی سنندج
1623
انجمن زبان‌شناسی ایران
1624
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
1625
وزارت جهاد کشاورزی
1626
موسسه تحقیقات کشاورزی دیم ایران
1627
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
1628
دانشگاه تربت حیدریه
1629
انجمن زیست شناسی ایران
1630
دانشگاه آزاد واحد تهران شمال
1631
دانشگاه آزاد اسلامی دامغان
1632
دانشگاه پیام نور
1633
انجمن علوم خاک ایران
1634
دانشگاه آزاد اسلامی
1635
دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار
1636
دانشگاه الزهرا (س)
1637
دانشگاه اصفهان
1638
دانشگاه اصفهان
1639
دانشگاه اصفهان
1640
دانشگاه تربیت مدرس
1641
دانشگاه زنجان
1642
دانشگاه پیام نور
1643
دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان
1644
دانشگاه آزاد اسلامی شهر قدس
1645
دانشگاه بیرجند
1646
جهاد دانشگاهی
1647
دانشگاه فردوسی مشهد
1648
دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان
1649
دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان
1650
دانشگاه شهید چمران اهواز
1651
دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر
1652
دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر
1653
دانشگاه خوارزمی
1654
انجمن زمین شناسی مهندسی ایران
1655
انجمن زمین شناسی نفت ایران
1656
زنان
1657
دانشگاه تهران
1658
دانشگاه تهران
1659
دانشگاه آزاد اسلامی
1660
جامعه الزهرا
1661
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
1662
دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
1663
انجمن ژنتیک ایران
1664
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
1665
انجمن ژئوپلتیک ایران
1666
دانشگاه بین المللی امام خمینی
1667
دانشگاه آزاد اسلامی زرند
1668
انجمن ژئوفیزیک ایران
1669
انجمن ژئومکانیک نفت ایران
1670
خصوصی
1671
انجمن سازه های فولادی ایران
1672
دانشگاه تهران
1673
دانشگاه گیلان
1674
وزارت امور خارجه
1675
دانشگاه جامع امام حسین
1676
علی یوسف پور
1677
مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
1678
دانشگاه یزد
1679
دانشگاه الزهرا(س)
1680
دانشگاه تهران
1681
دانشگاه صنعتی شریف
1682
مجمع تشخیص مصلحت نظام
1683
وزارت امور اقتصادی و دارایی
1684
مسعود جلالی یرزگر
1685
دانشگاه الزهرا(س)
1686
انجمن سیستم های سطوح آبگیر باران ایران
1687
علی اکبر بهبهانی
1688
بابک کلانی
1689
موسسه انتشارات امید مجد
1690
مؤسسه فرهنگی ابن سینای بزرگ
1691
سیده طناز جعفری
1692
دانشگاه آزاد اسلامی قم
1693
علی صالح آبادی
1694
سازمان تبلیغات اسلامی
1695
جامعه المصطفی العالمیه
1696
انجمن برق آبی ایران
1697
دانشگاه علامه طباطبائی
1698
انجمن سرامیک ایران
1699
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1700
س
1701
مؤسسه فرهنگی هنری خراسان
1702
دانشگاه آزاد اسلامی ملایر
1703
موسسه فرهنگی نبأ مبین
1704
دانشگاه آزاد اسلامی ساری
1705
دانشگاه تهران
1706
دانشگاه علوم پزشکی ایران
1707
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
1708
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
1709
دانشگاه اراک
1710
انجمن سنجش از دور و GIS ایران
1711
دانشگاه آزاد اسلامی
1712
انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران
1713
دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان
1714
حسین وخشوری
1715
پایگاه سینما
1716
سینما
1717
انجمن احتراق ایران
1718
دانشگاه گیلان
1719
عبداله جعفرعلی جاسبی
1720
سید علی بابامیری
1721
مهدی رحمانیان
1722
شرکت پالایش و پخش مجله فرآیند
1723
نرجس رجایی
1724
دانشگاه شیراز
1725
دانشگاه ادیان و مذاهب
1726
موسسه شیعه شناسی
1727
خبرگزاری شفقنا
1728
دانشگاه تهران
1729
دانشگاه آزاد اسلامی آزادشهر
1730
دانشگاه پیام نور
1731
نیوز
1732
سازمان کتابخانه ها، موزه ها و اسناد آستان قدس رضوی
1733
دانشگاه سمنان
1734
دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
1735
دانشگاه آزاد شاهرود
1736
جهاد دانشگاهی
1737
دانشگاه شهید بهشتی
1738
دانشگاه پیام نور
1739
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1740
شهرداری مشهد
1741
کتاب
1742
دانشگاه یزد
1743
جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
1744
شرکت مینا گستر امروز
1745
خسرو مومن هاشمی
1746
احمد محمودزاده
1747
زندگی
1748
شرکت تعاونی روزنامه و چاپخانه صبح ساحل
1749
دانشگاه آزاد اسلامی معاونت پژوهشی‌دانشگاه
1750
مسیح الله سلطانی
1751
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
1752
دانشگاه شهید بهشتی
1753
مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی گسترش صنعت، معدن و تجارت
1754
شرکت صنایع الکترونیک ایران
1755
انجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ ایران
1756
شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک
1757
وزارت صنعت، معدن و تجارت
1758
جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه- انجمن
1759
دانشگاه پیام نور
1760
انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران
1761
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
1762
پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان
