# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
مرتضی داستانی
2
دانشگاه علوم پزشکی تهران
3
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
4
پژوهشگاه مواد و انرژی
5
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
6
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
7
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
8
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
9
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
10
دانشگاه سمنان
11
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
12
انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران
13
دانشگاه یزد
14
انجمن شیمی ایران
15
دانشگاه تهران
16
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
17
گروه پژوهشی ریاضی طوسی
18
دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
19
مجله آپادانا (دکتر نادر صاکی)
20
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
21
انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور
22
دانشگاه اصفهان
23
دانشگاه علوم پزشکی تهران
24
دانشگاه علوم پزشکی تهران
25
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری
26
دانشگاه علوم پزشکی قم
27
فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران
28
دانشگاه علوم پزشکی تهران
29
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
30
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
31
دانشگاه علوم پزشکی کاشان، مرکز تحقیقات ترومای دانشگاه علوم پزشکی کاشان
32
دانشگاه علوم پزشکی آبادان
33
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دکتر نضال صراف زادگان
34
مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
35
دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات پزشکی ورزشی
36
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
37
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
38
دانشگاه علوم پزشکی تهران
39
سیناوب
40
دانشگاه علوم پزشکی همدان
41
دانشگاه علوم پزشکی همدان
42
دانشگاه علوم پزشکی همدان
43
دانشگاه علوم پزشکی همدان
44
دانشگاه علوم پزشکی همدان
45
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
46
گروه پژوهشی ریاضی طوسی
47
دانشگاه علوم پزشکی تهران
48
دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات سرطان
49
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
50
انجمن بیوشیمی فیزیک ایران
51
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
52
انجمن ریاضی ایران
53
دانشگاه مازندران
54
دانشگاه علوم پزشکی بابل
55
دانشگاه گیلان
56
دانشگاه علوم پزشکی بابل
57
دانشگاه مازندران
58
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
59
دانشگاه علوم پزشکی بابل
60
دانشگاه مازندران
61
دانشگاه شهید بهشتی
62
دانشگاه گیلان
63
دانشگاه تهران
64
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
65
دانشگاه تبریز
66
دانشگاه گیلان
67
دانشگاه آزاد اسلامی بندر انزلی
68
دانشگاه پیام نور
69
موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر
70
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
71
دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده داروسازی
72
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
73
دانشگاه تهران
74
دانشگاه علوم پزشکی زابل
75
انجمن مهندسی زلزله ایران
76
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
77
دانشگاه تربیت مدرس
78
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
79
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
80
انجمن روانشناسی
81
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
82
دانشگاه تهران
83
دانشگاه بین المللی امام خمینی
84
انجمن اقتصاد انرژی ایران
85
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
86
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
87
دانشگاه خلیج فارس
88
دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
89
دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشکده پرستاری مامایی
90
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
91
دانشگاه علوم پزشکی فسا
92
دانشگاه اصفهان
93
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد
94
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
95
دانشگاه تهران
96
دانشگاه آزاد اسلامی سمنان
97
دانشگاه دامغان
98
انجمن پسماند ایران
99
دانشگاه علوم پزشکی تربیت مدرس
100
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
101
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان شرقی
102
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
103
دانشگاه علوم پزشکی قم
104
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
105
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
106
بیمارستان بقیه الله
107
مرکز تحقیقاتی دانشگاه شاهد
108
دانشگاه تربیت مدرس
109
انجمن شیمی ایران
110
دانشگاه الزهرا(س)
111
دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن
112
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
113
دکتر محمد جواد زیبایی نژاد
114
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
115
دانشگاه اصفهان
116
دکتر نصر اله مرادی کر
117
دانشگاه آزاد اسلامی
118
دانشگاه آزاد اسلامی
119
دانشگاه آزاد اسلامی
120
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
121
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
122
دکتر عامری
123
دانشگاه آزاد اسلامی یزد
124
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
125
دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان
126
انجمن ماهی شناسی ایران
127
دانشگاه علم و صنعت ایران
128
دانشگاه تهران
129
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
130
دانشگاه علم و صنعت ایران
131
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
132
دانشگاه آزاد اسلامی ورامین
133
دانشگاه سیستان و بلوچستان
134
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
135
دانشگاه علم و صنعت ایران
136
انجمن مهندسی دریایی
137
دانشگاه سیستان و بلوچستان
138
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
139
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
140
دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)
141
دانشگاه صنعتی امیر کبیر
142
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم
143
دانشگاه آزاد اسلامی
144
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
145
پژوهشگاه مواد و انرژی
146
دانشگاه علوم پزشکی البرز
147
دانشگاه تهران
148
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
149
انجمن محیط زیست ایران
150
انجمن علمی مهندسی و مدیریت پسماند ایران
151
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
152
انجمن مهندسی مالی ایران
153
دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد
154
اقای خلیجی
155
دانشگاه اصفهان
156
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
157
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
158
دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات هماتولوژی و آنکولوژی و پیوند مغز استخوان
159
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
160
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
161
دانشگاه تهران
162
دانشگاه علوم پزشکی ایران
163
شهرداری تهران
164
دانشگاه آزاد اسلامی قوچان
165
دانشگاه آزاد اسلامی
166
دانشگاه علم و صنعت ایران
167
دانشگاه آزاد اسلامی
168
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
169
پژوهشگاه فناوری ارتباطات و اطلاعات(مرکز تحقیقات مخابرات ایران)
170
مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
171
دانشگاه آزاد اسلامی الکترونیکی
172
انجمن آهن و فولاد ایران
173
دکتر ابریشم کار نشریه مدیریت
174
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
175
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
176
انجمن مهندسی دریایی ایران
177
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
178
دانشگاه تهران
179
دانشگاه صنعتی امیر کبیر
180
دانشگاه علوم پزشکی بابل، مرکز تحقیقات بیولوژی سلولی و مولکولی
181
دانشگاه تربیت مدرس
182
دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن
183
انجمن نانو فناوری ایران
184
دکتر رویا احمدی نشریه شیمی نوین
185
دانشگاه سمنان
186
انجمن و متخصصین بهداشت و ایمنی کار ، د ع پ تهران
187
انجمن اپتیک و فوتونیک ایران
188
دانشگاه علم و صنعت ایران
189
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
190
دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
191
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
192
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
193
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
194
انحمن روانشناسی ایران
195
دانشگاه آزاد اسلامی
196
197
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
198
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
199
دانشگاه علوم پزشکی شیراز، مرکز تحقیقات سیاست گذاری سلامت
200
دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
201
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
202
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
203
مجله جامعه، فرهنگ و زبان دکتر محمد رضا هاشمی آقای شرافت مشهد
204
دانشگاه خوارزمی
205
انجمن باستان شناسی ایران
206
دانشگاه علم و فرهنگ
207
پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه
208
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
209
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
210
شرکت بین المللی پارت طب ارس
211
دانشگاه تهران
212
دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه
213
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
214
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
215
دانشگاه شیراز
216
دانشگاه پیام نور
217
دانشگاه تهران
218
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، انجمن اندودونتیکس و مرکز تحقیقات اندوانتیکس
219
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
220
دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی
221
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
222
دانشگاه فردوسی مشهد
223
دانشگاه آزاد اسلامی
224
دانشگاه سیستان و بلوچستان
225
دانشگاه خوارزمی
226
دانشگاه تهران
227
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
228
دانشگاه سیستان و بلوچستان
229
دانشگاه تهران
230
انجمن حشره شناسی ایران ، د ع پ تهران
231
انجمن نجوم ایران
232
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
233
پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
234
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
235
دانشگاه آزاد اسلامی
236
انجمن مهندسی شیمی ایران
237
جهاد دانشگاهی
238
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دکتر محمد قفرانی
239
دانشگاه سمنان
240
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
241
دانشگاه آزاد اسلامی
242
دانشگاه شیراز
243
دانشگاه علم و صنعت ایران
244
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
245
دانشگاه شهید چمران
246
دانشگاه تهران
247
موسسه تحقیقات شیلات ایران
248
دانشگاه سیستان و بلوچستان
249
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
250
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
251
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
252
انجمن ماهی شناسی ایران
253
دانشگاه علوم پزشکی شیراز، انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران
254
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
255
دانشگاه تهران
256
دانشگاه شیراز
257
دانشگاه علم و صنعت ایران
258
دانشگاه کاشان
259
جهاد دانشگاهی
260
انجمن مهندسی مکانیک ایران
261
دانشگاه علوم پزشکی تهران
262
دانشگاه علوم پزشکی مشهد، انجمن فیزیک پزشکی ایران
263
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
264
انجمن علمی میکروب شناسی ایران ، د ع پ تهران
265
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ایران
266
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
267
دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقاتی پزشکی هسته ای
268
دانشگاه فردوسی مشهد
269
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی
270
دانشگاه صنعت نفت
271
انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
272
دانشگاه آزاد اسلامی رشت
273
دانشگاه آزاد اسلامی قائم‌شهر
274
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
275
دانشگاه علوم پزشکی تهران، انجمن انگل شناسی ایران
276
انجمن پاتولوژی ایران (وهاب پیرانفر)
277
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
278
دانشگاه علوم پزشکی تهران
279
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
280
انجمن متخصصان علوم دارویی
281
دانشگاه علوم پزشکی ایران
282
دانشگاه آزاد اسلامی
283
دانشگاه علوم پزشکی تهران
284
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
285
