# عنوان نشریه صاحب امتیاز
1
دانشگاه علوم پزشکی تهران
2
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
3
پژوهشگاه مواد و انرژی
4
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
5
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
6
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
7
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
8
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
9
دانشگاه سمنان
10
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
11
انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران
12
دانشگاه یزد
13
انجمن شیمی ایران
14
دانشگاه تهران
15
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
16
گروه پژوهشی ریاضی طوسی
17
دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
18
مجله آپادانا (دکتر نادر صاکی)
19
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
20
انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور
21
دانشگاه اصفهان
22
دانشگاه علوم پزشکی تهران
23
دانشگاه علوم پزشکی تهران
24
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری
25
دانشگاه علوم پزشکی قم
26
فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران
27
دانشگاه علوم پزشکی تهران
28
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
29
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
30
دانشگاه علوم پزشکی کاشان، مرکز تحقیقات ترومای دانشگاه علوم پزشکی کاشان
31
دانشگاه علوم پزشکی آبادان
32
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دکتر نضال صراف زادگان
33
مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
34
دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات پزشکی ورزشی
35
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
36
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
37
دانشگاه علوم پزشکی تهران
38
سیناوب
39
دانشگاه علوم پزشکی همدان
40
دانشگاه علوم پزشکی همدان
41
دانشگاه علوم پزشکی همدان
42
دانشگاه علوم پزشکی همدان
43
دانشگاه علوم پزشکی همدان
44
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
45
گروه پژوهشی ریاضی طوسی
46
دانشگاه علوم پزشکی تهران
47
دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات سرطان
48
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
49
انجمن بیوشیمی فیزیک ایران
50
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
51
انجمن ریاضی ایران
52
دانشگاه مازندران
53
دانشگاه علوم پزشکی بابل
54
دانشگاه گیلان
55
دانشگاه علوم پزشکی بابل
56
دانشگاه مازندران
57
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
58
دانشگاه علوم پزشکی بابل
59
دانشگاه مازندران
60
دانشگاه شهید بهشتی
61
دانشگاه گیلان
62
دانشگاه تهران
63
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
64
دانشگاه تبریز
65
دانشگاه گیلان
66
دانشگاه آزاد اسلامی بندر انزلی
67
دانشگاه پیام نور
68
موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر
69
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
70
دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده داروسازی
71
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
72
دانشگاه تهران
73
دانشگاه علوم پزشکی زابل
74
انجمن مهندسی زلزله ایران
75
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
76
دانشگاه تربیت مدرس
77
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
78
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
79
انجمن روانشناسی
80
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
81
دانشگاه تهران
82
دانشگاه بین المللی امام خمینی
83
انجمن اقتصاد انرژی ایران
84
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
85
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
86
دانشگاه خلیج فارس
87
دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
88
دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشکده پرستاری مامایی
89
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
90
دانشگاه علوم پزشکی فسا
91
دانشگاه اصفهان
92
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد
93
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
94
دانشگاه تهران
95
دانشگاه آزاد اسلامی سمنان
96
دانشگاه دامغان
97
انجمن پسماند ایران
98
دانشگاه علوم پزشکی تربیت مدرس
99
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
100
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان شرقی
101
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
102
دانشگاه علوم پزشکی قم
103
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
104
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
105
بیمارستان بقیه الله
106
مرکز تحقیقاتی دانشگاه شاهد
107
دانشگاه تربیت مدرس
108
انجمن شیمی ایران
109
دانشگاه الزهرا(س)
110
دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن
111
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
112
دکتر محمد جواد زیبایی نژاد
113
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
114
دانشگاه اصفهان
115
دکتر نصر اله مرادی کر
116
دانشگاه آزاد اسلامی
117
دانشگاه آزاد اسلامی
118
دانشگاه آزاد اسلامی
119
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
120
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
121
دکتر عامری
122
دانشگاه آزاد اسلامی یزد
123
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
124
دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان
125
انجمن ماهی شناسی ایران
126
دانشگاه علم و صنعت ایران
127
دانشگاه تهران
128
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
129
دانشگاه علم و صنعت ایران
130
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
131
دانشگاه آزاد اسلامی ورامین
132
دانشگاه سیستان و بلوچستان
133
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
134
دانشگاه علم و صنعت ایران
135
انجمن مهندسی دریایی
136
دانشگاه سیستان و بلوچستان
137
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
138
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
139
دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)
140
دانشگاه صنعتی امیر کبیر
141
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم
142
دانشگاه آزاد اسلامی
143
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
144
پژوهشگاه مواد و انرژی
145
دانشگاه علوم پزشکی البرز
146
دانشگاه تهران
147
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
148
انجمن محیط زیست ایران
149
انجمن علمی مهندسی و مدیریت پسماند ایران
150
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
151
انجمن مهندسی مالی ایران
152
دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد
153
اقای خلیجی
154
دانشگاه اصفهان
155
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
156
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
157
دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات هماتولوژی و آنکولوژی و پیوند مغز استخوان
158
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
159
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
160
دانشگاه تهران
161
دانشگاه علوم پزشکی ایران
162
شهرداری تهران
163
دانشگاه آزاد اسلامی قوچان
164
دانشگاه آزاد اسلامی
165
دانشگاه علم و صنعت ایران
166
دانشگاه آزاد اسلامی
167
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
168
پژوهشگاه فناوری ارتباطات و اطلاعات(مرکز تحقیقات مخابرات ایران)
169
مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
170
دانشگاه آزاد اسلامی الکترونیکی
171
انجمن آهن و فولاد ایران
172
دکتر ابریشم کار نشریه مدیریت
173
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
174
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
175
انجمن مهندسی دریایی ایران
176
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
177
دانشگاه تهران
178
دانشگاه صنعتی امیر کبیر
179
دانشگاه علوم پزشکی بابل، مرکز تحقیقات بیولوژی سلولی و مولکولی
180
دانشگاه تربیت مدرس
181
دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن
182
انجمن نانو فناوری ایران
183
دکتر رویا احمدی نشریه شیمی نوین
184
دانشگاه سمنان
185
انجمن و متخصصین بهداشت و ایمنی کار ، د ع پ تهران
186
انجمن اپتیک و فوتونیک ایران
187
دانشگاه علم و صنعت ایران
188
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
189
دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
190
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
191
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
192
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
193
انحمن روانشناسی ایران
194
دانشگاه آزاد اسلامی
195
196
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
197
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
198
دانشگاه علوم پزشکی شیراز، مرکز تحقیقات سیاست گذاری سلامت
199
دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
200
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
201
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
202
مجله جامعه، فرهنگ و زبان دکتر محمد رضا هاشمی آقای شرافت مشهد
203
دانشگاه خوارزمی
204
انجمن باستان شناسی ایران
205
دانشگاه علم و فرهنگ
206
پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه
207
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
208
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
209
شرکت بین المللی پارت طب ارس
210
دانشگاه تهران
211
دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه
212
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
213
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
214
دانشگاه شیراز
215
دانشگاه پیام نور
216
دانشگاه تهران
217
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، انجمن اندودونتیکس و مرکز تحقیقات اندوانتیکس
218
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
219
دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی
220
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
221
دانشگاه فردوسی مشهد
222
دانشگاه آزاد اسلامی
223
دانشگاه سیستان و بلوچستان
224
دانشگاه خوارزمی
225
دانشگاه تهران
226
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
227
دانشگاه سیستان و بلوچستان
228
دانشگاه تهران
229
انجمن حشره شناسی ایران ، د ع پ تهران
230
انجمن نجوم ایران
231
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
232
پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
233
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