1763
فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران
1764
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
1765
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی معاونت آموزشی
1766
دانشگاه تهران
1767
محمدرضا ربانی
1768
محمدمهدی جعفری زاده
1769
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
1770
دانشگاه آزاد اسلامی پژوهشکده قرآن و عترت
1771
دانشگاه آزاد اسلامی همدان
1772
دانشگاه آزاد اسلامی
1773
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1774
عصر
1775
مؤسسه انتشار نشریه عصر ایرانیان
1776
مؤسسه مطبوعاتی پیمان فردای روشن
1777
مؤسسه روزنامه عصر اقتصاد
1778
محمد عسلی
1779
پایگاه هامون
1780
عقیق
1781
دانشگاه علامه طباطبایی
1782
موسسه تحقیقات شیلات ایران
1783
انجمن سرامیک ایران
1784
دانشگاه خوارزمی
1785
دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر
1786
انجمن آبزی پروری ایران
1787
دانشگاه صنعتی اصفهان
1788
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
1789
دانشگاه قم
1790
دانشگاه فردوسی مشهد
1791
دانشگاه تهران
1792
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
1793
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
1794
دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی آجا
1795
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
1796
دانشگاه شهید چمران اهواز
1797
دانشگاه امام صادق (ع)
1798
انجمن ترویج و آموزش کشاورزی
1799
دانشگاه آزاد اسلامی بابل
1800
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
1801
دانشگاه تهران
1802
دانشکده علوم حدیث
1803
وزارت جهاد کشاورزی
1804
دانشگاه تهران
1805
دانشگاه شهرکرد
1806
انجمن انفورماتیک ایران
1807
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
1808
خصوصی
1809
انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات
1810
دانشگاه شهید چمران
1811
دانشگاه تهران
1812
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
1813
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
1814
دانشگاه ایلام
1815
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
1816
پژوهشگاه علوم وحیانی معارج
1817
دانشگاه فردوسی مشهد
1818
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
1819
دانشگاه فردوسی مشهد
1820
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1821
دانشگاه تهران
1822
دانشگاه علامه طباطبایی
1823
دانشگاه شهید بهشتی
1824
انجمن علوم مدیریت ایران
1825
دانشگاه ارومیه
1826
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
1827
دانشگاه گیلان
1828
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
1829
دانشگاه آزاد اسلامی
1830
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
1831
انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
1832
انجمن علمی بذر ایران
1833
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
1834
انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران
1835
دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
1836
موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
1837
انجمن هوا فضای ایران
1838
دانشگاه علم و صنعت ایران
1839
موسسه نساجی امروز
1840
دانشگاه جامع امام حسین
1841
انجمن علوم باغبانی ایران
1842
دانشگاه جامع امام حسین
1843
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
1844
انجمن زنبور عسل ایران
1845
دانشگاه تربیت مدرس
1846
دانشگاه صنعتی اصفهان
1847
دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
1848
دانشگاه قم
1849
دانشگاه علوم انتظامی
1850
دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
1851
دانشکده فرماندهی ستاد آجا
1852
انجمن مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران
1853
سازمان انرژی اتمی
1854
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
1855
دانشگاه شهید چمران اهواز
1856
انجمن آب و فاضلاب-دکتر تابش دانشکده فنی دانشگاه تهران
1857
دانشگاه شهید باهنر کرمان
1858
انجمن خوردگی ایران
1859
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
1860
انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران
1861
صاحب امتیاز
1862
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1863
فرا
1864
موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
1865
شرکت ملی پالایش و پخش فراوردهای نفتی ایران
1866
دانشگاه آزاد اسلامی
1867
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
1868
انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران
1869
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1870
ف
1871
پایگاه فردا
1872
مؤسسه مطبوعاتی فرصت سازان امروز
1873
دانشگاه آزاد اسلامی
1874
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
1875
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
1876
دانشگاه جامع امام حسین
1877
پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
1878
بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا
1879