دانشگاه علوم پزشکی تهران، انجمن علمی بهداشت ایران
286
پرتو پزشکی نوین دانشگاه مالک اشتر، دکتر محمود رضا آقا میری
287
دانشگاه علوم پزشکی تهران و انجمن رادیولوژی
288
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، انجمن باروری و ناباروری ایران
289
پژوهشکده بیمه
290
دانشگاه شیراز
291
دانشگاه شیراز
292
دانشگاه شیراز
293
دانشگاه شیراز
294
دانشگاه شیراز
295
دانشگاه شیراز
296
دانشگاه شیراز
297
دانشگاه شیراز
298
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
299
دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار
300
دانشگاه علوم پزشکی اراک
301
دانشگاه تهران
302
دانشگاه شیراز
303
دانشگاه فردوسی مشهد
304
انجمن جراحی دامپزشکی ایران
305
دانشگاه اصفهان
306
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
307
مجمع تشخیص مصلحت نظام
308
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
309
انجمن رمز ایران
310
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
311
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
312
دانشگاه علامه طباطبائی
313
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
314
دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد
315
دانشگاه آزاد اسلامی
316
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
317
دانشگاه آزاد اسلامی ساری
318
دانشگاه علوم پزشکی کردستان
319
دانشگاه علوم پزشکی کردستان
320
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
321
انجمن هوا فضای ایران
322
پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
323
دانشگاه تربیت مدرس
324
دانشگاه گیلان
325
دانشگاه صنعتی شاهرود
326
دانشگاه آزاد اسلامی کازرون
327
دانشگاه شهید چمران
328
دانشگاه آزاد اسلامی
329
جناب آقای دکتر علی نیازی
330
دانشگاه آزاد اسلامی علی آبادکتول
331
انجمن فیزیک ایران
332
دانشگاه تهران
333
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
334
دانشگاه آیندگان مازندران-دکتر علی نجفی
335
دانشگاه صنعتی شاهرود
336
دانشگاه آزاد اسلامی اهر
337
دانشگاه علوم پزشکی شاهد
338
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
339
دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن
340
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
341
دانشگاه علوم پزشکی تهران
342
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
343
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
344
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
345
دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده پرستاری مامایی
346
دانشگاه فردوسی مشهد
347
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
348
دانشگاه تهران
349
انجمن مهندسی شیمی ایران
350
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
351
دانشگاه تبریز
352
دانشگاه شاهد
353
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
354
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
355
دانشگاه اصفهان
356
دانشگاه تهران
357
دانشگاه علوم پزشکی تهران
358
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
359
دانشگاه تربیت مدرس
360
انجمن چشم‌ پزشکی ایران
361
دانشگاه تهران
362
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
363
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
364
دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده دندانپزشکی
365
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده دندانپزشکی
366
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
367
دانشگاه علوم پزشکی تهران
368
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
369
دانشگاه شهید رجائی
370
دانشگاه شاهد
371
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
372
انجمن انرژی ایران
373
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
374
دانشگاه تبریز
375
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
376
دانشگاه تهران
377
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
378
دانشگاه علوم پزشکی تهران، انجمن علمی بهداشت محیط ایران
379
دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات بهداشت باروری ولیعصر
380
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
381
دانشگاه تهران
382
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
383
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
384
انجمن مهندسی گاز ایران
385
دانشگاه مازندران
386
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
387
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
388
دانشگاه سمنان
389
دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد
390
دانشگاه شهید چمران
391
انجمن مهندسی صنایع ایران
392
مرکز مطالعات مدیریت ایران
393
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
394
دانشگاه آزاد اسلامی فیروزکوه
395
جهاد دانشگاهی
396
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
397
انجمن حشره شناسی ایران
398
دانشگاه صنعتی شاهرود
399
دانشگاه تحصیلات تکمیلی کرمان
400
دانشگاه آزاد اسلامی یزد
401
دانشگاه تبریز
402
دانشگاه زابل
403
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
404
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات کاربرد لیزر در پزشکی
405
دانشگاه تهران
406
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
407
دانشگاه شهید باهنر کرمان
408
دانشگاه شهید باهنر کرمان
409
دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
410
دانشگاه گیلان
411
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
412
دانشگاه شهید رجائی
413
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
414
دانشگاه علوم پزشکی تهران
415
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
416
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
417
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
418
انجمن گیاهان دارویی ایران
419
دکتر علی کارگری
420
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
421
دانشگاه علوم پزشکی ایران، مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی
422
دانشگاه صنعتی شاهرود
423
دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد
424
دانشگاه دامغان
425
دانشگاه گیلان
426
دکتر ضیاء تاج الدین
427
دانشگاه تهران
428
دانشگاه آزاد اسلامی علوم دارویی
429
دانشگاه آزاد اسلامی ساوه
430
دانشگاه آزاد اسلامی
431
دانشگاه کاشان
432
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
433
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
434
دانشگاه علوم پزشکی تهران
435
دانشگاه آزاد اسلامی
436
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
437
دانشگاه خلیج فارس
438
دانشگاه محقق اردبیلی
439
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات چشم
440
دانشگاه آزاد اسلامی
441
دانشگاه آزاد اسلامی
442
دانشگاه آزاد اسلامی
443
دانشگاه آزاد اسلامی
444
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده پیراپزشکی
445
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
446
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
447
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
448
انجمن پریودنتولوژی ایران ، د ع پ تبریز
449
پژوهشگاه صنعت نفت
450
دانشگاه آزاد اسلامی علوم دارویی
451
دانشگاه علوم پزشکی تهران
452
دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
453
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
454
دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت
455
پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان(دانشگاه ساری)
456
دانشگاه تبریز
457
دانشگاه شاهد
458
دانشگاه علم و صنعت ایران
459
دانشگاه آزاد اسلامی
460
دانشگاه سمنان
461
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
462
پژوهشگاه مواد و انرژی
463
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
464
دانشگاه علوم پزشکی گناباد
465
دانشگاه شهید چمران اهواز
466
دانشگاه علوم پزشکی همدان
467
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
468
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
469
دانشگاه شهید چمران اهواز
470
انجمن مهندسی بهداشت(دکتر ایزانلو)
471
دانشگاه تهران
472
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
473
دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر
474
دانشگاه علوم پزشکی تهران
475
دانشگاه علوم پزشکی تهران
476
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
477
دانشگاه آزاد اسلامی
478
مرکز آمار ایران
479
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
480
دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
481
انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
482
دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان
483
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
484
دانشگاه شیراز
485
دانشگاه پیام نور
486
انجمن علوم و فناوری مهندسی نساجی ایران
487
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
488
انجمن شیمی ایران
489
انجمن آمار ایران
490
دانشگاه آزاد اسلامی
491
انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران
492
انجمن علوم و فنون دریایی ایران
493
دانشگاه تهران
494
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
495
دانشگاه علوم پزشکی زابل
496
دانشگاه تبریز
497
انجمن کامپیوتر ایران
498
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
499
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
500
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، دانشکده بهداشت
501
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
502
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
503
دکتر بهروز مشایخی
504
دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا
505
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
506
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
507
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
508
دانشگاه آزاد اسلامی شهر مجلسی
509
لاله شیخی مقدم
510
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
511
دانشگاه کاشان
512
دانشگاه سمنان
513
دانشگاه علوم پزشکی ایران
514
دانشگاه علوم پزشکی گلستان، دانشکده پیراپزشکی
515
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
516
دانشگاه علوم پزشکی سمنان
517
دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
518
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، دانشکده پرستاری و مامائی
519
دانشگاه تربیت مدرس
520
دانشگاه شیراز
521
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
522
انجمن قارچ شناسی ایران
523
انجمن شیمی ایران
524
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
525
انجمن نانو فناوری پزشکی ایران
526
دانشگاه تهران
527
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
528
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
529
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
530
دانشگاه علوم پزشکی تهران
531
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
532
دانشگاه آزاد اسلامی ساوه
533
انجمن شیمی ایران
534
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
535
دانشگاه سمنان
536
انجمن کنه شناسی ایران
537
دانشگاه شیراز
538
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
539
دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده داروسازی
540
دانشگاه آزاد اسلامی
541
انجمن شیمی ایران
542
دانشگاه آزاد شیراز
543
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی
544
دانشگاه گلستان
545
دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت
546
انجمن زبان و ادبیات فرانسه
547
دانشگاه تهران
548
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
549
دانشگاه تهران
550
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
551
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
552
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
553
دانشگاه تهران
554
دانشگاه آزاد اسلامی
555
موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
556
دانشگاه سمنان
557
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، مرکز قرآن و عترت
558
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
559
دانشگاه ادیان و مذاهب
560
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
561
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
562
دانشگاه علوم پزشکی تبریز- مرکز مطالعات و توسعه آموزشی
563
دانشگاه علوم پزشکی ایران، مرکز قلب شهید رجایی
564
دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)
565
دانشگاه علوم پزشکی مازنداران
566
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده داروسازی و مرکز تحقیقات علوم دارویی
567
انجمن فارماکوگنوزی ایران
568
دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)
569
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
570
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
571