234
دانشگاه آزاد اسلامی
235
انجمن مهندسی شیمی ایران
236
جهاد دانشگاهی
237
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دکتر محمد قفرانی
238
دانشگاه سمنان
239
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
240
دانشگاه آزاد اسلامی
241
دانشگاه شیراز
242
دانشگاه علم و صنعت ایران
243
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
244
دانشگاه شهید چمران
245
دانشگاه تهران
246
موسسه تحقیقات شیلات ایران
247
دانشگاه سیستان و بلوچستان
248
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
249
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
250
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
251
انجمن ماهی شناسی ایران
252
دانشگاه علوم پزشکی شیراز، انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران
253
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
254
دانشگاه تهران
255
دانشگاه شیراز
256
دانشگاه علم و صنعت ایران
257
دانشگاه کاشان
258
جهاد دانشگاهی
259
انجمن مهندسی مکانیک ایران
260
دانشگاه علوم پزشکی تهران
261
دانشگاه علوم پزشکی مشهد، انجمن فیزیک پزشکی ایران
262
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
263
انجمن علمی میکروب شناسی ایران ، د ع پ تهران
264
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ایران
265
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
266
دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقاتی پزشکی هسته ای
267
دانشگاه فردوسی مشهد
268
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی
269
دانشگاه صنعت نفت
270
انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
271
دانشگاه آزاد اسلامی رشت
272
دانشگاه آزاد اسلامی قائم‌شهر
273
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
274
دانشگاه علوم پزشکی تهران، انجمن انگل شناسی ایران
275
انجمن پاتولوژی ایران (وهاب پیرانفر)
276
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
277
دانشگاه علوم پزشکی تهران
278
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
279
انجمن متخصصان علوم دارویی
280
دانشگاه علوم پزشکی ایران
281
دانشگاه آزاد اسلامی
282
دانشگاه علوم پزشکی تهران
283
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
284
دانشگاه علوم پزشکی تهران، انجمن علمی بهداشت ایران
285
پرتو پزشکی نوین دانشگاه مالک اشتر، دکتر محمود رضا آقا میری
286
دانشگاه علوم پزشکی تهران و انجمن رادیولوژی
287
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، انجمن باروری و ناباروری ایران
288
پژوهشکده بیمه
289
دانشگاه شیراز
290
دانشگاه شیراز
291
دانشگاه شیراز
292
دانشگاه شیراز
293
دانشگاه شیراز
294
دانشگاه شیراز
295
دانشگاه شیراز
296
دانشگاه شیراز
297
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
298
دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار
299
دانشگاه علوم پزشکی اراک
300
دانشگاه تهران
301
دانشگاه شیراز
302
دانشگاه فردوسی مشهد
303
انجمن جراحی دامپزشکی ایران
304
دانشگاه اصفهان
305
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
306
مجمع تشخیص مصلحت نظام
307
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
308
انجمن رمز ایران
309
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
310
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
311
دانشگاه علامه طباطبائی
312
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
313
دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد
314
دانشگاه آزاد اسلامی
315
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
316
دانشگاه آزاد اسلامی ساری
317
دانشگاه علوم پزشکی کردستان
318
دانشگاه علوم پزشکی کردستان
319
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
320
انجمن هوا فضای ایران
321
پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
322
دانشگاه تربیت مدرس
323
دانشگاه گیلان
324
دانشگاه صنعتی شاهرود
325
دانشگاه آزاد اسلامی کازرون
326
دانشگاه شهید چمران
327
دانشگاه آزاد اسلامی
328
جناب آقای دکتر علی نیازی
329
دانشگاه آزاد اسلامی علی آبادکتول
330
انجمن فیزیک ایران
331
دانشگاه تهران
332
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
333
دانشگاه آیندگان مازندران-دکتر علی نجفی
334
دانشگاه صنعتی شاهرود
335
دانشگاه آزاد اسلامی اهر
336
دانشگاه علوم پزشکی شاهد
337
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
338
دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن
339
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
340
دانشگاه علوم پزشکی تهران
341
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
342
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
343
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
344
دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده پرستاری مامایی
345
دانشگاه فردوسی مشهد
346
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
347
دانشگاه تهران
348
انجمن مهندسی شیمی ایران
349
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
350
دانشگاه تبریز
351
دانشگاه شاهد
352
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
353
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
354
دانشگاه اصفهان
355
دانشگاه تهران
356
دانشگاه علوم پزشکی تهران
357
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
358
دانشگاه تربیت مدرس
359
انجمن چشم‌ پزشکی ایران
360
دانشگاه تهران
361
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
362
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
363
دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده دندانپزشکی
364
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده دندانپزشکی
365
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
366
دانشگاه علوم پزشکی تهران
367
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
368
دانشگاه شهید رجائی
369
دانشگاه شاهد
370
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
371
انجمن انرژی ایران
372
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
373
دانشگاه تبریز
374
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
375
دانشگاه تهران
376
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
377
دانشگاه علوم پزشکی تهران، انجمن علمی بهداشت محیط ایران
378
دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات بهداشت باروری ولیعصر
379
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
380
دانشگاه تهران
381
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
382
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
383
انجمن مهندسی گاز ایران
384
دانشگاه مازندران
385
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
386
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
387
دانشگاه سمنان
388
دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد
389
دانشگاه شهید چمران
390
انجمن مهندسی صنایع ایران
391
مرکز مطالعات مدیریت ایران
392
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
393
دانشگاه آزاد اسلامی فیروزکوه
394
جهاد دانشگاهی
395
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
396
انجمن حشره شناسی ایران
397
دانشگاه صنعتی شاهرود
398
دانشگاه تحصیلات تکمیلی کرمان
399
دانشگاه آزاد اسلامی یزد
400
دانشگاه تبریز
401
دانشگاه زابل
402
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
403
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات کاربرد لیزر در پزشکی
404
دانشگاه تهران
405
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
406
دانشگاه شهید باهنر کرمان
407
دانشگاه شهید باهنر کرمان
408
دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
409
دانشگاه گیلان
410
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
411
دانشگاه شهید رجائی
412
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
413
دانشگاه علوم پزشکی تهران
414
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
415
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
416
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
417
انجمن گیاهان دارویی ایران
418
دکتر علی کارگری
419
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
420
دانشگاه علوم پزشکی ایران، مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی
421
دانشگاه صنعتی شاهرود
422
دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد
423
دانشگاه دامغان
424
دانشگاه گیلان
425
دکتر ضیاء تاج الدین
426
دانشگاه تهران
427
دانشگاه آزاد اسلامی علوم دارویی
428
دانشگاه آزاد اسلامی ساوه
429
دانشگاه آزاد اسلامی
430
دانشگاه کاشان
431
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
432
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
433
دانشگاه علوم پزشکی تهران
434
دانشگاه آزاد اسلامی
435
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
436
دانشگاه خلیج فارس
437
دانشگاه محقق اردبیلی
438
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات چشم
439
دانشگاه آزاد اسلامی
440
دانشگاه آزاد اسلامی
441
دانشگاه آزاد اسلامی
442
دانشگاه آزاد اسلامی
443
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده پیراپزشکی
444
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
445
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
446
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
447
انجمن پریودنتولوژی ایران ، د ع پ تبریز
448
پژوهشگاه صنعت نفت
449
دانشگاه آزاد اسلامی علوم دارویی
450
دانشگاه علوم پزشکی تهران
451
دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
452
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
453
دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت
454
پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان(دانشگاه ساری)
455
دانشگاه تبریز
456
دانشگاه شاهد
457
دانشگاه علم و صنعت ایران
458
دانشگاه آزاد اسلامی
459
دانشگاه سمنان
460
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
461
پژوهشگاه مواد و انرژی
462
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
463
دانشگاه علوم پزشکی گناباد
464
دانشگاه شهید چمران اهواز
465
دانشگاه علوم پزشکی همدان
466
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
467
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
468
دانشگاه شهید چمران اهواز
469
انجمن مهندسی بهداشت(دکتر ایزانلو)
470
دانشگاه تهران
471
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
472
دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر
473
دانشگاه علوم پزشکی تهران
474
دانشگاه علوم پزشکی تهران