دانشگاه علامه طباطبائی
1880
دانشگاه تربیت مدرس
1881
انجمن ریاضی ایران
1882
دانشگاه پیام نور
1883
دانشگاه آزاد اسلامی معاونت پژوهشی‌دانشگاه
1884
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
1885
انجمن فیزیک ایران
1886
دانشگاه تهران
1887
دانشگاه الزهرا (س)
1888
دانشگاه پیام نور
1889
دانشگاه تبریز
1890
دانشگاه آزاد اسلامی
1891
دانشگاه آزاد اسلامی
1892
دانشگاه گیلان
1893
دانشگاه آزاد اسلامی
1894
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
1895
دانشگاه شهید بهشتی
1896
دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
1897
دانشگاه رازی کرمانشاه
1898
دانشگاه شاهد
1899
دانشگاه پیام نور
1900
موسسه مطالعات دین و اقتصاد دکتر فرشاد مومنی
1901
فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران
1902
جهاد دانشگاهی، واحد علوم پزشکی تهران
1903
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان-دانشکده پرستاری و مامایی
1904
دانشگاه پیام نور
1905
بنیاد نهج البلاغه
1906
دانشگاه پیام نور
1907
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی
1908
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
1909
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
1910
موسسه آموزش عالی قشم
1911
بانک چشم جمهوری اسلامی ایران
1912
موسسه مطالعات تاریخ پزشکی طب اسلامی و مکمل
1913
دانشگاه سمنان
1914
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
1915
دانشگاه تهران
1916
شورای حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی
1917
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
1918
پژوهشگاه قوه قضائیه
1919
دانشگاه صدا و سیما
1920
دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
1921
دانشگاه بیرجند
1922
انجمن مطالعات سیاسی حوزه
1923
دانشگاه مازندران
1924
دانشگاه خلیج فارس
1925
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
1926
طب اعتیاد
1927
آیة الله احمد بهشتی
1928
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
1929
دانشگاه باقر العلوم ع
1930
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
1931
دانشگاه باقر العلوم ع
1932
آقای دکتر محمود عباسی
1933
پژوهشگاه علوم وحیانی معارج
1934
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
1935
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
1936
دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
1937
دانشگاه فرهنگیان
1938
دانشگاه فرهنگیان
1939
دانشگاه فرهنگیان
1940
دانشگاه باقر العلوم ع
1941
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
1942
جهاد دانشگاهی، واحد علوم پزشکی تهران
1943
انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران
1944
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
1945
دانشگاه آیت الله بروجردی
1946
دادگستری تهران
1947
دکتر روح اله طاهرخانی
1948
دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
1949
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
1950
دانشگاه علامه طباطبائی
1951
دانشگاه آزاداسلامی واحد پزشکی تهران
1952
دانشگاه محیط زیست
1953
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، گروه فقه پزشکی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی
1954
دانشگاه خاتم الانبیا بهبهان
1955
دانشگاه مازندران
1956
سازمان کتابخانه ها، موزه ها و اسناد آستان قدس رضوی
1957
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
1958
دانشگاه علوم پزشکی ایران
1959
دانشگاه خاتم
1960
دانشگاه اصول دین
1961
دانشگاه مازندران
1962
دانشگاه بین المللی امام خمینی
1963
دانشگاه تهران
1964
دانشگاه علامه طباطبایی
1965
دانشگاه مذاهب اسلامی
1966
دانشگاه آزاد واحد آزادشهر
1967
دانشگاه آزاد اسلامی
1968
دانشگاه آزاد اسلامی ملایر
1969
دانشگاه بین المللی امام خمینی
1970
دانشگاه مذاهب اسلامی
1971
مرکز فقهی ائمه اطهار
1972
دانشگاه فردوسی مشهد
1973
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
1974
دانشگاه تبریز
1975
دانشگاه امام صادق (ع)
1976
دانشگاه تهران
1977
دانشگاه تهران
1978
دانشگاه تهران
1979
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1980
دانشگاه فردوسی مشهد
1981
دانشگاه تهران
1982
ماهنامه فیلم
1983
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
1984
انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران
1985
دانشگاه آزاد اسلامی ساری
1986
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
1987
دانشگاه علامه طباطبایی
1988
مؤسسه فرهنگی هنری دیباگران
1989
دانشگاه بیرجند
1990
دانشگاه های منطقه غرب کشور
1991
وزارت راه و شهر سازی
1992
پژوهشگاه هوا فضا
1993
دانشگاه های منطقه غرب کشور
1994
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
1995
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
1996
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
1997
دانشگاه اصفهان
1998
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
1999
آستان قدس رضوی
2000
جامعه المصطفی العالمیه
2001