دانشگاه اصفهان
572
دانشگاه مراغه
573
دانشگاه صنعتی شریف
574
دانشگاه علوم پزشکی ایران
575
دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دکتر کامران باقری لنکرانی
576
دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
577
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
578
آقای پویان فخاریان-سمنان
579
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
580
رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در آلمان
581
دانشگاه حکیم سبزواری
582
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
583
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی سل و بیماریهای ریوی
584
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
585
انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران
586
دانشگاه شهید رجائی
587
دانشگاه رازی کرمانشاه
588
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
589
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
590
دانشکده داروسازی شهید بهشتی
591
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
592
دانشگاه تربیت مدرس
593
دانشگاه علوم پزشکی تهران،‌ مرکز قلب تهران
594
دانشگاه سمنان
595
دانشگاه اصفهان
596
دانشگاه سیستان و بلوچستان
597
دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله، مرکز تحقیقات تروما
598
دانشگاه آزاد شاهرود
599
دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
600
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات بیماریهای کلیوی و مجاری ادراری
601
دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه
602
دانشگاه ارومیه
603
دانشگاه ولیعصر رفسنجان
604
دکتر نوروزی
605
دانشگاه علوم پزشکی شیراز، مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت
606
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
607
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
608
انجمن آبیاری و زهکشی ایران
609
محمدعلی وکیلی
610
دانشگاه آزاد اسلامی
611
انجمن آبخیزداری ایران
612
سیدمحمد صفی زاده
613
سید محمد صفی زاده
614
انجمن ماهیان زینتی ایران
615
دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس
616
دانشگاه علوم پزشکی ارتش -اداره بهداری نهاجا
617
دانشگاه فردوسی مشهد
618
دانشگاه فردوسی مشهد
619
مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب
620
دانشگاه اصفهان
621
دانشگاه پیام نور
622
پژوهشگاه امام حسین
623
حبیب یزدان پناه
624
سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری
625
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی
626
پژوهشگاه قرآن و حدیث
627
انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری
628
موسسه فرهنگی تحقیقاتی إسراء
629
دانشگاه تهران
630
دانشگاه شهید باهنر کرمان
631
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
632
دانشگاه شهید باهنر کرمان
633
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
634
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
635
دانشگاه الزهرا (س)
636
دانشگاه آزاد اسلامی
637
دانشگاه آزاد اسلامی
638
دانشگاه گیلان
639
دانشگاه تهران
640
دانشگاه تهران
641
دانشگاه پیام نور
642
سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران
643
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
644
سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی
645
دانشگاه آزاد اسلامی دفتر مطالعات نیروی انسانی
646
هوشمند سفیدی
647
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
648
ساقی باقری نیا
649
انجمن مهندسین عمران ایران
650
دانشگاه آزاد اسلامی
651
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
652
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
653
دانشگاه باقر العلوم ع
654
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
655
کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
656
شرکت رسانه اصفهان امروز
657
شهرداری اصفهان
658
دانشگاه آزاد اسلامی
659
موسسه اطلاعات
660
سازمان جغرافیایی
661
ریاست جمهوری
662
رضا صابری خورزوقی
663
الیاس حضرتی
664
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
665
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
666
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
667
دانشگاه جامع امام حسین
668
منصور مظفری
669
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
670
دانشگاه علوم پزشکی لرستان
671
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
672
موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر
673
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
674
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
675
دانشگاه خوارزمی
676
دانشگاه خوارزمی
677
دانشگاه بوعلی سینا
678
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
679
عبداله جعفرعلی جاسبی
680
پیمان بهادری
681
حکمت الله موسوی
682
پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
683
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
684
دانشگاه علامه طباطبائی
685
حبیب الله قلیش لی
686
دانشگاه فردوسی مشهد
687
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
688
دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر
689
دانشگاه اصفهان
690
دانشگاه خوارزمی
691
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
692
انجمن اقتصاد کشاورزی ایران
693
وزارت جهاد کشاورزی
694
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
695
دانشگاه علامه طباطبایی
696
دانشگاه شهید چمران اهواز
697
دانشگاه اصفهان
698
دانشگاه شهید بهشتی
699
انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران
700
وزارت صنعت، معدن و تجارت
701
دانشگاه فردوسی مشهد
702
دانشگاه فردوسی مشهد
703
انجمن علمی اقتصاد شهری ایران
704
شرکت ملی نفت ایران
705
دانشگاه آزاد اسلامی
706
دانشگاه آزاد اسلامی نور
707
دانشگاه آزاد اسلامی
708
دانشگاه بیرجند
709
دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند
710
دانشگاه آزاد اسلامی
711
دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
712
دانشگاه آزاد واحد شهر قدس
713
دانشگاه آزاد اسلامی
714
دانشگاه تهران
715
انجمن جراحی دامپزشکی ایران
716
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
717
انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی
718
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
719
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
720
مؤسسه جمعیت ادبی الیک
721
دانشگاه امام حسین ع مجله الکترو مغناطیس
722
دانشگاه جامع امام حسین
723
سازمان بسیج اساتید
724
دانشگاه تهران
725
دانشگاه شهید چمران
726
نشریه المپبک
727
دانشگاه اصفهان
728
مدرسه اسلامی هنر
729
دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان
730
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
731
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
732
سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی
733
دانشگاه گلستان
734
دانشگاه تهران
735
دانشگاه آزاد اسلامی
736
محمود حیدری
737
میرایوب پیرایش قهوه چی
738
دانشکده علوم و فنون فارابی
739
دفتر تحقیقات کاربردی سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع
740
انجمن رمز ایران
741
دانشگاه عالی دفاع ملی
742
انجمن علمی ایمنی زیستی
743
انجمن الکتروشیمی ایران
744
دانشگاه شهید رجائی
745
ناجا
746
انجمن آموزش عالی ایران
747
دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)
748
دانشگاه پیام نور
749
دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر
750
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم
751
دانشگاه آزاد اسلامی
752
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
753
انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
754
دانشگاه ایلام
755
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
756
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
757
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
758
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
759
دانشگاه پیام نور
760
دانشگاه آزاد اسلامی مراغه
761
دانشگاه علوم انتظامی
762
انجمن مهندسی صوتیات ایران
763
دانشگاه علامه طباطبائی
764
ناجا
765
انجمن آمار ایران
766
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
767
دانشگاه زنجان
768
دانشگاه شیراز
769
پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
770
دانشگاه بین المللی امام خمینی
771
دانشگاه علامه طباطبایی
772
دانشگاه امام صادق (ع)
773
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
774
دانشگاه الزهرا (س)
775
دانشگاه آزاد اسلامی رودهن
776
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
777
کمیته ملی انرژی
778
انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران
779
مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی
780
انجمن انسان شناسی ایران
781
انجمن متخصصان محیط زیست ایران
782
مرکز نشر میراث مکتوب
783
دانشگاه شهید بهشتی
784
غلامرضا جعفرپور مقدم
785
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
786
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
787
مرکز پژوهشی هنر، معماری و شهرسازی نظر
788
سید مالک حسینی
789
مسعود داودی
790
دانشگاه اصفهان
791
دانشگاه شهید چمران
792
دانشگاه تهران
793
مرکز آمار ایران
794
وزارت صنعت، معدن و تجارت
795
دانشگاه تهران
796
دانشگاه پیام نور
797
دانشگاه علامه طباطبایی
798
دانشگاه خوارزمی
799
دانشگاه علامه طباطبائی
800
دانشگاه اصفهان
801
دانشگاه اصفهان
802
دانشگاه پیام نور
803
دانشگاه آزاد اسلامی
804
دانشگاه تربیت مدرس
805
ریاست جمهوری
806
دانشگاه مازندران
807
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
808
جواد آذرنگار
809
عباسعلی بهاری اردشیری
810
ناجا
811
دانشگاه پیام نور
812
انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
813
انجمن علمی اداره بیمارستانها ، د ع پ تهران
814
انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران
815
شرکت سهامی بیمه ایران
816
انجمن مهندسی راه و ساختمان
817
دانشگاه تهران
818
دانشگاه علم و صنعت ایران
819
دانشگاه آزاد اسلامی خوی
820
موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
821
دانشگاه آزاد اسلامی
822
انجمن علمی بهداشت کار ایران ، د ع پ تهران
823
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
824
دانشگاه آزاد اسلامی
825
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
826
دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
827
دانشگاه تهران
828
موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر
829
دانشگاه تهران
830
موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر
831
انجمن رژیونال آنستزی و درد ایران ، د ع پ ایران
832
دانشگاه شهید باهنر کرمان
833
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
834
سازمان بورس و اوراق بهادار
835
دانشگاه آزاد اسلامی قم
836
دانشگاه هرمزگان
837
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
838
دانشگاه صنعتی اصفهان
839
دانشگاه فردوسی مشهد
840
دانشگاه آزاد اسلامی میانه
841
دانشگاه آزاد اسلامی همدان
842
دانشگاه آزاد اسلامی
843
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
844
دفتر تبلیغات
845
دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)
846
مصطفی کواکبیان
847
مؤسسه همگامان اندیشه زمان
848
دانشگاه آزاد اسلامی ابهر
849
مؤسسه همگامان اندیشه زمان
850
دفتر تبلیغات
851
شرکت انتشاراتی تبلیغاتی گسترش رسانه سپیدار
852
مازیار هوشمند
853
مؤسسه مطبوعاتی پیام آوران کرمان
854
دانشگاه علوم پزشکی تهران
855
دانشگاه اصفهان
856
دانشگاه جامع امام حسین
857
دانشگاه جامع امام حسین
858
دانشگاه تبریز
859
پژوهشگاه توسعه فناوری های پیشرفته خواجه نصیر الدین طوسی
860
دانشگاه علوم پزشکی ارتش - اداره بهداشت و درمان نزاجا
861
مهدی بگلری
862
دانشگاه شهرکرد
863
موسسه تحقیقات خاک و آب
864
دانشگاه آزاد اسلامی رودهن
865
دانشگاه تهران
866
دانشکده اطلاعات
867
دانشگاه قم
868
دانشگاه ارومیه
869
دانشگاه الزهرا(س)
870
دانشگاه علامه طباطبائی
871
دانشگاه علامه طباطبائی
872
دانشگاه علامه طباطبائی
873
دانشگاه پیام نور
874
دانشگاه شهید رجائی
875
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
876
دانشگاه آزاد اسلامی
877
دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
878
دانشگاه بوعلی سینا
879
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
880
دانشگاه الزهرا(س)
881
دانشگاه خوارزمی
882
دانشگاه خوارزمی
883
دانشگاه آزاد اسلامی خوی
884
دانشگاه پیام نور
885
دانشگاه ارومیه
886
دانشگاه علامه طباطبایی
887
دانشگاه خوارزمی
888
انجمن تعلیم و تربیت
889
دانشگاه جامع امام حسین
890
دانشگاه ارومیه
891
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
892
انجمن پژوهش های آموزشی ایران
893
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
894
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
895
انجمن علوم قرآن و حدیث ایران
896
جهاد دانشگاهی
897
دانشگاه تبریز
898
جهاد دانشگاهی
899