475
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
476
دانشگاه آزاد اسلامی
477
مرکز آمار ایران
478
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
479
دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
480
انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
481
دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان
482
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
483
دانشگاه شیراز
484
دانشگاه پیام نور
485
انجمن علوم و فناوری مهندسی نساجی ایران
486
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
487
انجمن شیمی ایران
488
انجمن آمار ایران
489
دانشگاه آزاد اسلامی
490
انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران
491
انجمن علوم و فنون دریایی ایران
492
دانشگاه تهران
493
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
494
دانشگاه علوم پزشکی زابل
495
دانشگاه تبریز
496
انجمن کامپیوتر ایران
497
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
498
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
499
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، دانشکده بهداشت
500
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
501
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
502
دکتر بهروز مشایخی
503
دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا
504
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
505
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
506
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
507
دانشگاه آزاد اسلامی شهر مجلسی
508
لاله شیخی مقدم
509
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
510
دانشگاه کاشان
511
دانشگاه سمنان
512
دانشگاه علوم پزشکی ایران
513
دانشگاه علوم پزشکی گلستان، دانشکده پیراپزشکی
514
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
515
دانشگاه علوم پزشکی سمنان
516
دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
517
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، دانشکده پرستاری و مامائی
518
دانشگاه تربیت مدرس
519
دانشگاه شیراز
520
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
521
انجمن قارچ شناسی ایران
522
انجمن شیمی ایران
523
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
524
انجمن نانو فناوری پزشکی ایران
525
دانشگاه تهران
526
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
527
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
528
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
529
دانشگاه علوم پزشکی تهران
530
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
531
دانشگاه آزاد اسلامی ساوه
532
انجمن شیمی ایران
533
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
534
دانشگاه سمنان
535
انجمن کنه شناسی ایران
536
دانشگاه شیراز
537
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
538
دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده داروسازی
539
دانشگاه آزاد اسلامی
540
انجمن شیمی ایران
541
دانشگاه آزاد شیراز
542
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی
543
دانشگاه گلستان
544
دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت
545
انجمن زبان و ادبیات فرانسه
546
دانشگاه تهران
547
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
548
دانشگاه تهران
549
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
550
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
551
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
552
دانشگاه تهران
553
دانشگاه آزاد اسلامی
554
موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
555
دانشگاه سمنان
556
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، مرکز قرآن و عترت
557
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
558
دانشگاه ادیان و مذاهب
559
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
560
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
561
دانشگاه علوم پزشکی تبریز- مرکز مطالعات و توسعه آموزشی
562
دانشگاه علوم پزشکی ایران، مرکز قلب شهید رجایی
563
دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)
564
دانشگاه علوم پزشکی مازنداران
565
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده داروسازی و مرکز تحقیقات علوم دارویی
566
انجمن فارماکوگنوزی ایران
567
دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)
568
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
569
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
570
دانشگاه اصفهان
571
دانشگاه مراغه
572
دانشگاه صنعتی شریف
573
دانشگاه علوم پزشکی ایران
574
دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دکتر کامران باقری لنکرانی
575
دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
576
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
577
آقای پویان فخاریان-سمنان
578
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
579
رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در آلمان
580
دانشگاه حکیم سبزواری
581
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
582
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی سل و بیماریهای ریوی
583
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
584
انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران
585
دانشگاه شهید رجائی
586
دانشگاه رازی کرمانشاه
587
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
588
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
589
دانشکده داروسازی شهید بهشتی
590
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
591
دانشگاه تربیت مدرس
592
دانشگاه علوم پزشکی تهران،‌ مرکز قلب تهران
593
دانشگاه سمنان
594
دانشگاه اصفهان
595
دانشگاه سیستان و بلوچستان
596
دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله، مرکز تحقیقات تروما
597
دانشگاه آزاد شاهرود
598
دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
599
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات بیماریهای کلیوی و مجاری ادراری
600
دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه
601
دانشگاه ارومیه
602
دانشگاه ولیعصر رفسنجان
603
دکتر نوروزی
604
دانشگاه علوم پزشکی شیراز، مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت
605
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
606
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
607
انجمن آبیاری و زهکشی ایران
608
محمدعلی وکیلی
609
دانشگاه آزاد اسلامی
610
انجمن آبخیزداری ایران
611
سیدمحمد صفی زاده
612
انجمن ماهیان زینتی ایران
613
دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس
614
دانشگاه علوم پزشکی ارتش -اداره بهداری نهاجا
615
دانشگاه فردوسی مشهد
616
دانشگاه فردوسی مشهد
617
مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب
618
دانشگاه اصفهان
619
دانشگاه پیام نور
620
پژوهشگاه امام حسین
621
سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری
622
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی
623
پژوهشگاه قرآن و حدیث
624
انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری
625
موسسه فرهنگی تحقیقاتی إسراء
626
دانشگاه تهران
627
دانشگاه شهید باهنر کرمان
628
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
629
دانشگاه شهید باهنر کرمان
630
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
631
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
632
دانشگاه الزهرا (س)
633
دانشگاه آزاد اسلامی
634
دانشگاه آزاد اسلامی
635
دانشگاه گیلان
636
دانشگاه تهران
637
دانشگاه تهران
638
دانشگاه پیام نور
639
سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران
640
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
641
دانشگاه آزاد اسلامی دفتر مطالعات نیروی انسانی
642
هوشمند سفیدی
643
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
644
ساقی باقری نیا
645
انجمن مهندسین عمران ایران
646
دانشگاه آزاد اسلامی
647
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
648
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
649
دانشگاه باقر العلوم ع
650
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
651
کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
652
دانشگاه آزاد اسلامی
653
موسسه اطلاعات
654
سازمان جغرافیایی
655
ریاست جمهوری
656
الیاس حضرتی
657
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
658
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
659
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
660
دانشگاه جامع امام حسین
661
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
662
دانشگاه علوم پزشکی لرستان
663
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
664
موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر
665
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
666
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
667
دانشگاه خوارزمی
668
دانشگاه خوارزمی
669
دانشگاه بوعلی سینا
670
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
671
پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
672
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
673
دانشگاه علامه طباطبائی
674
دانشگاه فردوسی مشهد
675
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
676
دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر
677
دانشگاه اصفهان
678
دانشگاه خوارزمی
679
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
680
انجمن اقتصاد کشاورزی ایران
681
وزارت جهاد کشاورزی
682
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
683
دانشگاه علامه طباطبایی
684
دانشگاه شهید چمران اهواز
685
دانشگاه اصفهان
686
دانشگاه شهید بهشتی
687
انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران
688
وزارت صنعت، معدن و تجارت
689
دانشگاه فردوسی مشهد
690
دانشگاه فردوسی مشهد
691
انجمن علمی اقتصاد شهری ایران
692
شرکت ملی نفت ایران
693
دانشگاه آزاد اسلامی
694
دانشگاه آزاد اسلامی نور
695
دانشگاه آزاد اسلامی
696
دانشگاه بیرجند
697
دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند
698
دانشگاه آزاد اسلامی
699
دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
700
دانشگاه آزاد واحد شهر قدس
701
دانشگاه آزاد اسلامی
702
دانشگاه تهران
703
انجمن جراحی دامپزشکی ایران
704
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
705
انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی
706
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