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
2002
جامعه المصطفی العالمیه
2003
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
2004
دانشگاه پیام نور
2005
دانشگاه فنی و حرفه ای
2006
ناجا
2007
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
2008
دانشگاه آزاد اسلامی اهر
2009
خانه کارگر
2010
شرکت کارون پیام اکسین
2011
دانشگاه رازی کرمانشاه
2012
دانشگاه یزد
2013
دانشگاه یزد
2014
دانشگاه یزد
2015
جمعیت ایران فردا
2016
دانشگاه سمنان
2017
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
2018
آستان قدس رضوی
2019
دانشگاه یزد
2020
دکتر خانی مجلات حقوق بشر
2021
ک
2022
یحیی فتح نجات
2023
پایگاه کسب و کار
2024
انجمن علمی کشاورزی بوم شناختی ایران
2025
دانشگاه تهران
2026
دانشگاه تهران
2027
انجمن مهندسی بهره وری صنعت برق ایران
2028
پژوهشگاه قرآن و حدیث
2029
موسسه بین المللی آموزشی ،فرهنگی و هنری راه امام
2030
پژوهشکده هنر
2031
مظفر حاجیان حسین آبادی
2032
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
2033
دانشگاه تهران
2034
انجمن مهندسی کنترل و ابزار دقیق ایران
2035
موسسه کیهان
2036
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
2037
انجمن کواترنری ایران
2038
وزارت آموزش و پرورش
2039
دانشگاه علوم پزشکی سمنان
2040
دانشگاه علوم پزشکی کرمان، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
2041
دانشگاه شهید چمران اهواز
2042
دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
2043
دانشگاه آزاد اسلامی ورامین
2044
دانشگاه ملایر
2045
دانشگاه آزاد اسلامی یادگار امام (ره) - شهر ری
2046
انجمن گردشگری ایران
2047
دانشگاه پیام نور
2048
نعمت الله شهبازی
2049
محمدکاظم شکوهی راد
2050
انحمن علمی فرش ایران
2051
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ج.ا.ا
2052
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
2053
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
2054
سید فخرالدین شبیری
2055
انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
2056
دانشگاه فردوسی مشهد
2057
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
2058
موسسه شیعه شناسی
2059
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
2060
دانشگاه اصفهان
2061
پژوهشکده امام خمینی (ره)
2062
دانشگاه علامه طباطبائی
2063
دانشگاه اصفهان
2064
مجله مثبت
2065
مرکز پژوهشهای مجلس جمهوری اسلامی
2066
دانشگاه علوم پزشکی تهران، انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران
2067
دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی
2068
دانشگاه شاهد
2069
دانشگاه دامغان
2070
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مرکز مطالعات و توسعه‌ی آموزش پزشکی
2071
دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایلام
2072
دانشگاه پیام نور
2073
دانشگاه زابل
2074
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- مرکز تحقیقات ارتقاء ایمنی و پیشگیری از مصدومیت‌ها
2075
دانشگاه علوم پزشکی همدان
2076
دکتر حسن حاج طالبی ( نشریه طب سنتی )
2077
دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری
2078
مرکز تحقیقات مدیریت اطلاعات سلامت
2079
انجمن شیمی ایران
2080
دانشگاه علوم پزشکی همدان
2081
دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان
2082
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان
2083
دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد، دانشکده پرستاری و مامایی
2084
مجله بین المللی زیست و زیست پزشکی
2085
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
2086
دانشگاه علوم پزشکی ایران
2087
دانشگاه علوم پزشکی یزد
2088
دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج)، دانشکده پرستاری
2089
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
2090
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
2091
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
2092
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان _ مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی
2093
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
2094
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
2095
دانشگاه بیرجند
2096
دانشگاه علوم پزشکی همدان
2097
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
2098
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
2099
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
2100
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
2101
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، موسسه ملی تحقیقات سلامت
2102
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دندانپزشکی
2103
دانشگاه آزاد اسلامی-واحد دندانپزشکی تهران
2104
دانشگاه علوم پزشکی یزد
2105
دانشگاه تبریز
2106
دانشگاه علوم پزشکی گلستان، دانشکده پرستاری و مامایی
2107
دانشگاه شهید باهنر کرمان
2108
ریاست جمهوری
2109
دانشگاه علوم پزشکی گلستان، معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گلستان
2110
دانشگاه علوم پزشکی تهران، پژوهشکده علوم و غدد متابولیسم