دانشگاه شهید چمران اهواز
900
دانشگاه آزاد اسلامی
901
انجمن فیزیک ایران
902
موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی
903
دانشگاه تهران
904
دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
905
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
906
دانشگاه آزاد اسلامی
907
دانشگاه آزاد اسلامی
908
دانشگاه آزاد اسلامی فیروزآباد
909
دانشگاه آزاد اسلامی
910
دانشگاه سیستان و بلوچستان
911
دانشگاه فردوسی مشهد
912
جامعه المصطفی العالمیه
913
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
914
دانشگاه تربیت مدرس
915
دانشگاه علامه طباطبائی
916
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
917
دانشگاه مازندران
918
دانشگاه ادیان و مذاهب
919
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
920
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
921
دانشگاه بین المللی امام خمینی
922
دانشگاه بین المللی امام خمینی
923
دانشگاه بوعلی سینا
924
وزارت صنعت، معدن و تجارت
925
پژوهشکده بیمه
926
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
927
دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد
928
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
929
انجمن ایرانی تاریخ اسلام
930
دانشگاه اصفهان
931
انجمن ایرانی تاریخ اسلام
932
دانشگاه تهران
933
دانشگاه پیام نور
934
دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد
935
دانشگاه پیام نور
936
دانشگاه تهران
937
دانشگاه مازندران
938
ناجا
939
دانشگاه امام صادق (ع)
940
دانشگاه عدالت
941
دانشگاه مازندران
942
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
943
دانشگاه عدالت
944
دانشگاه گیلان
945
دانشگاه عدالت
946
دانشگاه اصفهان
947
مرکز تحقیقات راه, مسکن و شهرسازی
948
دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)
949
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
950
پژوهشگاه قرآن و حدیث
951
دانشگاه عدالت
952
دانشگاه اصفهان
953
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
954
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
955
موسسه فرهنگی هنری سبک زندگی آل یاسین
956
دانشگاه عدالت
957
انجمن علمی عرفان اسلامی ایران
958
دانشگاه شاهد
959
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
960
انجمن علوم سیاسی
961
دانشگاه ارومیه
962
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
963
دانشگاه مازندران
964
دانشگاه پیام نور
965
دانشگاه عدالت
966
دانشگاه امام صادق (ع)
967
انجمن علوم قرآن و حدیث ایران
968
دانشگاه فردوسی مشهد
969
دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان
970
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
971
جامعه المصطفی العالمیه
972
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
973
سازمان امور مالیاتی کشور
974
دانشگاه فردوسی مشهد
975
دانشگاه علامه طباطبائی
976
دانشگاه مازندران
977
دانشگاه کردستان پژوهشنامه مدیریت بازاریابی
978
دانشگاه فردوسی مشهد
979
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
980
دانشگاه عدالت
981
دانشگاه مازندران
982
دانشگاه ادیان و مذاهب
983
آیه الله بروجردی
984
ناجا
985
دانشگاه علامه طباطبائی
986
دانشگاه آزاد اسلامی دهاقان
987
ناجا
988
دانشگاه شهید بهشتی
989
دانشگاه تهران
990
دانشگاه بوعلی سینا
991
پژوهشگاه صنعت نفت
992
وزارت جهاد کشاورزی
993
انجمن معارف اسلامی
994
دانشگاه ادیان و مذاهب
995
انجمن زبان و ادبیات فارسی
996
دانشگاه تربیت مدرس
997
انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران
998
دانشگاه اصفهان
999
دانشگاه اراک
1000
دانشگاه تهران
1001
سازمان صدا و سیما
1002
دانشگاه بیرجند
1003
دانشگاه علوم انتظامی
1004
دانشگاه آزاد اسلامی
1005
دانشگاه علامه طباطبائی
1006
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
1007
دانشگاه پیام نور
1008
سازمان هواشناسی کشور
1009
دانشگاه شاهد
1010
دانشگاه علوم انتظامی
1011
دانشگاه تهران
1012
انجمن علمی انقلاب اسلامی
1013
دانشگاه بوعلی سینا
1014
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
1015
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
1016
دانشگاه آزاد اسلامی سنندج
1017
دانشگاه شیراز
1018
دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
1019
دانشگاه مازندران
1020
دانشگاه علامه طباطبایی
1021
دانشگاه آزاد اسلامی یادگار امام (ره) - شهر ری
1022
موسسه تحقیقات پنبه ایران
1023
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
1024
دانشگاه اصفهان
1025
دانشگاه سیستان و بلوچستان
1026
دانشگاه الزهرا (س)
1027
دانشگاه شهید رجائی
1028
دانشگاه خوارزمی
1029
دانشگاه علامه طباطبائی
1030
دانشگاه آزاد اسلامی
1031
دانشگاه شهید باهنر کرمان
1032
دانشگاه قم
1033
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
1034
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1035
دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار
1036
دانشگاه بوعلی سینا
1037
انجمن زیست شناسی ایران
1038
دانشگاه تهران
1039
دانشگاه تهران
1040
دانشگاه مازندران
1041
دانشگاه تهران
1042
دانشگاه تهران
1043
دانشگاه اصفهان
1044
دانشگاه پیام نور
1045
دانشگاه فردوسی مشهد
1046
دانشگاه اصفهان
1047
دانشگاه آزاد اسلامی
1048
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1049
دانشگاه جامع امام حسین
1050
شهر دانش
1051
موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی ‌شهردانش
1052
دانشگاه تربیت مدرس
1053
موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی ‌شهردانش
1054
دانشگاه بین المللی امام خمینی
1055
موسسه تحقیقات خاک و آب
1056
دانشگاه شهید بهشتی
1057
مووسسه آموزش عالی دانشستان ساوه
1058
دانشگاه خوارزمی
1059
دانشگاه اصفهان
1060
دانشگاه علامه طباطبائی
1061
دانشگاه پیام نور
1062
دانشگاه پیام نور
1063
دانشگاه تربیت مدرس
1064
دانشگاه علامه طباطبایی
1065
انجمن علمی روابط بین الملل
1066
خصوصی
1067
انجمن روانشناسی اجتماعی ایران
1068
دانشگاه فردوسی مشهد
1069
دانشگاه تهران
1070
دانشگاه تهران
1071
دانشگاه تهران
1072
دانشگاه اصفهان
1073
دانشگاه اصفهان
1074
دانشگاه بوعلی سینا
1075
دانشگاه فردوسی مشهد
1076
دانشگاه آزاد اسلامی ورامین
1077
دانشگاه بیرجند
1078
دانشگاه لرستان
1079
دانشگاه صنعتی شاهرود
1080
انجمن ژئومورفولوژی
1081
پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع)
1082
وزارت نیرو
1083
انجمن علمی مطالعات جهان اسلام
1084
دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان
1085
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی کرمان
1086
انجمن زیست شناسی ایران
1087
دانشگاه تبریز
1088
دفتر تبلیغات
1089
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1090
دانشگاه اصفهان
1091
دانشگاه تهران
1092
دانشگاه تبریز
1093
دانشگاه فردوسی مشهد
1094
دانشگاه پیام نور
1095
دانشگاه اصفهان
1096
دانشگاه فردوسی مشهد
1097
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1098
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
1099
دانشگاه آزاد اسلامی آیت الله آملی
1100
دانشگاه هرمزگان
1101
جهاد دانشگاهی
1102
دانشگاه تهران
1103
دانشگاه آزاد اسلامی
1104
دانشگاه تبریز
1105
دانشگاه قم
1106
دانشگاه تهران
1107
دانشگاه آزاد اسلامی
1108
دانشگاه تبریز
1109
دانشگاه پیام نور
1110
دانشگاه پیام نور
1111
دانشگاه تهران
1112
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
1113
دانشگاه علامه طباطبایی
1114
انجمن زیست شناسی ایران
1115
دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت
1116
دانشگاه پیام نور
1117
دانشگاه گنبد کاووس
1118
انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
1119
دانشگاه تربیت مدرس
1120
دانشگاه آزاد اسلامی
1121
دانشگاه سیستان و بلوچستان
1122
دانشگاه جامع امام حسین
1123
دانشگاه تربیت مدرس
1124
انجمن مشاوره ایران
1125
دانشگاه تهران
1126
دانشگاه بوعلی سینا
1127
دانشگاه آزاد اسلامی
1128
دانشگاه فرهنگیان
1129
دانشگاه علم و صنعت ایران
1130
دانشگاه شهرکرد
1131
دانشگاه بوعلی سینا
1132
بنیاد نهج البلاغه
1133
انجمن علمی مدیریت صنعتی ایران
1134
دانشگاه پیام نور
1135
دانشگاه آزاد اسلامی
1136
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
1137
دانشگاه ملایر
1138
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
1139
دانشگاه تبریز
1140
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
1141
وزارت امور اقتصادی و دارایی
1142
دانشگاه هنر اصفهان
1143
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
1144
دانشگاه فردوسی مشهد
1145
دانشگاه آزاد اسلامی
1146
انجمن پلیمر ایران
1147
مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی سازمان سمت
1148
پژوهشکده علوم و صنایع غذایی
1149
پژوهشکده علوم و صنایع غذایی
1150
دانشگاه شیراز
1151
دانشگاه شهید چمران
1152
سیده فاطمه درواری
1153
دانشگاه پیام نور
1154
دانشگاه پیام نور
1155
دانشگاه علوم انتظامی
1156
دانشگاه آزاد اسلامی ماهشهر
1157
محمد مسعود ارکان
1158
دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات پوست و جزام
1159
دانشگاه گیلان
1160
دانشگاه آزاد اسلامی محلات
1161
دانشگاه شهید بهشتی
1162
دانشگاه شهید بهشتی
1163
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
1164
دانشگاه الزهرا (س)
1165
وزارت امور خارجه
1166
دانشگاه تهران
1167
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
1168
انجمن علمی تاریخ فلسفه
1169
دانشگاه تبریز
1170
دانشگاه الزهرا(س)
1171
دانشگاه آزاد اسلامی
1172
دانشگاه فردوسی مشهد
1173
دانشگاه عدالت
1174
دانشگاه آزاد اسلامی پرند
1175
موسسه مطالعات علوم شناختی
1176
دانشگاه اصفهان
1177
دانشگاه زنجان
1178
دانشگاه زنجان
1179
دانشگاه آزاد اسلامی دزفول
1180
مؤسسه افق رسانه پویا
1181
دانشگاه تهران
1182
نهاد کتابخانه های عمومی کشور
1183
دانشگاه گیلان
1184
دانشگاه تهران
1185
دانشگاه آزاد اسلامی
1186
دانشگاه تهران
1187
دانشگاه اصفهان
1188
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
1189
دانشگاه گیلان
1190
دانشگاه آزاد اسلامی گرگان
1191
دانشگاه آزاد اسلامی
1192
دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت
1193
مجله معلق
1194
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
1195
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1196
دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر
1197
دانشگاه گیلان
1198
خصوصی
1199
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
1200
انجمن حسابداری ایران
1201
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
1202
دانشگاه شهید بهشتی
1203
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
1204
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1205
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
1206
دانشگاه تهران
1207
دانشگاه بیرجند
1208
دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد
1209
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
1210
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
1211
دانشگاه آزاد اسلامی
1212
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
1213
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - مرکز تحقیقات علوم رفتاری
1214
دانشگاه زابل
1215
دانشگاه الزهرا (س)
1216
دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر
1217
دانشگاه گیلان
1218
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
1219
دانشگاه ارومیه
1220
دانشگاه خوارزمی
1221
دانشگاه تهران
1222
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
1223
دانشگاه تهران
1224
دانشگاه امام صادق (ع)
1225
دانشگاه آزاد اسلامی رودهن
1226
دانشگاه خوارزمی
1227
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
1228
دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان
1229
انجمن علوم و مهندسی منابع آب
1230
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1231
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
1232
انجمن علمی موتور ایران
1233
دانشگاه پیام نور
1234
دانشگاه آزاد اسلامی دزفول
1235
دانشگاه ملایر
1236
دانشگاه آزاد اسلامی
1237
انجمن علمی مواد پرانرژی
1238
دانشگاه شهید بهشتی
1239
دانشگاه خوارزمی
1240
سازمان بسیج اساتید
1241
دانشگاه کردستان
1242
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
1243
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
1244
دانشگاه فرهنگیان
1245
دانشگاه زنجان
1246
انجمن ترویج علم
1247
انجمن آبخیزداری ایران
1248
دانشگاه آیندگان مازندران-دکتر علی نجفی
1249
مؤسسه رسانه نگاران خوب اندیش
1250
دادسرای عمومی و انقلاب تهران
1251
دانشگاه خوارزمی
1252
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
1253
وزارت آموزش و پرورش
1254
سازمان آموزش و پرورش استثنایی
1255
دانشگاه گیلان
1256
شرکت کارآفرینی نخبگان تفاهم
1257
پژوهشگاه قرآن و حدیث
1258
دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد
1259
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1260
دانشگاه بیرجند
1261
دانشگاه پیام نور
1262
غلامحسین واحدی پور تبریزی
1263
دانشگاه آزاد اسلامی