707
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
708
دانشگاه امام حسین ع مجله الکترو مغناطیس
709
دانشگاه جامع امام حسین
710
سازمان بسیج اساتید
711
دانشگاه تهران
712
دانشگاه شهید چمران
713
نشریه المپبک
714
دانشگاه اصفهان
715
مدرسه اسلامی هنر
716
دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان
717
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
718
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
719
دانشگاه گلستان
720
دانشگاه تهران
721
دانشگاه آزاد اسلامی
722
دانشکده علوم و فنون فارابی
723
دفتر تحقیقات کاربردی سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع
724
انجمن رمز ایران
725
دانشگاه عالی دفاع ملی
726
انجمن علمی ایمنی زیستی
727
انجمن الکتروشیمی ایران
728
دانشگاه شهید رجائی
729
ناجا
730
انجمن آموزش عالی ایران
731
دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)
732
دانشگاه پیام نور
733
دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر
734
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم
735
دانشگاه آزاد اسلامی
736
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
737
انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
738
دانشگاه ایلام
739
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
740
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
741
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
742
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
743
دانشگاه پیام نور
744
دانشگاه آزاد اسلامی مراغه
745
دانشگاه علوم انتظامی
746
انجمن مهندسی صوتیات ایران
747
دانشگاه علامه طباطبائی
748
ناجا
749
انجمن آمار ایران
750
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
751
دانشگاه زنجان
752
دانشگاه شیراز
753
پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
754
دانشگاه بین المللی امام خمینی
755
دانشگاه علامه طباطبایی
756
دانشگاه امام صادق (ع)
757
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
758
دانشگاه الزهرا (س)
759
دانشگاه آزاد اسلامی رودهن
760
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
761
کمیته ملی انرژی
762
انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران
763
مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی
764
انجمن انسان شناسی ایران
765
انجمن متخصصان محیط زیست ایران
766
مرکز نشر میراث مکتوب
767
دانشگاه شهید بهشتی
768
غلامرضا جعفرپور
769
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
770
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
771
مرکز پژوهشی هنر، معماری و شهرسازی نظر
772
دانشگاه اصفهان
773
دانشگاه شهید چمران
774
دانشگاه تهران
775
مرکز آمار ایران
776
وزارت صنعت، معدن و تجارت
777
دانشگاه تهران
778
دانشگاه پیام نور
779
دانشگاه علامه طباطبایی
780
دانشگاه خوارزمی
781
دانشگاه علامه طباطبائی
782
دانشگاه اصفهان
783
دانشگاه اصفهان
784
دانشگاه پیام نور
785
دانشگاه آزاد اسلامی
786
دانشگاه تربیت مدرس
787
ریاست جمهوری
788
دانشگاه مازندران
789
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
790
ناجا
791
دانشگاه پیام نور
792
انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
793
انجمن علمی اداره بیمارستانها ، د ع پ تهران
794
انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران
795
شرکت سهامی بیمه ایران
796
انجمن مهندسی راه و ساختمان
797
دانشگاه تهران
798
دانشگاه علم و صنعت ایران
799
دانشگاه آزاد اسلامی خوی
800
موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
801
دانشگاه آزاد اسلامی
802
انجمن علمی بهداشت کار ایران ، د ع پ تهران
803
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
804
دانشگاه آزاد اسلامی
805
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
806
دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
807
دانشگاه تهران
808
موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر
809
دانشگاه تهران
810
موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر
811
انجمن رژیونال آنستزی و درد ایران ، د ع پ ایران
812
دانشگاه شهید باهنر کرمان
813
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
814
سازمان بورس و اوراق بهادار
815
دانشگاه آزاد اسلامی قم
816
دانشگاه هرمزگان
817
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
818
دانشگاه صنعتی اصفهان
819
دانشگاه فردوسی مشهد
820
دانشگاه آزاد اسلامی میانه
821
دانشگاه آزاد اسلامی همدان
822
دانشگاه آزاد اسلامی
823
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
824
دفتر تبلیغات
825
دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)
826
دانشگاه آزاد اسلامی ابهر
827
دفتر تبلیغات
828
دانشگاه علوم پزشکی تهران
829
دانشگاه اصفهان
830
دانشگاه جامع امام حسین
831
دانشگاه جامع امام حسین
832
دانشگاه تبریز
833
پژوهشگاه توسعه فناوری های پیشرفته خواجه نصیر الدین طوسی
834
دانشگاه علوم پزشکی ارتش - اداره بهداشت و درمان نزاجا
835
دانشگاه شهرکرد
836
موسسه تحقیقات خاک و آب
837
دانشگاه آزاد اسلامی رودهن
838
دانشگاه تهران
839
دانشکده اطلاعات
840
دانشگاه قم
841
دانشگاه ارومیه
842
دانشگاه الزهرا(س)
843
دانشگاه علامه طباطبائی
844
دانشگاه علامه طباطبائی
845
دانشگاه علامه طباطبائی
846
دانشگاه پیام نور
847
دانشگاه شهید رجائی
848
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
849
دانشگاه آزاد اسلامی
850
دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
851
دانشگاه بوعلی سینا
852
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
853
دانشگاه الزهرا(س)
854
دانشگاه خوارزمی
855
دانشگاه خوارزمی
856
دانشگاه آزاد اسلامی خوی
857
دانشگاه پیام نور
858
دانشگاه ارومیه
859
دانشگاه علامه طباطبایی
860
دانشگاه خوارزمی
861
انجمن تعلیم و تربیت
862
دانشگاه جامع امام حسین
863
دانشگاه ارومیه
864
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
865
انجمن پژوهش های آموزشی ایران
866
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
867
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
868
انجمن علوم قرآن و حدیث ایران
869
جهاد دانشگاهی
870
دانشگاه تبریز
871
جهاد دانشگاهی
872
دانشگاه شهید چمران اهواز
873
دانشگاه آزاد اسلامی
874
انجمن فیزیک ایران
875
موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی
876
دانشگاه تهران
877
دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
878
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
879
دانشگاه آزاد اسلامی
880
دانشگاه آزاد اسلامی
881
دانشگاه آزاد اسلامی فیروزآباد
882
دانشگاه آزاد اسلامی
883
دانشگاه سیستان و بلوچستان
884
دانشگاه فردوسی مشهد
885
جامعه المصطفی العالمیه
886
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
887
دانشگاه تربیت مدرس
888
دانشگاه علامه طباطبائی
889
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
890
دانشگاه مازندران
891
دانشگاه ادیان و مذاهب
892
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
893
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
894
دانشگاه بین المللی امام خمینی
895
دانشگاه بین المللی امام خمینی
896
دانشگاه بوعلی سینا
897
وزارت صنعت، معدن و تجارت
898
پژوهشکده بیمه
899
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
900
دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد
901
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
902
انجمن ایرانی تاریخ اسلام
903
دانشگاه اصفهان
904
انجمن ایرانی تاریخ اسلام
905
دانشگاه تهران
906
دانشگاه پیام نور
907
دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد
908
دانشگاه پیام نور
909
دانشگاه تهران
910
دانشگاه مازندران
911
ناجا
912
دانشگاه امام صادق (ع)
913
دانشگاه عدالت
914
دانشگاه مازندران
915
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
916
دانشگاه عدالت
917
دانشگاه گیلان
918
دانشگاه عدالت
919
دانشگاه اصفهان
920
مرکز تحقیقات راه, مسکن و شهرسازی
921
دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)
922
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
923
پژوهشگاه قرآن و حدیث
924
دانشگاه عدالت
925
دانشگاه اصفهان
926
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
927
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
928
موسسه فرهنگی هنری سبک زندگی آل یاسین
929
دانشگاه عدالت
930
انجمن علمی عرفان اسلامی ایران
931
دانشگاه شاهد
932
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
933
انجمن علوم سیاسی
934
دانشگاه ارومیه
935
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
936
دانشگاه مازندران
937
دانشگاه پیام نور
938
دانشگاه عدالت
939
دانشگاه امام صادق (ع)
940
انجمن علوم قرآن و حدیث ایران
941
دانشگاه فردوسی مشهد
942
دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان
943
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
944
جامعه المصطفی العالمیه
945
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
946
سازمان امور مالیاتی کشور
947
دانشگاه فردوسی مشهد
948
دانشگاه علامه طباطبائی
949
دانشگاه مازندران
950
دانشگاه کردستان پژوهشنامه مدیریت بازاریابی
951
دانشگاه فردوسی مشهد
952
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
953
دانشگاه عدالت
954
دانشگاه مازندران
955
دانشگاه ادیان و مذاهب
956
آیه الله بروجردی
957
ناجا
958
دانشگاه علامه طباطبائی
959
دانشگاه آزاد اسلامی دهاقان
960
ناجا
961
دانشگاه شهید بهشتی
962
دانشگاه تهران
963
دانشگاه بوعلی سینا
964
پژوهشگاه صنعت نفت
965
وزارت جهاد کشاورزی
966
انجمن معارف اسلامی
967
دانشگاه ادیان و مذاهب
968
انجمن زبان و ادبیات فارسی
969
دانشگاه تربیت مدرس
970
انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران
971
دانشگاه اصفهان
972
دانشگاه اراک
973
دانشگاه تهران
974
سازمان صدا و سیما
975
دانشگاه بیرجند
976
دانشگاه علوم انتظامی
977
دانشگاه آزاد اسلامی
978
دانشگاه علامه طباطبائی
979
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
980
دانشگاه پیام نور
981
سازمان هواشناسی کشور
982
دانشگاه شاهد
983
دانشگاه علوم انتظامی
984
دانشگاه تهران
985
انجمن علمی انقلاب اسلامی
986
دانشگاه بوعلی سینا
987
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
988
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
989
دانشگاه آزاد اسلامی سنندج
990
دانشگاه شیراز
991
دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
992
دانشگاه مازندران
993
دانشگاه علامه طباطبایی
994
دانشگاه آزاد اسلامی یادگار امام (ره) - شهر ری
995
موسسه تحقیقات پنبه ایران
996
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
997
دانشگاه اصفهان
998
دانشگاه سیستان و بلوچستان