2111
دانشگاه شهید چمران اهواز
2112
دانشگاه تهران
2113
دانشگاه علوم پزشکی تهران،‌ دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی
2114
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، دانشکده پرستاری و مامایی
2115
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
2116
دانشگاه علوم پزشکی تهران
2117
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
2118
دانشگاه تهران
2119
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده دندانپزشکی
2120
دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشکده دندانپزشکی
2121
دانشگاه علوم پزشکی نیشابور
2122
دانشگاه علوم پزشکی شیراز، قطب علمی آموزش الکترونیکی پیشرفته در علوم پزشکی
2123
دانشگاه علوم پزشکی اراک
2124
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
2125
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
2126
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
2127
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
2128
دانشگاه علوم پزشکی فسا
2129
دانشگاه علوم پزشکی قم
2130
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
2131
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
2132
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
2133
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
2134
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
2135
دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده دندانپزشکی
2136
جامعه اسلامی دندانپزشکان
2137
مجتبی وحید گلپایگانی
2138
دانشگاه علوم پزشکی یزد
2139
دانشگاه علوم پزشکی ایران
2140
دانشگاه علوم پزشکی ایران
2141
دانشگاه تهران
2142
دانشگاه دامغان
2143
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
2144
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
2145
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
2146
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
2147
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی مازندران
2148
دانشگاه علوم پزشکی خدمات درمانی مازندران
2149
دانشگاه علوم پزشکی اراک
2150
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
2151
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
2152
سازمان پزشکی قانونی کشور
2153
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
2154
دانشگاه علوم پزشکی همدان
2155
دانشگاه علوم پزشکی گناباد
2156
دانشگاه علوم پزشکی بابل
2157
دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی زنجان‌
2158
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
2159
دانشگاه علوم پزشکی همدان، دانشکده پرستاری و مامایی
2160
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
2161
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
2162
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
2163
دانشگاه علوم پزشکی کردستان
2164
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
2165
دانشگاه علوم پزشکی همدان
2166
سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
2167
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل
2168
انجمن آمار ایران
2169
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
2170
دانشگاه علوم پزشکی ایران
2171
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
2172
دانشگاه تربیت مدرس
2173
مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان
2174
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور
2175
دانشگاه تهران
2176
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، پژوهشکده علوم غدد درون ریز ومتابولیسم
2177
دانشگاه خاتم الانبیا بهبهان
2178
مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان
2179
دانشگاه تهران
2180
آقای بهزاد شاهمرادی
2181
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
2182
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
2183
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
2184
دانشگاه علوم پزشکی ارتش
2185
دانشکده پزشکی افضلی پور
2186
دانشگاه تهران
2187
میزبان بابلسر
2188
انجمن علمی میکروب شناسی پزشکی ایران
2189
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
2190
دانشگاه علوم پزشکی البرز
2191
انجمن جغرافیای ایران
2192
دانشگاه سیستان و بلوچستان
2193
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، پژوهشکده سل و بیماریهای ریوی، بیمارستان دکتر مسیح دانشوری
2194
دانشگاه کاشان
2195
دانشگاه پیام نور
2196
شرکت مهندسین مشاور شیل آمایش
2197
دانشگاه تهران
2198
انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
2199
دانشگاه تهران
2200
دانشگاه سیستان و بلوچستان
2201
انجمن آبیاری و زهکشی ایران
2202
دانشگاه تهران
2203
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
2204
دانشگاه پیام نور
2205
موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
2206
دانشگاه جامع امام حسین
2207
انجمن مدیریت اطلاعات ایران
2208