1264
دانشگاه شهید چمران اهواز
1265
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
1266
دانشگاه گیلان
1267
قطب توسعه پایدار محیط جغرافیایی
1268
جهاد دانشگاهی
1269
ناجا
1270
دانشگاه تهران
1271
دانشگاه تهران
1272
دانشگاه علوم انتظامی
1273
دانشگاه تهران
1274
دانشگاه شهید چمران اهواز
1275
دانشگاه آزاد اسلامی معاونت پژوهشی‌دانشگاه
1276
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1277
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1278
دانشگاه صنعتی اصفهان
1279
انجمن هنرهای نمایشی ایران
1280
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
1281
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
1282
مرکز تحقیقات راه, مسکن و شهرسازی
1283
سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران
1284
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1285
دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان
1286
انجمن جامعه‌شناسی ایران
1287
دانشگاه تبریز
1288
انجمن جامعه‌شناسی ایران
1289
دانشگاه تربیت مدرس
1290
دانشگاه شاهد
1291
دانشگاه اصفهان
1292
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1293
دانشگاه مازندران
1294
دانشگاه تهران
1295
انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات
1296
دانشگاه مازندران
1297
انجمن حکمت و فلسفه ایران
1298
دانشگاه فردوسی مشهد
1299
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
1300
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1301
دانشگاه تربیت مدرس
1302
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1303
دانشگاه عدالت
1304
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1305
انجمن فلسفه دین ایران
1306
انجمن جغرافیایی ایران
1307
موسسه آموزش عالی بین المللی قشم
1308
دانشگاه فردوسی مشهد
1309
دانشگاه آزاد اسلامی
1310
دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد
1311
دانشگاه سیستان و بلوچستان
1312
دانشگاه تبریز
1313
دانشگاه اصفهان
1314
دانشگاه رازی کرمانشاه
1315
دانشگاه سیستان و بلوچستان
1316
دانشگاه فردوسی مشهد
1317
دانشگاه فردوسی مشهد
1318
دانشگاه فردوسی مشهد
1319
دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد
1320
دانشگاه الزهرا (س)
1321
سازمان ثبت احوال کشور
1322
1323
دانشگاه پیام نور
1324
انجمن جنگلبانی ایران
1325
دانشگاه تهران
1326
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
1327
مؤسسه رسانه گستر ساده
1328
دانشگاه تهران
1329
محمدرضا سعدی
1330
دانشگاه آزاد اسلامی پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
1331
شرکت توزیع مجتمع پیام آوران نشر روز
1332
دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)
1333
دانشگاه سیستان و بلوچستان
1334
دانشگاه شهید بهشتی
1335
دانشگاه شهید بهشتی
1336
دانشگاه شهید بهشتی
1337
دانشگاه شهید بهشتی
1338
وزارت جهاد کشاورزی
1339
دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پرستاری و مامایی
1340
دبیرخانه مدارس علوم دینی اهل سنت
1341
دانشگاه کاشان
1342
موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث
1343
شکرالله رضازاده شرمه
1344
دانشگاه تهران
1345
دانشگاه پیام نور
1346
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
1347
دانشگاه آزاد اسلامی
1348
دانشگاه آزاد اسلامی
1349
دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
1350
دانشگاه گنبد کاووس
1351
دانشگاه فردوسی مشهد
1352
دانشگاه آزاد اسلامی
1353
مرکز آموزش مدیریت دولتی
1354
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
1355
دانشگاه اصفهان
1356
دانشگاه مفید
1357
شهر دانش
1358
دانشگاه مفید
1359
دانشگاه تهران
1360
دانشگاه تهران
1361
قوه قضائیه
1362
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
1363
دانشگاه پیام نور
1364
شهر دانش
1365
مجمع عالی حکمت اسلامی
1366
دانشگاه امام صادق (ع)
1367
دانشگاه پیام نور
1368
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1369
دانشگاه علامه طباطبائی
1370
مرکز رسانه قوه قضاییه
1371
حسین فردوس
1372
دانشگاه شهید بهشتی
1373
1374
دانشگاه پیام نور
1375
هرمز شجاعی مهر
1376
دانشگاه آزاد اسلامی آستارا
1377
وزارت آموزش و پرورش
1378
حسین واحدی پور
1379
مؤسسه کلبه امید مازرون
1380
موسسه فرهنگی هنری ابناء الرسول تهران
1381
مؤسسه اطلاع رسانی خبرگزاری آریا
1382
موسسه خانه ایرانیان خارج ازکشور
1383
سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران
1384
مؤسسه مطالعات فرهنگ و رسانه
1385
توحید علیخانلو
1386
شهرداری اصفهان
1387
دانشگاه آزاد اسلامی
1388
موسسه باغ کتاب تهران
1389
وزارت ورزش و جوانان
1390
موسسه فرهنگی قرآنی دانشجویان ایران - جهاد دانشگاهی
1391
سازمان دانش آموزی
1392
موسسه فرهنگی هنری ملت تابناک ما
1393
موسسه آتی سازان فرهنگ تسنیم
1394
مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی
1395
علیرضا دبیر
1396
مرکز مدیریت حوزه علمیه قم
1397
مجلس شورای اسلامی
1398
شرکت توسعه مکتب خبر ایرانیان
1399
مجتمع آموزشی امام صادق (ع)
1400
سازمان بسیج مستضعفین
1401
موسسه فرهنگی خبری جهاد دانشگاهی
1402
بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس
1403
موسسه خبرگزاری رسا
1404
سید علی ریاض
1405
موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی شبستان نور
1406
دانشگاه علم و فرهنگ
1407
موسسه فرهنگی خبرگزاری فارس
1408
بنیاد ملی فرهنگی هنری امام رضا (ع)
1409
موسسه فرهنگی هنری خبرگزاری قدس
1410
موسسه اطلاع رسانی و خبرگزاری کار
1411
موسسه خانه کتاب ایران
1412
محمد هادیفر
1413
موسسه کیهان
1414
پرویز اسماعیلی
1415
علیرضا علی احمدی
1416
موسسه فرهنگی خدمات اطلاع رسانی نما رسانه
1417
مرکز ملی جهانی شدن
1418
موسسه فرهنگی خبری مرور وقایع جهان
1419
قوه قضائیه-مرکز رسانه
1420
موسسه خبرگزاری مهر
1421
موسسه فرهنگی ورزشی پاس
1422
سازمان هلال احمر
1423
دانشگاه فرهنگیان
1424
دبیرخانه مدارس علوم دینی اهل سنت
1425
غلامحسین واحدی پور تبریزی
1426
دانشگاه آزاد اسلامی یادگار امام (ره) - شهر ری
1427
موسسه فرهنگی و هنری خراسان
1428
مؤسسه فرهنگی هنری خراسان
1429
مؤسسه فرهنگی هنری خراسان
1430
مؤسسه فرهنگی هنری خراسان
1431
بنیاد حکمت اسلامی صدرا
1432
دانشگاه یزد
1433
رضا حسن زاده اشرفی
1434
دانشگاه بین المللی امام خمینی
1435
وزارت جهاد کشاورزی
1436
دانشگاه شهید چمران اهواز
1437
دانشگاه تبریز
1438
دانشگاه علوم انتظامی
1439
دانشگاه پیام نور
1440
دانشگاه یاسوج
1441
سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران
1442
دانشگاه شهید باهنر کرمان
1443
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
1444
انجمن حسابداری مدیریت مالی ایران
1445
دیوان محاسبات کشور
1446
پژوهشکده شورای نگهبان
1447
دانشگاه پیام نور
1448
دانشگاه آزاد اسلامی ورامین
1449
دانشگاه امام صادق (ع)
1450
دانشگاه اصفهان
1451
دانشگاه اصفهان
1452
انجمن مهندسی مالی ایران
1453
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
1454
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
1455
انجمن علوم علف های هرز ایران
1456
دانشگاه تبریز
1457
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
1458
دانشگاه تهران
1459
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
1460
دانشگاه آزاد اسلامی
1461
دانشگاه تهران
1462
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
1463
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1464
دانشگاه فردوسی مشهد
1465
دانشگاه علامه طباطبائی
1466
دانشگاه شهید چمران
1467
دانشگاه آزاد اسلامی
1468
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
1469
دانشگاه شاهد
1470
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
1471
دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
1472
ایوب دبیری نژاد
1473
دانشگاه آزاد اسلامی
1474
دانشگاه سمنان
1475
دانشگاه تربیت مدرس
1476
دانشگاه سمنان
1477
دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
1478
انجمن دیرینه شناسی ایران
1479
دانشگاه هنر
1480
دانشگاه شهید چمران اهواز
1481
دانشگاه شهید چمران
1482
شرکت دنیای اقتصاد تابان
1483
هرمز هوشمند راد
1484
خشایار نظریان رستمی
1485
انجمن نانو فناوری ایران
1486
دانشگاه امام صادق (ع)
1487
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
1488
انجمن آموزش علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران
1489
دانشگاه بین المللی امام خمینی
1490
دانشگاه خوارزمی
1491
دانشگاه پیام نور
1492
دانشگاه تربیت مدرس
1493
دانشگاه پیام نور
1494
دانشگاه مذاهب اسلامی
1495
دانشگاه سمنان
1496
دانشگاه مازندران
1497
انجمن مطالعات برنامه درسی
1498
دانشگاه بین المللی امام خمینی
1499
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
1500
دانشگاه مازندران
1501
دانشگاه علامه طباطبائی
1502
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
1503
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
1504
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
1505
دانشگاه صنعتی نوشیروان بابل
1506
دانشگاه جامع امام حسین
1507
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
1508
دانشگاه اصفهان
1509
مجمع تشخیص مصلحت نظام
1510
مجمع تشخیص مصلحت نظام
1511
مجمع تشخیص مصلحت نظام
1512
خصوصی
1513
مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی
1514
شورای عالی انقلاب فرهنگی
1515
دانشگاه الزهرا (س)
1516
دانشگاه شاهد
1517
دانشگاه علوم پزشکی خدمات درمانی هرمزگان
1518
دانشگاه تربت حیدریه
1519
دانشگاه بوعلی سینا
1520
ناصر قدیری رازلیقی
1521
ناجا
1522
انجمن ریخته گران ایران
1523
دانشگاه فردوسی مشهد
1524
بنیاد رسالت
1525
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1526
مجمع جهانی تقریب بین مذاهب اسلامی
1527
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
1528
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1529
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
1530
دانشگاه بوعلی سینا
1531
دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
1532
جهاد دانشگاهی
1533
دانشگاه تهران
1534
دانشگاه‌ علوم‌ بهزیستی
1535
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
1536
مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
1537
خصوصی
1538
دانشگاه آزاد اسلامی
1539
دانشگاه شهید بهشتی
1540
دانشگاه پیام نور
1541
دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار
1542
مجمع تشخیص مصلحت نظام مجله ره نامه سیاست گذاری
1543
پژوهشکده تحقیقات راهبردی
1544
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی دفتر فناوری اطلاعات
1545
دانشگاه آزاد اسلامی رودهن
1546
انجمن ایرانی روانشناسی
1547
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
1548
دانشگاه پیام نور
1549
دانشگاه علامه طباطبائی
1550
دانشگاه سمنان
1551
دانشگاه ملایر
1552
دانشگاه پیام نور
1553
دانشگاه شاهد
1554
دانشگاه رازی کرمانشاه
1555
دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار
1556
دانشگاه آزاد اسلامی
1557
دانشگاه علامه طباطبائی
1558
دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن
1559
انجمن علمی روانشناسی خانواده
1560
دانشگاه پیام نور
1561
دانشگاه خوارزمی
1562
دانشگاه شهید بهشتی
1563
دانشگاه اصفهان
1564
دانشگاه محقق اردبیلی
1565
انحمن روانشناسی ایران
1566
دانشگاه جامع امام حسین
1567
رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان
1568
شمسی پورمحمدی
1569
1570
وزارت جهاد کشاورزی
1571
انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان
1572
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
1573
دانشگاه پیام نور
1574
سید حکمت الله موسوی
1575
دانشگاه یزد
1576
دانشگاه صنعتی اصفهان
1577
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
1578
دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد
1579
دانشگاه آزاد اسلامی
1580
دانشگاه اصفهان
1581
انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
1582
محمدرضا شواخی زواره (مدیر مسئول)
1583
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
1584
دانشگاه الزهرا (س)
1585
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1586
دانشگاه پیام نور
1587
دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
1588
دانشگاه فردوسی مشهد
1589
دانشگاه فردوسی مشهد
1590
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
1591
دانشگاه خوارزمی
1592
دانشگاه آزاد اسلامی فسا
1593
دانشگاه آزاد اسلامی سنندج
1594
انجمن زبان‌شناسی ایران
1595
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
1596
وزارت جهاد کشاورزی
1597
موسسه تحقیقات کشاورزی دیم ایران
1598
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
1599
دانشگاه تربت حیدریه
1600
انجمن زیست شناسی ایران
1601
دانشگاه آزاد واحد تهران شمال
1602
دانشگاه آزاد اسلامی دامغان
1603
دانشگاه پیام نور
1604
انجمن علوم خاک ایران
1605
دانشگاه آزاد اسلامی
1606
دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار
1607
دانشگاه الزهرا (س)
1608
دانشگاه اصفهان
1609
دانشگاه اصفهان
1610
دانشگاه اصفهان
1611
دانشگاه تربیت مدرس
1612
دانشگاه زنجان
1613
دانشگاه پیام نور