999
دانشگاه الزهرا (س)
1000
دانشگاه شهید رجائی
1001
دانشگاه خوارزمی
1002
دانشگاه علامه طباطبائی
1003
دانشگاه آزاد اسلامی
1004
دانشگاه شهید باهنر کرمان
1005
دانشگاه قم
1006
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
1007
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1008
دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار
1009
دانشگاه بوعلی سینا
1010
انجمن زیست شناسی ایران
1011
دانشگاه تهران
1012
دانشگاه تهران
1013
دانشگاه مازندران
1014
دانشگاه تهران
1015
دانشگاه تهران
1016
دانشگاه اصفهان
1017
دانشگاه پیام نور
1018
دانشگاه فردوسی مشهد
1019
دانشگاه اصفهان
1020
دانشگاه آزاد اسلامی
1021
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1022
دانشگاه جامع امام حسین
1023
شهر دانش
1024
موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی ‌شهردانش
1025
دانشگاه تربیت مدرس
1026
موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی ‌شهردانش
1027
دانشگاه بین المللی امام خمینی
1028
موسسه تحقیقات خاک و آب
1029
دانشگاه شهید بهشتی
1030
مووسسه آموزش عالی دانشستان ساوه
1031
دانشگاه خوارزمی
1032
دانشگاه اصفهان
1033
دانشگاه علامه طباطبائی
1034
دانشگاه پیام نور
1035
دانشگاه پیام نور
1036
دانشگاه تربیت مدرس
1037
دانشگاه علامه طباطبایی
1038
انجمن علمی روابط بین الملل
1039
خصوصی
1040
انجمن روانشناسی اجتماعی ایران
1041
دانشگاه فردوسی مشهد
1042
دانشگاه تهران
1043
دانشگاه تهران
1044
دانشگاه تهران
1045
دانشگاه اصفهان
1046
دانشگاه اصفهان
1047
دانشگاه بوعلی سینا
1048
دانشگاه فردوسی مشهد
1049
دانشگاه آزاد اسلامی ورامین
1050
دانشگاه بیرجند
1051
دانشگاه لرستان
1052
دانشگاه صنعتی شاهرود
1053
انجمن ژئومورفولوژی
1054
پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع)
1055
وزارت نیرو
1056
انجمن علمی مطالعات جهان اسلام
1057
دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان
1058
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی کرمان
1059
انجمن زیست شناسی ایران
1060
دانشگاه تبریز
1061
دفتر تبلیغات
1062
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1063
دانشگاه اصفهان
1064
دانشگاه تهران
1065
دانشگاه تبریز
1066
دانشگاه فردوسی مشهد
1067
دانشگاه پیام نور
1068
دانشگاه اصفهان
1069
دانشگاه فردوسی مشهد
1070
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1071
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
1072
دانشگاه آزاد اسلامی آیت الله آملی
1073
دانشگاه هرمزگان
1074
جهاد دانشگاهی
1075
دانشگاه تهران
1076
دانشگاه آزاد اسلامی
1077
دانشگاه تبریز
1078
دانشگاه قم
1079
دانشگاه تهران
1080
دانشگاه آزاد اسلامی
1081
دانشگاه تبریز
1082
دانشگاه پیام نور
1083
دانشگاه پیام نور
1084
دانشگاه تهران
1085
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
1086
دانشگاه علامه طباطبایی
1087
انجمن زیست شناسی ایران
1088
دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت
1089
دانشگاه پیام نور
1090
دانشگاه گنبد کاووس
1091
انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
1092
دانشگاه تربیت مدرس
1093
دانشگاه آزاد اسلامی
1094
دانشگاه سیستان و بلوچستان
1095
دانشگاه جامع امام حسین
1096
دانشگاه تربیت مدرس
1097
انجمن مشاوره ایران
1098
دانشگاه تهران
1099
دانشگاه بوعلی سینا
1100
دانشگاه آزاد اسلامی
1101
دانشگاه فرهنگیان
1102
دانشگاه علم و صنعت ایران
1103
دانشگاه شهرکرد
1104
دانشگاه بوعلی سینا
1105
بنیاد نهج البلاغه
1106
انجمن علمی مدیریت صنعتی ایران
1107
دانشگاه پیام نور
1108
دانشگاه آزاد اسلامی
1109
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
1110
دانشگاه ملایر
1111
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
1112
دانشگاه تبریز
1113
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
1114
وزارت امور اقتصادی و دارایی
1115
دانشگاه هنر اصفهان
1116
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
1117
دانشگاه فردوسی مشهد
1118
دانشگاه آزاد اسلامی
1119
انجمن پلیمر ایران
1120
مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی سازمان سمت
1121
پژوهشکده علوم و صنایع غذایی
1122
پژوهشکده علوم و صنایع غذایی
1123
دانشگاه شیراز
1124
دانشگاه شهید چمران
1125
دانشگاه پیام نور
1126
دانشگاه پیام نور
1127
دانشگاه علوم انتظامی
1128
دانشگاه آزاد اسلامی ماهشهر
1129
دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات پوست و جزام
1130
دانشگاه گیلان
1131
دانشگاه آزاد اسلامی محلات
1132
دانشگاه شهید بهشتی
1133
دانشگاه شهید بهشتی
1134
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
1135
دانشگاه الزهرا (س)
1136
وزارت امور خارجه
1137
دانشگاه تهران
1138
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
1139
انجمن علمی تاریخ فلسفه
1140
دانشگاه تبریز
1141
دانشگاه الزهرا(س)
1142
دانشگاه آزاد اسلامی
1143
دانشگاه فردوسی مشهد
1144
دانشگاه عدالت
1145
دانشگاه آزاد اسلامی پرند
1146
موسسه مطالعات علوم شناختی
1147
دانشگاه اصفهان
1148
دانشگاه زنجان
1149
دانشگاه زنجان
1150
دانشگاه آزاد اسلامی دزفول
1151
دانشگاه تهران
1152
نهاد کتابخانه های عمومی کشور
1153
دانشگاه گیلان
1154
دانشگاه تهران
1155
دانشگاه آزاد اسلامی
1156
دانشگاه تهران
1157
دانشگاه اصفهان
1158
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
1159
دانشگاه گیلان
1160
دانشگاه آزاد اسلامی گرگان
1161
دانشگاه آزاد اسلامی
1162
دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت
1163
مجله معلق
1164
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
1165
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1166
دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر
1167
دانشگاه گیلان
1168
خصوصی
1169
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
1170
انجمن حسابداری ایران
1171
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
1172
دانشگاه شهید بهشتی
1173
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
1174
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1175
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
1176
دانشگاه تهران
1177
دانشگاه بیرجند
1178
دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد
1179
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
1180
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
1181
دانشگاه آزاد اسلامی
1182
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
1183
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - مرکز تحقیقات علوم رفتاری
1184
دانشگاه زابل
1185
دانشگاه الزهرا (س)
1186
دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر
1187
دانشگاه گیلان
1188
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
1189
دانشگاه ارومیه
1190
دانشگاه خوارزمی
1191
دانشگاه تهران
1192
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
1193
دانشگاه تهران
1194
دانشگاه امام صادق (ع)
1195
دانشگاه آزاد اسلامی رودهن
1196
دانشگاه خوارزمی
1197
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
1198
دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان
1199
انجمن علوم و مهندسی منابع آب
1200
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1201
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
1202
انجمن علمی موتور ایران
1203
دانشگاه پیام نور
1204
دانشگاه آزاد اسلامی دزفول
1205
دانشگاه ملایر
1206
دانشگاه آزاد اسلامی
1207
انجمن علمی مواد پرانرژی
1208
دانشگاه شهید بهشتی
1209
دانشگاه خوارزمی
1210
سازمان بسیج اساتید
1211
دانشگاه کردستان
1212
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
1213
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
1214
دانشگاه فرهنگیان
1215
دانشگاه زنجان
1216
انجمن ترویج علم
1217
انجمن آبخیزداری ایران
1218
دانشگاه آیندگان مازندران-دکتر علی نجفی
1219
دادسرای عمومی و انقلاب تهران
1220
دانشگاه خوارزمی
1221
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
1222
وزارت آموزش و پرورش
1223
سازمان آموزش و پرورش استثنایی
1224
دانشگاه گیلان
1225
پژوهشگاه قرآن و حدیث
1226
دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد
1227
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1228
دانشگاه بیرجند
1229
دانشگاه پیام نور
1230
دانشگاه آزاد اسلامی
1231
دانشگاه شهید چمران اهواز
1232
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
1233
دانشگاه گیلان
1234
قطب توسعه پایدار محیط جغرافیایی
1235
جهاد دانشگاهی
1236
ناجا
1237
دانشگاه تهران
1238
دانشگاه تهران
1239
دانشگاه علوم انتظامی
1240
دانشگاه تهران
1241
دانشگاه شهید چمران اهواز
1242
دانشگاه آزاد اسلامی معاونت پژوهشی‌دانشگاه
1243
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1244
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1245
دانشگاه صنعتی اصفهان
1246
انجمن هنرهای نمایشی ایران
1247
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
1248
موسسه سپهر مجازی ایرانیان
1249
مرکز تحقیقات راه, مسکن و شهرسازی
1250
سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران
1251
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1252
دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان
1253
انجمن جامعه‌شناسی ایران
1254
دانشگاه تبریز
1255
انجمن جامعه‌شناسی ایران
1256
دانشگاه تربیت مدرس
1257
دانشگاه شاهد
1258
دانشگاه اصفهان
1259
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1260
دانشگاه مازندران
1261
دانشگاه تهران
1262
انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات
1263
دانشگاه مازندران
1264
انجمن حکمت و فلسفه ایران
1265
دانشگاه فردوسی مشهد
1266
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
1267
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1268
دانشگاه تربیت مدرس
1269
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1270
دانشگاه عدالت
1271
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1272
انجمن فلسفه دین ایران
1273
انجمن جغرافیایی ایران
1274
موسسه آموزش عالی بین المللی قشم
1275
دانشگاه فردوسی مشهد
1276
دانشگاه آزاد اسلامی
1277
دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد
1278
دانشگاه سیستان و بلوچستان
1279
دانشگاه تبریز
1280
دانشگاه اصفهان
1281
دانشگاه رازی کرمانشاه
1282
دانشگاه سیستان و بلوچستان
1283
دانشگاه فردوسی مشهد
1284
دانشگاه فردوسی مشهد
1285
دانشگاه فردوسی مشهد
1286
دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد
1287
دانشگاه الزهرا (س)
1288
سازمان ثبت احوال کشور
1289
1290
دانشگاه پیام نور
1291
انجمن جنگلبانی ایران
1292
دانشگاه تهران
1293
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