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
2209
دانشگاه پیام نور
2210
انجمن علمی مدیریت و کنترل بیابانی ایران
2211
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
2212
دانشگاه تهران
2213
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
2214
ناجا
2215
انجمن مدیریت آموزشی ایران
2216
دانشگاه الزهرا (س)
2217
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
2218
دانشگاه آزاد اسلامی
2219
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
2220
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
2221
دانشگاه اصفهان
2222
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
2223
دانشگاه اصفهان
2224
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
2225
پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
2226
دانشگاه تهران
2227
دانشگاه جامع امام حسین
2228
دانشگاه صنعتی شاهرود
2229
دانشگاه پیام نور
2230
دانشگاه تهران
2231
پژوهشکده مطالعات شهری و روستایی
2232
دانشگاه آزاد اسلامی سنندج
2233
خصوصی
2234
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
2235
دانشگاه تهران
2236
دانشگاه تهران
2237
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
2238
دانشگاه کردستان معاونت پژوهشی (3 نشریه)
2239
دانشگاه مازندران
2240
موسسه مطالعات بین المللی انرژی
2241
دانشگاه صنعتی شاهرود
2242
دانشگاه علوم انتظامی
2243
دانشگاه افسری امام علی
2244
موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
2245
دانشگاه شهید بهشتی
2246
دانشگاه جامع امام حسین
2247
موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت وزارت نیرو
2248
دانشگاه گیلان
2249
دانشگاه تهران
2250
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
2251
دانشگاه تربیت مدرس
2252
دانشگاه آزاد اسلامی
2253
دانشگاه سمنان
2254
دانشگاه شهید چمران اهواز
2255
دانشگاه سمنان
2256
انجمن مرتعداری ایران
2257
دانشگاه تهران
2258
حزب مردم سالاری
2259
دانشگاه هنر اصفهان
2260
دانشگاه خوارزمی
2261
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
2262
دانشگاه آزاد اسلامی یادگار امام (ره) - شهر ری
2263
دانشگاه شهید بهشتی
2264
دانشگاه شهید چمران اهواز
2265
دانشگاه کردستان
2266
پایگاه خبری
2267
ابوطالب صارمی
2268
آستان قدس رضوی
2269
انجمن علمی بتن ایران
2270
انجمن جامعه‌شناسی ایران
2271
دانشگاه الزهرا (س)
2272
جهاد دانشگاهی
2273
دانشگاه آزاد اسلامی گچساران
2274
دانشگاه آزاد اسلامی
2275
دانشگاه شیراز
2276
دانشگاه شهید باهنر کرمان
2277
وزارت امور خارجه
2278
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
2279
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
2280
دانشکده اطلاعات
2281
دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
2282
دانشگاه امام صادق (ع)
2283
موسسه مطالعات بین المللی انرژی
2284
دانشگاه رازی کرمانشاه
2285
دانشگاه بوعلی سینا
2286
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
2287
ناجا
2288
دانشگاه شیراز
2289
دانشگاه فرهنگیان
2290
دانشگاه گلستان
2291
سازمان سنجش و آموزش کشور
2292
دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی
2293
دانشگاه مذاهب اسلامی
2294
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
2295
دانشگاه تهران
2296
دانشگاه تهران
2297
سازمان بسیج اساتید
2298
انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
2299
انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
2300
دانشگاه مازندران
2301
دانشگاه آزاد اسلامی
2302
دانشگاه سمنان
2303
خصوصی
2304
ناجا
2305
دانشگاه عالی دفاع ملی
2306
ناجا
2307
دانشگاه علامه طباطبایی
2308
ناجا
2309
پژوهشکده تاریخ اسلام
2310
ناجا
2311
جامعه المصطفی العالمیه
2312
انجمن ایرانی تاریخ
2313
دانشگاه ایلام
2314
دانشگاه علامه طباطبائی
2315
خصوصی
2316
دانشگاه تربیت مدرس
2317
انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی
2318
دانشگاه هنر اصفهان
2319
دانشگاه معارف اسلامی
2320
دانشگاه مذاهب اسلامی
2321
دانشگاه آزاد اسلامی
2322
موسسه آموزش عالی سبز
2323
دانشگاه تهران
2324
دانشگاه آزاد اسلامی
2325
دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
2326
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
2327
دانشگاه آزاد اسلامی بابل
2328
دانشگاه حکیم سبزواری
2329
انجمن زن و خانواده
2330
انجمن حسابداری ایران
2331
ناجا
2332
دانشگاه شیراز
2333
سازمان بسیج اساتید
2334
دانشگاه تهران
2335
دانشگاه تهران
2336
دانشگاه تهران
2337
مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه
2338
دانشگاه پیام نور
2339
دانشگاه مذاهب اسلامی
2340
موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
2341
دانشگاه عالی دفاع ملی
2342
پژوهشکده مطالعات راهبردی
2343
پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج
2344
شورای فرهنگی اجتماعی زنان
2345
مرکز ملی مطالعات جهانی شدن
2346
وزارت ورزش و جوانان
2347
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
2348
دانشگاه علامه طباطبائی
2349
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