1614
دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان
1615
دانشگاه آزاد اسلامی شهر قدس
1616
دانشگاه بیرجند
1617
جهاد دانشگاهی
1618
دانشگاه فردوسی مشهد
1619
دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان
1620
دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان
1621
دانشگاه شهید چمران اهواز
1622
دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر
1623
دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر
1624
دانشگاه خوارزمی
1625
انجمن زمین شناسی مهندسی ایران
1626
انجمن زمین شناسی نفت ایران
1627
دانشگاه تهران
1628
دانشگاه تهران
1629
دانشگاه آزاد اسلامی
1630
جامعه الزهرا
1631
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
1632
دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
1633
انجمن ژنتیک ایران
1634
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
1635
انجمن ژئوپلتیک ایران
1636
دانشگاه بین المللی امام خمینی
1637
دانشگاه آزاد اسلامی زرند
1638
انجمن ژئوفیزیک ایران
1639
انجمن ژئومکانیک نفت ایران
1640
خصوصی
1641
انجمن سازه های فولادی ایران
1642
دانشگاه تهران
1643
دانشگاه گیلان
1644
وزارت امور خارجه
1645
دانشگاه جامع امام حسین
1646
علی یوسف پور
1647
مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
1648
دانشگاه یزد
1649
دانشگاه الزهرا(س)
1650
دانشگاه تهران
1651
دانشگاه صنعتی شریف
1652
مجمع تشخیص مصلحت نظام
1653
وزارت امور اقتصادی و دارایی
1654
مسعود جلالی یرزگر
1655
دانشگاه الزهرا(س)
1656
انجمن سیستم های سطوح آبگیر باران ایران
1657
علی اکبر بهبهانی
1658
بابک کلانی
1659
موسسه انتشارات امید مجد
1660
مؤسسه فرهنگی ابن سینای بزرگ
1661
سیده طناز جعفری
1662
دانشگاه آزاد اسلامی قم
1663
علی صالح آبادی
1664
جامعه المصطفی العالمیه
1665
انجمن برق آبی ایران
1666
دانشگاه علامه طباطبائی
1667
انجمن سرامیک ایران
1668
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1669
مؤسسه فرهنگی هنری خراسان
1670
دانشگاه آزاد اسلامی ملایر
1671
موسسه فرهنگی نبأ مبین
1672
دانشگاه آزاد اسلامی ساری
1673
دانشگاه تهران
1674
دانشگاه علوم پزشکی ایران
1675
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
1676
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
1677
دانشگاه اراک
1678
انجمن سنجش از دور و GIS ایران
1679
دانشگاه آزاد اسلامی
1680
انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران
1681
دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان
1682
حسین وخشوری
1683
انجمن احتراق ایران
1684
دانشگاه گیلان
1685
عبداله جعفرعلی جاسبی
1686
سید علی بابامیری
1687
مهدی رحمانیان
1688
شرکت پالایش و پخش مجله فرآیند
1689
نرجس رجایی
1690
دانشگاه شیراز
1691
دانشگاه ادیان و مذاهب
1692
موسسه شیعه شناسی
1693
دانشگاه تهران
1694
دانشگاه آزاد اسلامی آزادشهر
1695
دانشگاه پیام نور
1696
سازمان کتابخانه ها، موزه ها و اسناد آستان قدس رضوی
1697
دانشگاه سمنان
1698
دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
1699
دانشگاه آزاد شاهرود
1700
جهاد دانشگاهی
1701
دانشگاه شهید بهشتی
1702
دانشگاه پیام نور
1703
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1704
شهرداری مشهد
1705
دانشگاه یزد
1706
جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
1707
شرکت مینا گستر امروز
1708
خسرو مومن هاشمی
1709
احمد محمودزاده
1710
شرکت تعاونی روزنامه و چاپخانه صبح ساحل
1711
دانشگاه آزاد اسلامی معاونت پژوهشی‌دانشگاه
1712
مسیح الله سلطانی
1713
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
1714
دانشگاه شهید بهشتی
1715
مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی گسترش صنعت، معدن و تجارت
1716
شرکت صنایع الکترونیک ایران
1717
انجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ ایران
1718
شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک
1719
وزارت صنعت، معدن و تجارت
1720
جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه- انجمن
1721
دانشگاه پیام نور
1722
انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران
1723
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
1724
پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان
1725
فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران
1726
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
1727
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی معاونت آموزشی
1728
دانشگاه تهران
1729
محمدرضا ربانی
1730
محمدمهدی جعفری زاده
1731
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
1732
دانشگاه آزاد اسلامی پژوهشکده قرآن و عترت
1733
دانشگاه آزاد اسلامی همدان
1734
دانشگاه آزاد اسلامی
1735
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1736
مؤسسه انتشار نشریه عصر ایرانیان
1737
مؤسسه مطبوعاتی پیمان فردای روشن
1738
مؤسسه روزنامه عصر اقتصاد
1739
محمد عسلی
1740
دانشگاه علامه طباطبایی
1741
موسسه تحقیقات شیلات ایران
1742
انجمن سرامیک ایران
1743
دانشگاه خوارزمی
1744
دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر
1745
انجمن آبزی پروری ایران
1746
دانشگاه صنعتی اصفهان
1747
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
1748
دانشگاه قم
1749
دانشگاه فردوسی مشهد
1750
دانشگاه تهران
1751
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
1752
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
1753
دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی آجا
1754
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
1755
دانشگاه شهید چمران اهواز
1756
دانشگاه امام صادق (ع)
1757
انجمن ترویج و آموزش کشاورزی
1758
دانشگاه آزاد اسلامی بابل
1759
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
1760
دانشگاه تهران
1761
دانشکده علوم حدیث
1762
وزارت جهاد کشاورزی
1763
دانشگاه تهران
1764
دانشگاه شهرکرد
1765
انجمن انفورماتیک ایران
1766
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
1767
خصوصی
1768
انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات
1769
دانشگاه شهید چمران
1770
دانشگاه تهران
1771
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
1772
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
1773
دانشگاه ایلام
1774
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
1775
پژوهشگاه علوم وحیانی معارج
1776
دانشگاه فردوسی مشهد
1777
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
1778
دانشگاه فردوسی مشهد
1779
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1780
دانشگاه تهران
1781
دانشگاه علامه طباطبایی
1782
دانشگاه شهید بهشتی
1783
انجمن علوم مدیریت ایران
1784
دانشگاه ارومیه
1785
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
1786
دانشگاه گیلان
1787
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
1788
دانشگاه آزاد اسلامی
1789
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
1790
انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
1791
انجمن علمی بذر ایران
1792
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
1793
انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران
1794
دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
1795
موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
1796
انجمن هوا فضای ایران
1797
دانشگاه علم و صنعت ایران
1798
موسسه نساجی امروز
1799
دانشگاه جامع امام حسین
1800
انجمن علوم باغبانی ایران
1801
دانشگاه جامع امام حسین
1802
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
1803
انجمن زنبور عسل ایران
1804
دانشگاه تربیت مدرس
1805
دانشگاه صنعتی اصفهان
1806
دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
1807
دانشگاه قم
1808
دانشگاه علوم انتظامی
1809
دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
1810
دانشکده فرماندهی ستاد آجا
1811
انجمن مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران
1812
سازمان انرژی اتمی
1813
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
1814
دانشگاه شهید چمران اهواز
1815
انجمن آب و فاضلاب-دکتر تابش دانشکده فنی دانشگاه تهران
1816
دانشگاه شهید باهنر کرمان
1817
انجمن خوردگی ایران
1818
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
1819
انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران
1820
صاحب امتیاز
1821
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1822
موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
1823
شرکت ملی پالایش و پخش فراوردهای نفتی ایران
1824
دانشگاه آزاد اسلامی
1825
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
1826
انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران
1827
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1828
مؤسسه مطبوعاتی فرصت سازان امروز
1829
دانشگاه آزاد اسلامی
1830
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
1831
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
1832
دانشگاه جامع امام حسین
1833
پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
1834
بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا
1835
دانشگاه علامه طباطبائی
1836
دانشگاه تربیت مدرس
1837
انجمن ریاضی ایران
1838
دانشگاه پیام نور
1839
دانشگاه آزاد اسلامی معاونت پژوهشی‌دانشگاه
1840
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
1841
انجمن فیزیک ایران
1842
دانشگاه تهران
1843
دانشگاه الزهرا (س)
1844
دانشگاه پیام نور
1845
دانشگاه تبریز
1846
دانشگاه آزاد اسلامی
1847
دانشگاه آزاد اسلامی
1848
دانشگاه گیلان
1849
دانشگاه آزاد اسلامی
1850
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
1851
دانشگاه شهید بهشتی
1852
دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
1853
دانشگاه رازی کرمانشاه
1854
دانشگاه شاهد
1855
دانشگاه پیام نور
1856
موسسه مطالعات دین و اقتصاد دکتر فرشاد مومنی
1857
فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران
1858
جهاد دانشگاهی، واحد علوم پزشکی تهران
1859
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان-دانشکده پرستاری و مامایی
1860
دانشگاه پیام نور
1861
بنیاد نهج البلاغه
1862
دانشگاه پیام نور
1863
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی
1864
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
1865
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
1866
موسسه آموزش عالی قشم
1867
بانک چشم جمهوری اسلامی ایران
1868
موسسه مطالعات تاریخ پزشکی طب اسلامی و مکمل
1869
دانشگاه سمنان
1870
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
1871
دانشگاه تهران
1872
شورای حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی
1873
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
1874
پژوهشگاه قوه قضائیه
1875
دانشگاه صدا و سیما
1876
دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
1877
دانشگاه بیرجند
1878
انجمن مطالعات سیاسی حوزه
1879
دانشگاه مازندران
1880
دانشگاه خلیج فارس
1881
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
1882
طب اعتیاد
1883
آیة الله احمد بهشتی
1884
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
1885
دانشگاه باقر العلوم ع
1886
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
1887
دانشگاه باقر العلوم ع
1888
آقای دکتر محمود عباسی
1889
پژوهشگاه علوم وحیانی معارج
1890
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
1891
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
1892
دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
1893
دانشگاه فرهنگیان
1894
دانشگاه فرهنگیان
1895
دانشگاه فرهنگیان
1896
دانشگاه باقر العلوم ع
1897
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
1898
جهاد دانشگاهی، واحد علوم پزشکی تهران
1899
انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران
1900
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
1901
دانشگاه آیت الله بروجردی
1902
دادگستری تهران
1903
دکتر روح اله طاهرخانی
1904
دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
1905
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
1906
دانشگاه علامه طباطبائی
1907
دانشگاه آزاداسلامی واحد پزشکی تهران
1908
دانشگاه محیط زیست
1909
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، گروه فقه پزشکی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی
1910
دانشگاه خاتم الانبیا بهبهان
1911
دانشگاه مازندران
1912
سازمان کتابخانه ها، موزه ها و اسناد آستان قدس رضوی
1913
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
1914
دانشگاه علوم پزشکی ایران
1915
دانشگاه خاتم
1916
دانشگاه اصول دین
1917
دانشگاه مازندران
1918
دانشگاه بین المللی امام خمینی
1919
دانشگاه تهران
1920
دانشگاه علامه طباطبایی
1921
دانشگاه مذاهب اسلامی
1922
دانشگاه آزاد واحد آزادشهر
1923
دانشگاه آزاد اسلامی
1924
دانشگاه آزاد اسلامی ملایر
1925
دانشگاه بین المللی امام خمینی
1926
دانشگاه مذاهب اسلامی
1927
مرکز فقهی ائمه اطهار
1928
دانشگاه فردوسی مشهد