1294
دانشگاه تهران
1295
دانشگاه آزاد اسلامی پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
1296
دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)
1297
دانشگاه سیستان و بلوچستان
1298
دانشگاه شهید بهشتی
1299
دانشگاه شهید بهشتی
1300
دانشگاه شهید بهشتی
1301
دانشگاه شهید بهشتی
1302
وزارت جهاد کشاورزی
1303
دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پرستاری و مامایی
1304
دبیرخانه مدارس علوم دینی اهل سنت
1305
دانشگاه کاشان
1306
موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث
1307
دانشگاه تهران
1308
دانشگاه پیام نور
1309
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
1310
دانشگاه آزاد اسلامی
1311
دانشگاه آزاد اسلامی
1312
دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
1313
دانشگاه گنبد کاووس
1314
دانشگاه فردوسی مشهد
1315
دانشگاه آزاد اسلامی
1316
مرکز آموزش مدیریت دولتی
1317
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
1318
دانشگاه اصفهان
1319
دانشگاه مفید
1320
شهر دانش
1321
دانشگاه مفید
1322
دانشگاه تهران
1323
دانشگاه تهران
1324
قوه قضائیه
1325
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
1326
دانشگاه پیام نور
1327
شهر دانش
1328
مجمع عالی حکمت اسلامی
1329
دانشگاه امام صادق (ع)
1330
دانشگاه پیام نور
1331
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1332
دانشگاه علامه طباطبائی
1333
دانشگاه شهید بهشتی
1334
دانشگاه پیام نور
1335
دانشگاه آزاد اسلامی آستارا
1336
وزارت آموزش و پرورش
1337
حسین واحدی پور
1338
سازمان هلال احمر
1339
دانشگاه فرهنگیان
1340
دبیرخانه مدارس علوم دینی اهل سنت
1341
غلامحسین واحدی پور تبریزی
1342
دانشگاه آزاد اسلامی یادگار امام (ره) - شهر ری
1343
موسسه فرهنگی و هنری خراسان
1344
بنیاد حکمت اسلامی صدرا
1345
دانشگاه یزد
1346
دانشگاه بین المللی امام خمینی
1347
وزارت جهاد کشاورزی
1348
دانشگاه شهید چمران اهواز
1349
دانشگاه تبریز
1350
دانشگاه علوم انتظامی
1351
دانشگاه پیام نور
1352
دانشگاه یاسوج
1353
سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران
1354
دانشگاه شهید باهنر کرمان
1355
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
1356
انجمن حسابداری مدیریت مالی ایران
1357
دیوان محاسبات کشور
1358
پژوهشکده شورای نگهبان
1359
دانشگاه پیام نور
1360
دانشگاه آزاد اسلامی ورامین
1361
دانشگاه امام صادق (ع)
1362
دانشگاه اصفهان
1363
دانشگاه اصفهان
1364
انجمن مهندسی مالی ایران
1365
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
1366
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
1367
انجمن علوم علف های هرز ایران
1368
دانشگاه تبریز
1369
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
1370
دانشگاه تهران
1371
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
1372
دانشگاه آزاد اسلامی
1373
دانشگاه تهران
1374
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
1375
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1376
دانشگاه فردوسی مشهد
1377
دانشگاه علامه طباطبائی
1378
دانشگاه شهید چمران
1379
دانشگاه آزاد اسلامی
1380
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
1381
دانشگاه شاهد
1382
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
1383
دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
1384
دانشگاه آزاد اسلامی
1385
دانشگاه سمنان
1386
دانشگاه تربیت مدرس
1387
دانشگاه سمنان
1388
دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
1389
انجمن دیرینه شناسی ایران
1390
دانشگاه هنر
1391
دانشگاه شهید چمران اهواز
1392
دانشگاه شهید چمران
1393
شرکت دنیای اقتصاد تابان
1394
انجمن نانو فناوری ایران
1395
دانشگاه امام صادق (ع)
1396
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
1397
انجمن آموزش علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران
1398
دانشگاه بین المللی امام خمینی
1399
دانشگاه خوارزمی
1400
دانشگاه پیام نور
1401
دانشگاه تربیت مدرس
1402
دانشگاه پیام نور
1403
دانشگاه مذاهب اسلامی
1404
دانشگاه سمنان
1405
دانشگاه مازندران
1406
انجمن مطالعات برنامه درسی
1407
دانشگاه بین المللی امام خمینی
1408
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
1409
دانشگاه مازندران
1410
دانشگاه علامه طباطبائی
1411
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
1412
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
1413
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
1414
دانشگاه صنعتی نوشیروان بابل
1415
دانشگاه جامع امام حسین
1416
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
1417
دانشگاه اصفهان
1418
مجمع تشخیص مصلحت نظام
1419
مجمع تشخیص مصلحت نظام
1420
مجمع تشخیص مصلحت نظام
1421
خصوصی
1422
مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی
1423
شورای عالی انقلاب فرهنگی
1424
دانشگاه الزهرا (س)
1425
دانشگاه شاهد
1426
دانشگاه علوم پزشکی خدمات درمانی هرمزگان
1427
دانشگاه تربت حیدریه
1428
دانشگاه بوعلی سینا
1429
ناجا
1430
انجمن ریخته گران ایران
1431
دانشگاه فردوسی مشهد
1432
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1433
مجمع جهانی تقریب بین مذاهب اسلامی
1434
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
1435
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1436
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
1437
دانشگاه بوعلی سینا
1438
دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
1439
جهاد دانشگاهی
1440
دانشگاه تهران
1441
دانشگاه‌ علوم‌ بهزیستی
1442
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
1443
مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
1444
خصوصی
1445
دانشگاه آزاد اسلامی
1446
دانشگاه شهید بهشتی
1447
دانشگاه پیام نور
1448
دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار
1449
مجمع تشخیص مصلحت نظام مجله ره نامه سیاست گذاری
1450
پژوهشکده تحقیقات راهبردی
1451
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی دفتر فناوری اطلاعات
1452
دانشگاه آزاد اسلامی رودهن
1453
انجمن ایرانی روانشناسی
1454
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
1455
دانشگاه پیام نور
1456
دانشگاه علامه طباطبائی
1457
دانشگاه سمنان
1458
دانشگاه ملایر
1459
دانشگاه پیام نور
1460
دانشگاه شاهد
1461
دانشگاه رازی کرمانشاه
1462
دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار
1463
دانشگاه آزاد اسلامی
1464
دانشگاه علامه طباطبائی
1465
دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن
1466
انجمن علمی روانشناسی خانواده
1467
دانشگاه پیام نور
1468
دانشگاه خوارزمی
1469
دانشگاه شهید بهشتی
1470
دانشگاه اصفهان
1471
دانشگاه محقق اردبیلی
1472
انحمن روانشناسی ایران
1473
دانشگاه جامع امام حسین
1474
رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان
1475
وزارت جهاد کشاورزی
1476
انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان
1477
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
1478
دانشگاه پیام نور
1479
دانشگاه یزد
1480
دانشگاه صنعتی اصفهان
1481
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
1482
دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد
1483
دانشگاه آزاد اسلامی
1484
دانشگاه اصفهان
1485
انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
1486
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
1487
دانشگاه الزهرا (س)
1488
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1489
دانشگاه پیام نور
1490
دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
1491
دانشگاه فردوسی مشهد
1492
دانشگاه فردوسی مشهد
1493
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
1494
دانشگاه خوارزمی
1495
دانشگاه آزاد اسلامی فسا
1496
دانشگاه آزاد اسلامی سنندج
1497
انجمن زبان‌شناسی ایران
1498
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
1499
وزارت جهاد کشاورزی
1500
موسسه تحقیقات کشاورزی دیم ایران
1501
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
1502
دانشگاه تربت حیدریه
1503
انجمن زیست شناسی ایران
1504
دانشگاه آزاد واحد تهران شمال
1505
دانشگاه آزاد اسلامی دامغان
1506
دانشگاه پیام نور
1507
انجمن علوم خاک ایران
1508
دانشگاه آزاد اسلامی
1509
دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار
1510
دانشگاه الزهرا (س)
1511
دانشگاه اصفهان
1512
دانشگاه اصفهان
1513
دانشگاه اصفهان
1514
دانشگاه تربیت مدرس
1515
دانشگاه زنجان
1516
دانشگاه پیام نور
1517
دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان
1518
دانشگاه آزاد اسلامی شهر قدس
1519
دانشگاه بیرجند
1520
جهاد دانشگاهی
1521
دانشگاه فردوسی مشهد
1522
دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان
1523
دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان
1524
دانشگاه شهید چمران اهواز
1525
دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر
1526
دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر
1527
دانشگاه خوارزمی
1528
انجمن زمین شناسی مهندسی ایران
1529
انجمن زمین شناسی نفت ایران
1530
دانشگاه تهران
1531
دانشگاه تهران
1532
دانشگاه آزاد اسلامی
1533
جامعه الزهرا
1534
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
1535
دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
1536
انجمن ژنتیک ایران
1537
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
1538
انجمن ژئوپلتیک ایران
1539
دانشگاه بین المللی امام خمینی
1540
دانشگاه آزاد اسلامی زرند
1541
انجمن ژئوفیزیک ایران
1542
انجمن ژئومکانیک نفت ایران
1543
خصوصی
1544
انجمن سازه های فولادی ایران
1545
دانشگاه تهران
1546
دانشگاه گیلان
1547
وزارت امور خارجه
1548
دانشگاه جامع امام حسین
1549
مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
1550
دانشگاه یزد
1551
دانشگاه الزهرا(س)
1552
دانشگاه تهران
1553
دانشگاه صنعتی شریف
1554
مجمع تشخیص مصلحت نظام
1555
وزارت امور اقتصادی و دارایی
1556
دانشگاه الزهرا(س)
1557
انجمن سیستم های سطوح آبگیر باران ایران
1558
موسسه انتشارات امید مجد
1559
دانشگاه آزاد اسلامی قم
1560
جامعه المصطفی العالمیه
1561
انجمن برق آبی ایران
1562
دانشگاه علامه طباطبائی
1563
انجمن سرامیک ایران
1564
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1565
دانشگاه آزاد اسلامی ملایر
1566
موسسه فرهنگی نبأ مبین
1567
دانشگاه آزاد اسلامی ساری
1568
دانشگاه تهران
1569
دانشگاه علوم پزشکی ایران
1570
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
1571
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
1572
دانشگاه اراک
1573
انجمن سنجش از دور و GIS ایران
1574
دانشگاه آزاد اسلامی
1575
انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران
1576
دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان
1577
انجمن احتراق ایران
1578
دانشگاه گیلان
1579
مهدی رحمانیان
1580
شرکت پالایش و پخش مجله فرآیند
1581
دانشگاه شیراز
1582
دانشگاه ادیان و مذاهب
1583
موسسه شیعه شناسی
1584
دانشگاه تهران
1585
دانشگاه آزاد اسلامی آزادشهر
1586
دانشگاه پیام نور
1587
سازمان کتابخانه ها، موزه ها و اسناد آستان قدس رضوی
1588
دانشگاه سمنان
1589
دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
1590
دانشگاه آزاد شاهرود
1591
جهاد دانشگاهی
1592
دانشگاه شهید بهشتی
1593
دانشگاه پیام نور
1594
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1595
دانشگاه یزد
1596
دانشگاه آزاد اسلامی معاونت پژوهشی‌دانشگاه
1597
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
1598
دانشگاه شهید بهشتی
1599
شرکت صنایع الکترونیک ایران
1600
انجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ ایران
1601
شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک
1602
وزارت صنعت، معدن و تجارت
1603
جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه- انجمن
1604
دانشگاه پیام نور
1605
انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران
1606
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
1607
پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان
1608
فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران
1609
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
1610
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی معاونت آموزشی
1611
دانشگاه تهران
1612
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
1613
دانشگاه آزاد اسلامی پژوهشکده قرآن و عترت
1614
دانشگاه آزاد اسلامی همدان
1615
دانشگاه آزاد اسلامی
1616
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1617
دانشگاه علامه طباطبایی
1618
موسسه تحقیقات شیلات ایران
1619
انجمن سرامیک ایران
1620
دانشگاه خوارزمی
1621
دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر
1622
انجمن آبزی پروری ایران
1623
دانشگاه صنعتی اصفهان
1624
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
1625
دانشگاه قم
1626
دانشگاه فردوسی مشهد
1627
دانشگاه تهران
1628
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
1629
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
1630
دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی آجا
1631
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
1632
دانشگاه شهید چمران اهواز
1633
دانشگاه امام صادق (ع)
1634
انجمن ترویج و آموزش کشاورزی
1635
دانشگاه آزاد اسلامی بابل
1636
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
1637
دانشگاه تهران
1638
دانشکده علوم حدیث
1639
وزارت جهاد کشاورزی
1640
دانشگاه تهران
1641
دانشگاه شهرکرد
1642
انجمن انفورماتیک ایران
1643
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
1644
خصوصی
1645
انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات
1646
دانشگاه شهید چمران
1647
دانشگاه تهران
1648
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
1649
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
1650
دانشگاه ایلام
1651
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
1652
پژوهشگاه علوم وحیانی معارج
1653
دانشگاه فردوسی مشهد
1654
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
1655
دانشگاه فردوسی مشهد
1656
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1657
دانشگاه تهران
1658
دانشگاه علامه طباطبایی
1659
دانشگاه شهید بهشتی
1660
انجمن علوم مدیریت ایران
1661
دانشگاه ارومیه
1662
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
1663
دانشگاه گیلان
1664
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
1665
دانشگاه آزاد اسلامی
1666
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
1667
انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
1668
انجمن علمی بذر ایران
1669
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
1670
انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران
1671
دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
1672
موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
1673
انجمن هوا فضای ایران
1674
دانشگاه علم و صنعت ایران
1675
موسسه نساجی امروز
1676
دانشگاه جامع امام حسین
1677
انجمن علوم باغبانی ایران
1678
دانشگاه جامع امام حسین
1679
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
1680
انجمن زنبور عسل ایران
1681
دانشگاه تربیت مدرس
1682
دانشگاه صنعتی اصفهان
1683
دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
1684
دانشگاه قم
1685
دانشگاه علوم انتظامی
1686
دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
1687
دانشکده فرماندهی ستاد آجا
1688
انجمن مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران
1689
سازمان انرژی اتمی
1690
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
1691
دانشگاه شهید چمران اهواز
1692
انجمن آب و فاضلاب-دکتر تابش دانشکده فنی دانشگاه تهران
1693
دانشگاه شهید باهنر کرمان
1694
انجمن خوردگی ایران
1695
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
1696
انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران
1697
صاحب امتیاز
1698
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1699
موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
1700
شرکت ملی پالایش و پخش فراوردهای نفتی ایران
1701
دانشگاه آزاد اسلامی
1702
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
1703
انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران
1704
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1705
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
1706
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
1707
دانشگاه جامع امام حسین
1708
پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
1709
بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا
1710
دانشگاه علامه طباطبائی
1711
دانشگاه تربیت مدرس
1712
انجمن ریاضی ایران
1713
دانشگاه پیام نور
1714
دانشگاه آزاد اسلامی معاونت پژوهشی‌دانشگاه
1715
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
1716
انجمن فیزیک ایران
1717
دانشگاه تهران
1718
دانشگاه الزهرا (س)
1719
دانشگاه پیام نور
1720
دانشگاه تبریز
1721
دانشگاه آزاد اسلامی
1722
دانشگاه آزاد اسلامی
1723
دانشگاه گیلان
1724
دانشگاه آزاد اسلامی
1725
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
1726
دانشگاه شهید بهشتی
1727
دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
1728
دانشگاه رازی کرمانشاه
1729
دانشگاه شاهد
1730
دانشگاه پیام نور
1731
موسسه مطالعات دین و اقتصاد دکتر فرشاد مومنی
1732
فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران
1733
جهاد دانشگاهی، واحد علوم پزشکی تهران
1734
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان-دانشکده پرستاری و مامایی
1735
دانشگاه پیام نور
1736
بنیاد نهج البلاغه
1737
دانشگاه پیام نور
1738
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی
1739
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
1740
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس
1741
موسسه آموزش عالی قشم
1742
بانک چشم جمهوری اسلامی ایران
1743
موسسه مطالعات تاریخ پزشکی طب اسلامی و مکمل
1744
دانشگاه سمنان
1745
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
1746
دانشگاه تهران
1747
شورای حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی
1748
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
1749
پژوهشگاه قوه قضائیه
1750
دانشگاه صدا و سیما
1751
دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
1752
دانشگاه بیرجند
1753
انجمن مطالعات سیاسی حوزه
1754
دانشگاه مازندران
1755
دانشگاه خلیج فارس
1756
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
1757
طب اعتیاد
1758
آیة الله احمد بهشتی
1759
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
1760
دانشگاه باقر العلوم ع
1761
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
1762
دانشگاه باقر العلوم ع
1763
آقای دکتر محمود عباسی
1764
پژوهشگاه علوم وحیانی معارج
1765
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
1766
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
1767
دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
1768
دانشگاه فرهنگیان
1769
دانشگاه فرهنگیان
1770
دانشگاه فرهنگیان
1771
دانشگاه باقر العلوم ع
1772
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
1773
جهاد دانشگاهی، واحد علوم پزشکی تهران
1774
انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران
1775
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
1776
دانشگاه آیت الله بروجردی
1777
دادگستری تهران
1778
دکتر روح اله طاهرخانی
1779
دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
1780
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
1781
دانشگاه علامه طباطبائی
1782
دانشگاه آزاداسلامی واحد پزشکی تهران
1783
دانشگاه محیط زیست
1784
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، گروه فقه پزشکی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی
1785
دانشگاه خاتم الانبیا بهبهان
1786
دانشگاه مازندران
1787
سازمان کتابخانه ها، موزه ها و اسناد آستان قدس رضوی
1788
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
1789
دانشگاه علوم پزشکی ایران
1790
دانشگاه خاتم
1791
دانشگاه اصول دین
1792
دانشگاه مازندران
1793
دانشگاه بین المللی امام خمینی
1794
دانشگاه تهران
1795
دانشگاه علامه طباطبایی
1796
دانشگاه مذاهب اسلامی
1797
دانشگاه آزاد واحد آزادشهر
1798
دانشگاه آزاد اسلامی
1799
دانشگاه آزاد اسلامی ملایر
1800
دانشگاه بین المللی امام خمینی
1801
دانشگاه مذاهب اسلامی
1802
مرکز فقهی ائمه اطهار
1803
دانشگاه فردوسی مشهد
1804
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
1805
دانشگاه تبریز
1806
دانشگاه امام صادق (ع)
1807
دانشگاه تهران
1808
دانشگاه تهران
1809
دانشگاه تهران
1810
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1811
دانشگاه فردوسی مشهد
1812
دانشگاه تهران
1813
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
1814
انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران
1815
دانشگاه آزاد اسلامی ساری
1816
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
1817
دانشگاه علامه طباطبایی
1818
دانشگاه بیرجند
1819
دانشگاه های منطقه غرب کشور
1820
وزارت راه و شهر سازی
1821
پژوهشگاه هوا فضا
1822
دانشگاه های منطقه غرب کشور
1823