2350
انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی
2351
دانشگاه آزاد اسلامی
2352
دانشگاه الزهرا (س)
2353
دانشگاه شهید چمران
2354
دانشگاه علامه طباطبائی
2355
دانشگاه سیستان و بلوچستان
2356
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
2357
دانشگاه اصفهان
2358
دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد
2359
دانشگاه شهید چمران اهواز
2360
دانشگاه فردوسی مشهد
2361
دانشگاه رازی کرمانشاه
2362
دانشگاه الزهرا (س)
2363
دانشگاه آزاد اسلامی آزادشهر
2364
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
2365
دانشگاه سیستان و بلوچستان
2366
دانشگاه کردستان
2367
جهاد دانشگاهی
2368
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
2369
دانشگاه کاشان
2370
دانشگاه آزاد اسلامی خلخال
2371
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
2372
پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
2373
انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات
2374
جامعه المصطفی العالمیه
2375
جامعه المصطفی العالمیه
2376
دانشگاه سمنان
2377
دانشگاه آزاد اسلامی قم
2378
سازمان بسیج اساتید
2379
دانشگاه آزاد اسلامی
2380
دانشگاه امام صادق (ع)
2381
دانشگاه بین المللی امام خمینی
2382
جامعه المصطفی العالمیه
2383
دانشگاه بیرجند
2384
دانشگاه شهید چمران اهواز
2385
دانشگاه آزاد اسلامی ابهر
2386
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
2387
دانشگاه آزاد اسلامی
2388
دانشگاه علوم انتظامی
2389
دانشگاه علامه طباطبائی
2390
دانشگاه علوم انتظامی
2391
انجمن مدیریت راهبردی ایران
2392
دانشگاه پیام نور
2393
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
2394
دانشگاه علامه طباطبائی
2395
دانشگاه علامه طباطبایی
2396
دانشگاه علامه طباطبائی
2397
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
2398
پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
2399
دانشگاه کاشان
2400
موسسه مطالعات ملی
2401
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
2402
دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
2403
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
2404
دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن
2405
موسسه مطالعات هنر اسلامی
2406
دانشگاه سیستان و بلوچستان
2407
دانشگاه اصفهان
2408
دانشگاه تهران
2409
دانشگاه مفید
2410
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
2411
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
2412
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
2413
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
2414
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
2415
دانشگاه آزاد اسلامی تهران غرب
2416
دانشگاه تهران
2417
انجمن علمی معماری و شهر سازی ایران
2418
شرکت مهندسین مشاور آرمان شهر
2419
دانشگاه شهید رجائی
2420
پژوهشکده حج و زیارت
2421
دانشگاه تهران
2422
انجمن مکاترونیک ایران
2423
دانشگاه تبریز
2424
دانشگاه صنعتی شاهرود
2425
دانشگاه جامع امام حسین
2426
دانشگاه جامع امام حسین
2427
دانشگاه آزاد اسلامی
2428
دانشگاه آزاد اسلامی
2429
انجمن پروبیوتیک و غذاهای فرا سودمند
2430
ناجا
2431
مؤسسه روزنامه مناقصه مزایده
2432
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
2433
مرکز پژوهشی هنر، معماری و شهرسازی نظر
2434
انجمن علوم قرآن و حدیث ایران
2435
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
2436
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
2437
شهرزاد پیمان
2438
خداداد ابراهیمی
2439
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
2440
انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران
2441
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
2442
دانشگاه صنعتی شاهرود
2443
دانشگاه کاشان
2444
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
2445
دانشگاه تبریز
2446
دانشگاه تربیت مدرس
2447
انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران
2448
جهاد دانشگاهی
2449
دانشگاه علوم پزشکی همدان
2450
دانشگاه تهران
2451
انجمن مهندسی پزشکی ایران
2452
سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران
2453
دانشگاه صنعتی شاهرود
2454
انجمن مهندسی حمل و نقل ایران
2455
انجمن مهندسی دریایی ایران
2456
دانشگاه شهید چمران اهواز
2457
دانشگاه سمنان
2458
دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان
2459
انجمن ایمنی زیستی ایران
2460
انجمن مهندسی سازه ایران
2461
انجمن مهندسی شیمی ایران
2462
دانشگاه افسرس و تربیت پاسداری امام حسین (ع)
2463
دانشگاه تهران
2464
دانشگاه پیام نور
2465
دانشگاه صنعتی شریف
2466
دانشگاه صنعتی شریف
2467
دانشگاه فردوسی مشهد
2468
دانشگاه تربیت مدرس
2469
دانشگاه صنعتی امیر کبیر
2470
دانشگاه تبریز
2471
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
2472
دانشگاه بیرجند
2473
انجمن مهندسی گاز ایران
2474
دانشگاه آزاد اسلامی
2475
انجمن مهندسین متالورژی ایران
2476
دانشگاه فردوسی مشهد
2477
دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر
2478
دانشگاه آزاد اسلامی قشم
2479
انجمن مهندسی معدن ایران
2480
انجمن مهندسان مکانیک ایران
2481
انجمن مهندسان مکانیک ایران
2482
دانشگاه صنعتی امیر کبیر
2483
دانشگاه تبریز
2484
دانشگاه صنعتی شریف
2485
دانشگاه تربیت مدرس
2486
دانشگاه آزاد اسلامی سمنان
2487
دانشگاه آزاد اسلامی
2488
دانشگاه ملایر
2489
دانشگاه بین المللی امام خمینی
2490
انجمن مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران
2491
دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
2492
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
2493
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
2494
دانشگاه کاشان
2495
مرکز تحقیقات کیفیت و بهره وری پارسیان
2496
انجمن مواد پر انرژی
2497
دانشگاه صنعتی اصفهان
2498
انجمن علمی صنایع رنگ ایران
2499
دانشگاه آزاد اسلامی
2500
پژوهشگاه مواد و انرژی
2501
م
2502
دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج
2503
دانشگاه محقق اردبیلی
2504
صاحب امتیاز
2505
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
2506
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
2507
انجمن جمعیت شناسی ایران
2508
انجمن حشره شناسی ایران
2509
دانشگاه تهران
2510
فرهنگستان زبان و ادب فارسی
2511
دانشگاه هنر
2512
پایگاه نامه
2513
دانشگاه هنر
2514
دانشگاه هنر
2515
انجمن نانو فناوری ایران
2516
دانشگاه آزاد شاهرود
2517
دانشگاه آزاد اسلامی
2518
دانشگاه شهید باهنر کرمان
2519
نخست
2520
غلامحسین عطایی دریایی
2521
رضا محزونیه
2522
ابراهیم بهمنی جلالی
2523
بشیر اب نیکی
2524
نسیم
2525
بنیاد پیشبرد علم و فناوری ایران
2526
شرکت تجهیزات پزشکی بهار تشخیص طب
2527
انجمن ایرانی‌ زبان و ادبیات فرانسه
2528
دانشکده شهید محلاتی
2529
دانشگاه تهران
2530
دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده پرستاری مامایی
2531
دانشگاه علوم پزشکی بم
2532
دانشگاه علوم پزشکی لرستان
2533
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
2534
دانشگاه تهران
2535
دانشگاه مالک اشتر نشریه علوم و فناوری ترکیب های بین فلزی
2536
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
2537
انجمن حقوق شناسی
2538
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
2539
دانشگاه تهران
2540
دانشگاه علوم پزشکی البرز
2541
مرکز تحقیقات روماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران
2542
سازمان نظام پزشکی خرم آباد
2543
نشریه هفت شهر
2544
مجمع تشخیص مصلحت نظام مجله ایران آینده
2545
دانشگاه مالک اشتر
2546
دانشگاه مالک اشتر نشریه نیمه رسانا
2547
بانک انصار
2548
دانشگاه خوارزمی
2549
دانشگاه تهران
2550
دانشگاه تهران
2551
دانشگاه علوم پزشکی ایران
2552
انجمن علمی پرستاری ایران
2553
دانشگاه خوارزمی
2554
دانشگاه تهران
2555
دانشگاه خوارزمی
2556
دانشگاه تهران
2557
دانشگاه تهران
2558
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی مازندران
2559
دانشگاه بیرجند
2560
موسسه گفتمان انقلاب اسلامی
2561
دانشگاه مالک اشتر
2562
دانشگاه سمنان
2563
ناجا
2564
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
2565
دانشگاه فرهنگیان
2566
دانشگاه تهران
2567
دانشگاه تبریز
2568
دانشگاه تربیت مدرس
2569
دانشگاه یزد
2570
دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد
2571
دانشگاه شهید بهشتی
2572
دانشگاه تربیت مدرس
2573
دانشگاه آزاد اسلامی یادگار امام (ره) - شهر ری
2574
نیک
2575
دانشگاه بیرجند
2576
علی میرزایی
2577
دانشگاه آزاد اسلامی
2578
دانشگاه شاهد
2579
دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار
2580
رضا حسن زاده اشرفی
2581
سازمان هواشناسی کشور
2582
فیروز نعیم محبوبی
2583
دانشگاه آزاد اسلامی
2584
سازمان های پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
2585
دانشگاه آزاد اسلامی رودهن
2586
جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه- انجمن
2587
کامران احمدپور
2588
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
2589
انجمن اپتیک و فوتونیک ایران
2590
سید محمدطاهر موسوی زاده
2591
انجمن هیدرولیک ایران
2592
سید اصغر ملاسعیدی
2593
سید اصغر ملاسعیدی
2594
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
2595
2596
دانشگاه مفید
2597
دانشگاه آزاد اسلامی همدان
2598
شرکت هفت صبح ماندگار
2599
نصرت الله طاقتی احسن
2600
ولی الله شجاع پوریان
2601
هنر
2602
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
2603
شرکت نمایشگاه های بین المللی مجازی جهان سبز
2604
دانشگاه تهران
2605
دانشگاه تهران
2606
پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات نشریه مطالعات فرهنگ ارتباطات
2607
دانشگاه تهران
2608
مرکز پژوهشی هنر و معماری
2609
انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران
2610
دانشگاه آزاد اسلامی
2611
دانشگاه اصفهان
2612
شرکت وارش
2613
محمدصادق طاهری
2614
ورزش
2615
دانشگاه حکیم سبزواری
2616
مهرداد بذرپاش
2617
مصطفی خان زادی
2618
سید عبدالعظیم موسوی
2619
انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی
2620
موسسه سپهر مجازی ایرانیان