1929
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
1930
دانشگاه تبریز
1931
دانشگاه امام صادق (ع)
1932
دانشگاه تهران
1933
دانشگاه تهران
1934
دانشگاه تهران
1935
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1936
دانشگاه فردوسی مشهد
1937
دانشگاه تهران
1938
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
1939
انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران
1940
دانشگاه آزاد اسلامی ساری
1941
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
1942
دانشگاه علامه طباطبایی
1943
مؤسسه فرهنگی هنری دیباگران
1944
دانشگاه بیرجند
1945
دانشگاه های منطقه غرب کشور
1946
وزارت راه و شهر سازی
1947
پژوهشگاه هوا فضا
1948
دانشگاه های منطقه غرب کشور
1949
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
1950
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
1951
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
1952
دانشگاه اصفهان
1953
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
1954
آستان قدس رضوی
1955
جامعه المصطفی العالمیه
1956
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
1957
جامعه المصطفی العالمیه
1958
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1959
دانشگاه پیام نور
1960
دانشگاه فنی و حرفه ای
1961
ناجا
1962
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
1963
دانشگاه آزاد اسلامی اهر
1964
خانه کارگر
1965
شرکت کارون پیام اکسین
1966
دانشگاه رازی کرمانشاه
1967
دانشگاه یزد
1968
دانشگاه یزد
1969
دانشگاه یزد
1970
جمعیت ایران فردا
1971
دانشگاه سمنان
1972
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1973
آستان قدس رضوی
1974
دانشگاه یزد
1975
دکتر خانی مجلات حقوق بشر
1976
یحیی فتح نجات
1977
مینا مهرنوش
1978
انجمن علمی کشاورزی بوم شناختی ایران
1979
دانشگاه تهران
1980
دانشگاه تهران
1981
انجمن مهندسی بهره وری صنعت برق ایران
1982
پژوهشگاه قرآن و حدیث
1983
موسسه بین المللی آموزشی ،فرهنگی و هنری راه امام
1984
پژوهشکده هنر
1985
مظفر حاجیان حسین آبادی
1986
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
1987
دانشگاه تهران
1988
انجمن مهندسی کنترل و ابزار دقیق ایران
1989
موسسه کیهان
1990
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1991
انجمن کواترنری ایران
1992
وزارت آموزش و پرورش
1993
دانشگاه علوم پزشکی سمنان
1994
دانشگاه علوم پزشکی کرمان، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
1995
دانشگاه شهید چمران اهواز
1996
دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
1997
دانشگاه آزاد اسلامی ورامین
1998
دانشگاه ملایر
1999
دانشگاه آزاد اسلامی یادگار امام (ره) - شهر ری
2000
انجمن گردشگری ایران
2001
دانشگاه پیام نور
2002
نعمت الله شهبازی
2003
محمدکاظم شکوهی راد
2004
انحمن علمی فرش ایران
2005
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ج.ا.ا
2006
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
2007
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
2008
انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
2009
دانشگاه فردوسی مشهد
2010
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
2011
موسسه شیعه شناسی
2012
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
2013
دانشگاه اصفهان
2014
پژوهشکده امام خمینی (ره)
2015
دانشگاه علامه طباطبائی
2016
دانشگاه اصفهان
2017
مرکز پژوهشهای مجلس جمهوری اسلامی
2018
دانشگاه علوم پزشکی تهران، انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران
2019
دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی
2020
دانشگاه شاهد
2021
دانشگاه دامغان
2022
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مرکز مطالعات و توسعه‌ی آموزش پزشکی
2023
دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایلام
2024
دانشگاه پیام نور
2025
دانشگاه زابل
2026
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- مرکز تحقیقات ارتقاء ایمنی و پیشگیری از مصدومیت‌ها
2027
دانشگاه علوم پزشکی همدان
2028
دکتر حسن حاج طالبی ( نشریه طب سنتی )
2029
دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری
2030
مرکز تحقیقات مدیریت اطلاعات سلامت
2031
انجمن شیمی ایران
2032
دانشگاه علوم پزشکی همدان
2033
دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان
2034
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان
2035
دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد، دانشکده پرستاری و مامایی
2036
مجله بین المللی زیست و زیست پزشکی
2037
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
2038
دانشگاه علوم پزشکی ایران
2039
دانشگاه علوم پزشکی یزد
2040
دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج)، دانشکده پرستاری
2041
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
2042
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
2043
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
2044
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان _ مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی
2045
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
2046
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
2047
دانشگاه بیرجند
2048
دانشگاه علوم پزشکی همدان
2049
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
2050
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
2051
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
2052
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
2053
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، موسسه ملی تحقیقات سلامت
2054
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دندانپزشکی
2055
دانشگاه آزاد اسلامی-واحد دندانپزشکی تهران
2056
دانشگاه علوم پزشکی یزد
2057
دانشگاه تبریز
2058
دانشگاه علوم پزشکی گلستان، دانشکده پرستاری و مامایی
2059
دانشگاه شهید باهنر کرمان
2060
ریاست جمهوری
2061
دانشگاه علوم پزشکی گلستان، معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گلستان
2062
دانشگاه علوم پزشکی تهران، پژوهشکده علوم و غدد متابولیسم
2063
دانشگاه شهید چمران اهواز
2064
دانشگاه تهران
2065
دانشگاه علوم پزشکی تهران،‌ دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی
2066
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، دانشکده پرستاری و مامایی
2067
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
2068
دانشگاه علوم پزشکی تهران
2069
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
2070
دانشگاه تهران
2071
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده دندانپزشکی
2072
دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشکده دندانپزشکی
2073
دانشگاه علوم پزشکی نیشابور
2074
دانشگاه علوم پزشکی شیراز، قطب علمی آموزش الکترونیکی پیشرفته در علوم پزشکی
2075
دانشگاه علوم پزشکی اراک
2076
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
2077
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
2078
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
2079
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
2080
دانشگاه علوم پزشکی فسا
2081
دانشگاه علوم پزشکی قم
2082
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
2083
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
2084
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
2085
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
2086
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
2087
دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده دندانپزشکی
2088
جامعه اسلامی دندانپزشکان
2089
مجتبی وحید گلپایگانی
2090
دانشگاه علوم پزشکی یزد
2091
دانشگاه علوم پزشکی ایران
2092
دانشگاه علوم پزشکی ایران
2093
دانشگاه تهران
2094
دانشگاه دامغان
2095
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
2096
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
2097
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
2098
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
2099
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی مازندران
2100
دانشگاه علوم پزشکی خدمات درمانی مازندران
2101
دانشگاه علوم پزشکی اراک
2102
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
2103
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
2104
سازمان پزشکی قانونی کشور
2105
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
2106
دانشگاه علوم پزشکی همدان
2107
دانشگاه علوم پزشکی گناباد
2108
دانشگاه علوم پزشکی بابل
2109
دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی زنجان‌
2110
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
2111
دانشگاه علوم پزشکی همدان، دانشکده پرستاری و مامایی
2112
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
2113
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
2114
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
2115
دانشگاه علوم پزشکی کردستان
2116
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
2117
دانشگاه علوم پزشکی همدان
2118
سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
2119
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل
2120
انجمن آمار ایران
2121
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
2122
دانشگاه علوم پزشکی ایران
2123
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
2124
دانشگاه تربیت مدرس
2125
مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان
2126
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور
2127
دانشگاه تهران
2128
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، پژوهشکده علوم غدد درون ریز ومتابولیسم
2129
دانشگاه خاتم الانبیا بهبهان
2130
مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان
2131
دانشگاه تهران
2132
آقای بهزاد شاهمرادی
2133
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
2134
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
2135
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
2136
دانشگاه علوم پزشکی ارتش
2137
دانشکده پزشکی افضلی پور
2138
دانشگاه تهران
2139
میزبان بابلسر
2140
انجمن علمی میکروب شناسی پزشکی ایران
2141
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
2142
دانشگاه علوم پزشکی البرز
2143
انجمن جغرافیای ایران
2144
دانشگاه سیستان و بلوچستان
2145
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، پژوهشکده سل و بیماریهای ریوی، بیمارستان دکتر مسیح دانشوری
2146
دانشگاه کاشان
2147
دانشگاه پیام نور
2148
شرکت مهندسین مشاور شیل آمایش
2149
دانشگاه تهران
2150
انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
2151
دانشگاه تهران
2152
دانشگاه سیستان و بلوچستان
2153
انجمن آبیاری و زهکشی ایران
2154
دانشگاه تهران
2155
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
2156
دانشگاه پیام نور
2157
موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
2158
دانشگاه جامع امام حسین
2159
انجمن مدیریت اطلاعات ایران
2160
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
2161
دانشگاه پیام نور
2162
انجمن علمی مدیریت و کنترل بیابانی ایران
2163
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
2164
دانشگاه تهران
2165
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
2166
ناجا
2167
انجمن مدیریت آموزشی ایران
2168
دانشگاه الزهرا (س)
2169
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
2170
دانشگاه آزاد اسلامی
2171
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
2172
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
2173
دانشگاه اصفهان
2174
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
2175
دانشگاه اصفهان
2176
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
2177
پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
2178
دانشگاه تهران
2179
دانشگاه جامع امام حسین
2180
دانشگاه صنعتی شاهرود
2181
دانشگاه پیام نور
2182
دانشگاه تهران
2183
پژوهشکده مطالعات شهری و روستایی
2184
دانشگاه آزاد اسلامی سنندج
2185
خصوصی
2186
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
2187
دانشگاه تهران
2188
دانشگاه تهران
2189
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
2190
دانشگاه کردستان معاونت پژوهشی (3 نشریه)
2191
دانشگاه مازندران
2192
موسسه مطالعات بین المللی انرژی
2193
دانشگاه صنعتی شاهرود
2194
دانشگاه علوم انتظامی
2195
دانشگاه افسری امام علی
2196
موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
2197
دانشگاه شهید بهشتی
2198
دانشگاه جامع امام حسین
2199
موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت وزارت نیرو
2200
دانشگاه گیلان
2201
دانشگاه تهران
2202
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
2203
دانشگاه تربیت مدرس
2204
دانشگاه آزاد اسلامی
2205
دانشگاه سمنان
2206
دانشگاه شهید چمران اهواز
2207
دانشگاه سمنان
2208
انجمن مرتعداری ایران
2209
دانشگاه تهران
2210
حزب مردم سالاری
2211
دانشگاه هنر اصفهان
2212
دانشگاه خوارزمی
2213
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
2214
دانشگاه آزاد اسلامی یادگار امام (ره) - شهر ری
2215
دانشگاه شهید بهشتی
2216
دانشگاه شهید چمران اهواز
2217
دانشگاه کردستان
2218
آستان قدس رضوی
2219
انجمن علمی بتن ایران
2220
انجمن جامعه‌شناسی ایران
2221
دانشگاه الزهرا (س)
2222
جهاد دانشگاهی
2223
دانشگاه آزاد اسلامی گچساران
2224
دانشگاه آزاد اسلامی
2225
دانشگاه شیراز
2226
دانشگاه شهید باهنر کرمان
2227
وزارت امور خارجه
2228
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
2229
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
2230
دانشکده اطلاعات
2231
دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
2232
دانشگاه امام صادق (ع)
2233
موسسه مطالعات بین المللی انرژی
2234
دانشگاه رازی کرمانشاه
2235
دانشگاه بوعلی سینا
2236
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
2237
ناجا
2238
دانشگاه شیراز
2239
دانشگاه فرهنگیان
2240
دانشگاه گلستان
2241
سازمان سنجش و آموزش کشور
2242
دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی
2243
دانشگاه مذاهب اسلامی
2244
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
2245
دانشگاه تهران
2246
دانشگاه تهران
2247
سازمان بسیج اساتید
2248
انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
2249
انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
2250
دانشگاه مازندران
2251
دانشگاه آزاد اسلامی
2252
دانشگاه سمنان
2253
خصوصی
2254
ناجا
2255
دانشگاه عالی دفاع ملی
2256
ناجا
2257
دانشگاه علامه طباطبایی
2258
ناجا
2259
پژوهشکده تاریخ اسلام
2260
ناجا
2261
جامعه المصطفی العالمیه
2262
انجمن ایرانی تاریخ
2263
دانشگاه ایلام
2264
دانشگاه علامه طباطبائی
2265
خصوصی
2266
دانشگاه تربیت مدرس
2267
انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی
2268
دانشگاه هنر اصفهان
2269
دانشگاه معارف اسلامی
2270
دانشگاه مذاهب اسلامی
2271
دانشگاه آزاد اسلامی
2272
موسسه آموزش عالی سبز
2273
دانشگاه تهران
2274
دانشگاه آزاد اسلامی
2275
دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
2276
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
2277
دانشگاه آزاد اسلامی بابل
2278
دانشگاه حکیم سبزواری
2279
انجمن زن و خانواده
2280
انجمن حسابداری ایران
2281
ناجا
2282
دانشگاه شیراز
2283
سازمان بسیج اساتید
2284
دانشگاه تهران
2285
دانشگاه تهران
2286
دانشگاه تهران
2287
مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه
2288
دانشگاه پیام نور
2289
دانشگاه مذاهب اسلامی
2290
موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
2291
دانشگاه عالی دفاع ملی
2292
پژوهشکده مطالعات راهبردی
2293
پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج
2294
شورای فرهنگی اجتماعی زنان
2295
مرکز ملی مطالعات جهانی شدن
2296
وزارت ورزش و جوانان
2297
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
2298
دانشگاه علامه طباطبائی
2299
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
2300
انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی
2301
دانشگاه آزاد اسلامی
2302
دانشگاه الزهرا (س)
2303
دانشگاه شهید چمران
2304
دانشگاه علامه طباطبائی
2305
دانشگاه سیستان و بلوچستان
2306
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
2307
دانشگاه اصفهان
2308
دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد
2309
دانشگاه شهید چمران اهواز
2310
دانشگاه فردوسی مشهد
2311
دانشگاه رازی کرمانشاه
2312
دانشگاه الزهرا (س)
2313
دانشگاه آزاد اسلامی آزادشهر
2314
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
2315
دانشگاه سیستان و بلوچستان
2316
دانشگاه کردستان
2317
جهاد دانشگاهی
2318
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
2319
دانشگاه کاشان
2320
دانشگاه آزاد اسلامی خلخال
2321
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
2322
پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
2323
انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات
2324
جامعه المصطفی العالمیه
2325
جامعه المصطفی العالمیه
2326
دانشگاه سمنان
2327
دانشگاه آزاد اسلامی قم
2328
سازمان بسیج اساتید
2329
دانشگاه آزاد اسلامی
2330
دانشگاه امام صادق (ع)
2331
دانشگاه بین المللی امام خمینی
2332
جامعه المصطفی العالمیه
2333
دانشگاه بیرجند
2334
دانشگاه شهید چمران اهواز
2335
دانشگاه آزاد اسلامی ابهر
2336
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
2337
دانشگاه آزاد اسلامی
2338
دانشگاه علوم انتظامی
2339
دانشگاه علامه طباطبائی
2340
دانشگاه علوم انتظامی
2341
انجمن مدیریت راهبردی ایران
2342
دانشگاه پیام نور
2343
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
2344
دانشگاه علامه طباطبائی
2345
دانشگاه علامه طباطبایی
2346
دانشگاه علامه طباطبائی
2347
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
2348
پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
2349
دانشگاه کاشان
2350
موسسه مطالعات ملی
2351
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
2352
دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
2353
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
2354
دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن
2355
موسسه مطالعات هنر اسلامی
2356
دانشگاه سیستان و بلوچستان
2357
دانشگاه اصفهان
2358
دانشگاه تهران
2359
دانشگاه مفید
2360
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
2361
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
2362
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
2363
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
2364
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
2365
دانشگاه آزاد اسلامی تهران غرب
2366
دانشگاه تهران
2367
انجمن علمی معماری و شهر سازی ایران
2368
شرکت مهندسین مشاور آرمان شهر
2369
دانشگاه شهید رجائی
2370
پژوهشکده حج و زیارت
2371
دانشگاه تهران
2372
انجمن مکاترونیک ایران
2373
دانشگاه تبریز
2374
دانشگاه صنعتی شاهرود
2375
دانشگاه جامع امام حسین
2376
دانشگاه جامع امام حسین
2377
دانشگاه آزاد اسلامی
2378
دانشگاه آزاد اسلامی
2379
انجمن پروبیوتیک و غذاهای فرا سودمند
2380
ناجا
2381
مؤسسه روزنامه مناقصه مزایده
2382
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
2383
مرکز پژوهشی هنر، معماری و شهرسازی نظر
2384
انجمن علوم قرآن و حدیث ایران
2385
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
2386
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
2387
شهرزاد پیمان
2388
خداداد ابراهیمی
2389
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
2390
انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران
2391
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
2392
دانشگاه صنعتی شاهرود
2393
دانشگاه کاشان
2394
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
2395
دانشگاه تبریز
2396
دانشگاه تربیت مدرس
2397
انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران
2398
جهاد دانشگاهی
2399
دانشگاه علوم پزشکی همدان
2400
دانشگاه تهران
2401
انجمن مهندسی پزشکی ایران
2402
سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران
2403
دانشگاه صنعتی شاهرود
2404
انجمن مهندسی حمل و نقل ایران
2405
انجمن مهندسی دریایی ایران
2406
دانشگاه شهید چمران اهواز
2407
دانشگاه سمنان
2408
دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان
2409
انجمن ایمنی زیستی ایران
2410
انجمن مهندسی سازه ایران
2411
انجمن مهندسی شیمی ایران
2412
دانشگاه افسرس و تربیت پاسداری امام حسین (ع)
2413
دانشگاه تهران
2414
دانشگاه پیام نور
2415
دانشگاه صنعتی شریف
2416
دانشگاه صنعتی شریف
2417
دانشگاه فردوسی مشهد
2418
دانشگاه تربیت مدرس
2419
دانشگاه صنعتی امیر کبیر
2420
دانشگاه تبریز
2421
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
2422
دانشگاه بیرجند
2423
انجمن مهندسی گاز ایران
2424
دانشگاه آزاد اسلامی
2425
انجمن مهندسین متالورژی ایران
2426
دانشگاه فردوسی مشهد
2427
دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر
2428
دانشگاه آزاد اسلامی قشم
2429
انجمن مهندسی معدن ایران
2430
انجمن مهندسان مکانیک ایران
2431
انجمن مهندسان مکانیک ایران
2432
دانشگاه صنعتی امیر کبیر
2433
دانشگاه تبریز
2434
دانشگاه صنعتی شریف
2435
دانشگاه تربیت مدرس
2436
دانشگاه آزاد اسلامی سمنان
2437
دانشگاه آزاد اسلامی
2438
دانشگاه ملایر
2439
دانشگاه بین المللی امام خمینی
2440
انجمن مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران
2441
دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
2442
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
2443
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
2444
دانشگاه کاشان
2445
مرکز تحقیقات کیفیت و بهره وری پارسیان
2446
انجمن مواد پر انرژی
2447
دانشگاه صنعتی اصفهان
2448
انجمن علمی صنایع رنگ ایران
2449
دانشگاه آزاد اسلامی
2450
پژوهشگاه مواد و انرژی
2451
دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج
2452
دانشگاه محقق اردبیلی
2453
صاحب امتیاز
2454
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
2455
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
2456
انجمن جمعیت شناسی ایران
2457
انجمن حشره شناسی ایران
2458
دانشگاه تهران
2459
فرهنگستان زبان و ادب فارسی
2460
دانشگاه هنر
2461
دانشگاه هنر
2462
دانشگاه هنر
2463
انجمن نانو فناوری ایران
2464
دانشگاه آزاد شاهرود
2465
دانشگاه آزاد اسلامی
2466
دانشگاه شهید باهنر کرمان
2467
غلامحسین عطایی دریایی
2468
رضا محزونیه
2469
ابراهیم بهمنی جلالی
2470
بشیر اب نیکی
2471
بنیاد پیشبرد علم و فناوری ایران
2472
شرکت تجهیزات پزشکی بهار تشخیص طب
2473
انجمن ایرانی‌ زبان و ادبیات فرانسه
2474
دانشکده شهید محلاتی
2475
دانشگاه تهران
2476
دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده پرستاری مامایی
2477
دانشگاه علوم پزشکی بم
2478
دانشگاه علوم پزشکی لرستان
2479
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
2480
دانشگاه تهران
2481
دانشگاه مالک اشتر نشریه علوم و فناوری ترکیب های بین فلزی
2482
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
2483
انجمن حقوق شناسی
2484
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
2485
دانشگاه تهران
2486
دانشگاه علوم پزشکی البرز
2487
مرکز تحقیقات روماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران
2488
سازمان نظام پزشکی خرم آباد
2489
نشریه هفت شهر
2490
مجمع تشخیص مصلحت نظام مجله ایران آینده
2491
دانشگاه مالک اشتر
2492
دانشگاه مالک اشتر نشریه نیمه رسانا
2493
بانک انصار
2494
دانشگاه خوارزمی
2495
دانشگاه تهران
2496
دانشگاه تهران
2497
دانشگاه علوم پزشکی ایران
2498
انجمن علمی پرستاری ایران
2499
دانشگاه خوارزمی
2500
دانشگاه تهران
2501
دانشگاه خوارزمی
2502
دانشگاه تهران
2503
دانشگاه تهران
2504
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی مازندران
2505
دانشگاه بیرجند
2506
موسسه گفتمان انقلاب اسلامی
2507
دانشگاه مالک اشتر
2508
دانشگاه سمنان
2509
ناجا
2510
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
2511
دانشگاه فرهنگیان
2512
دانشگاه تهران
2513
دانشگاه تبریز
2514
دانشگاه تربیت مدرس
2515
دانشگاه یزد
2516
دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد
2517
دانشگاه شهید بهشتی
2518
دانشگاه تربیت مدرس
2519
دانشگاه آزاد اسلامی یادگار امام (ره) - شهر ری
2520
دانشگاه بیرجند
2521
دانشگاه آزاد اسلامی
2522
دانشگاه شاهد
2523
دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار
2524
رضا حسن زاده اشرفی
2525
سازمان هواشناسی کشور
2526
فیروز نعیم محبوبی
2527
دانشگاه آزاد اسلامی
2528
سازمان های پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
2529
دانشگاه آزاد اسلامی رودهن
2530
جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه- انجمن
2531
کامران احمدپور
2532
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
2533
انجمن اپتیک و فوتونیک ایران
2534
سید محمدطاهر موسوی زاده
2535
انجمن هیدرولیک ایران
2536
سید اصغر ملاسعیدی
2537
سید اصغر ملاسعیدی
2538
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
2539
2540
دانشگاه مفید
2541
دانشگاه آزاد اسلامی همدان
2542
شرکت هفت صبح ماندگار
2543
نصرت الله طاقتی احسن
2544
ولی الله شجاع پوریان
2545
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
2546
شرکت نمایشگاه های بین المللی مجازی جهان سبز
2547
دانشگاه تهران
2548
دانشگاه تهران
2549
پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات نشریه مطالعات فرهنگ ارتباطات
2550
دانشگاه تهران
2551
مرکز پژوهشی هنر و معماری
2552
انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران
2553
دانشگاه آزاد اسلامی
2554
دانشگاه اصفهان
2555
شرکت وارش
2556
محمدصادق طاهری
2557
دانشگاه حکیم سبزواری
2558
مهرداد بذرپاش
2559
مصطفی خان زادی
2560
سید عبدالعظیم موسوی
2561
انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی
2562
موسسه سپهر مجازی ایرانیان