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
1824
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
1825
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
1826
دانشگاه اصفهان
1827
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
1828
جامعه المصطفی العالمیه
1829
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
1830
جامعه المصطفی العالمیه
1831
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1832
دانشگاه پیام نور
1833
دانشگاه فنی و حرفه ای
1834
ناجا
1835
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
1836
دانشگاه آزاد اسلامی اهر
1837
دانشگاه رازی کرمانشاه
1838
دانشگاه یزد
1839
دانشگاه یزد
1840
دانشگاه یزد
1841
دانشگاه سمنان
1842
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1843
آستان قدس رضوی
1844
دانشگاه یزد
1845
دکتر خانی مجلات حقوق بشر
1846
انجمن علمی کشاورزی بوم شناختی ایران
1847
دانشگاه تهران
1848
دانشگاه تهران
1849
انجمن مهندسی بهره وری صنعت برق ایران
1850
پژوهشگاه قرآن و حدیث
1851
پژوهشکده هنر
1852
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
1853
دانشگاه تهران
1854
انجمن مهندسی کنترل و ابزار دقیق ایران
1855
موسسه کیهان
1856
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1857
انجمن کواترنری ایران
1858
وزارت آموزش و پرورش
1859
دانشگاه علوم پزشکی سمنان
1860
دانشگاه علوم پزشکی کرمان، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
1861
دانشگاه شهید چمران اهواز
1862
دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
1863
دانشگاه آزاد اسلامی ورامین
1864
دانشگاه ملایر
1865
دانشگاه آزاد اسلامی یادگار امام (ره) - شهر ری
1866
انجمن گردشگری ایران
1867
دانشگاه پیام نور
1868
انحمن علمی فرش ایران
1869
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ج.ا.ا
1870
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
1871
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
1872
انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
1873
دانشگاه فردوسی مشهد
1874
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
1875
موسسه شیعه شناسی
1876
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
1877
دانشگاه اصفهان
1878
پژوهشکده امام خمینی (ره)
1879
دانشگاه علامه طباطبائی
1880
دانشگاه اصفهان
1881
مرکز پژوهشهای مجلس جمهوری اسلامی
1882
دانشگاه علوم پزشکی تهران، انجمن علمی اپیدمیولوژیست‌های ایران
1883
دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی
1884
دانشگاه شاهد
1885
دانشگاه دامغان
1886
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مرکز مطالعات و توسعه‌ی آموزش پزشکی
1887
دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایلام
1888
دانشگاه پیام نور
1889
دانشگاه زابل
1890
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- مرکز تحقیقات ارتقاء ایمنی و پیشگیری از مصدومیت‌ها
1891
دانشگاه علوم پزشکی همدان
1892
دکتر حسن حاج طالبی ( نشریه طب سنتی )
1893
دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری
1894
مرکز تحقیقات مدیریت اطلاعات سلامت
1895
انجمن شیمی ایران
1896
دانشگاه علوم پزشکی همدان
1897
دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان
1898
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان
1899
دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد، دانشکده پرستاری و مامایی
1900
مجله بین المللی زیست و زیست پزشکی
1901
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
1902
دانشگاه علوم پزشکی ایران
1903
دانشگاه علوم پزشکی یزد
1904
دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج)، دانشکده پرستاری
1905
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
1906
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
1907
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
1908
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان _ مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی
1909
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
1910
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
1911
دانشگاه بیرجند
1912
دانشگاه علوم پزشکی همدان
1913
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
1914
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
1915
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
1916
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
1917
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، موسسه ملی تحقیقات سلامت
1918
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دندانپزشکی
1919
دانشگاه آزاد اسلامی-واحد دندانپزشکی تهران
1920
دانشگاه علوم پزشکی یزد
1921
دانشگاه تبریز
1922
دانشگاه علوم پزشکی گلستان، دانشکده پرستاری و مامایی
1923
دانشگاه شهید باهنر کرمان
1924
ریاست جمهوری
1925
دانشگاه علوم پزشکی گلستان، معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گلستان
1926
دانشگاه علوم پزشکی تهران، پژوهشکده علوم و غدد متابولیسم
1927
دانشگاه شهید چمران اهواز
1928
دانشگاه تهران
1929
دانشگاه علوم پزشکی تهران،‌ دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی
1930
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، دانشکده پرستاری و مامایی
1931
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
1932
دانشگاه علوم پزشکی تهران
1933
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
1934
دانشگاه تهران
1935
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده دندانپزشکی
1936
دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشکده دندانپزشکی
1937
دانشگاه علوم پزشکی نیشابور
1938
دانشگاه علوم پزشکی شیراز، قطب علمی آموزش الکترونیکی پیشرفته در علوم پزشکی
1939
دانشگاه علوم پزشکی اراک
1940
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
1941
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
1942
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
1943
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
1944
دانشگاه علوم پزشکی فسا
1945
دانشگاه علوم پزشکی قم
1946
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
1947
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
1948
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
1949
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
1950
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
1951
دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده دندانپزشکی
1952
جامعه اسلامی دندانپزشکان
1953
مجتبی وحید گلپایگانی
1954
دانشگاه علوم پزشکی یزد
1955
دانشگاه علوم پزشکی ایران
1956
دانشگاه علوم پزشکی ایران
1957
دانشگاه تهران
1958
دانشگاه دامغان
1959
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
1960
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
1961
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
1962
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
1963
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی مازندران
1964
دانشگاه علوم پزشکی خدمات درمانی مازندران
1965
دانشگاه علوم پزشکی اراک
1966
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
1967
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
1968
سازمان پزشکی قانونی کشور
1969
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
1970
دانشگاه علوم پزشکی همدان
1971
دانشگاه علوم پزشکی گناباد
1972
دانشگاه علوم پزشکی بابل
1973
دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی زنجان‌
1974
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
1975
دانشگاه علوم پزشکی همدان، دانشکده پرستاری و مامایی
1976
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
1977
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
1978
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
1979
دانشگاه علوم پزشکی کردستان
1980
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
1981
دانشگاه علوم پزشکی همدان
1982
سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
1983
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل
1984
انجمن آمار ایران
1985
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
1986
دانشگاه علوم پزشکی ایران
1987
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
1988
دانشگاه تربیت مدرس
1989
مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان
1990
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور
1991
دانشگاه تهران
1992
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، پژوهشکده علوم غدد درون ریز ومتابولیسم
1993
دانشگاه خاتم الانبیا بهبهان
1994
مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان
1995
دانشگاه تهران
1996
آقای بهزاد شاهمرادی
1997
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
1998
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1999
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
2000
دانشگاه علوم پزشکی ارتش
2001
دانشکده پزشکی افضلی پور
2002
دانشگاه تهران
2003
میزبان بابلسر
2004
انجمن علمی میکروب شناسی پزشکی ایران
2005
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
2006
دانشگاه علوم پزشکی البرز
2007
انجمن جغرافیای ایران
2008
دانشگاه سیستان و بلوچستان
2009
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، پژوهشکده سل و بیماریهای ریوی، بیمارستان دکتر مسیح دانشوری
2010
دانشگاه کاشان
2011
دانشگاه پیام نور
2012
شرکت مهندسین مشاور شیل آمایش
2013
دانشگاه تهران
2014
انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
2015
دانشگاه تهران
2016
دانشگاه سیستان و بلوچستان
2017
انجمن آبیاری و زهکشی ایران
2018
دانشگاه تهران
2019
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
2020
دانشگاه پیام نور
2021
موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
2022
دانشگاه جامع امام حسین
2023
انجمن مدیریت اطلاعات ایران
2024
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
2025
دانشگاه پیام نور
2026
انجمن علمی مدیریت و کنترل بیابانی ایران
2027
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
2028
دانشگاه تهران
2029
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
2030
ناجا
2031
انجمن مدیریت آموزشی ایران
2032
دانشگاه الزهرا (س)
2033
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
2034
دانشگاه آزاد اسلامی
2035
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
2036
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
2037
دانشگاه اصفهان
2038
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
2039
دانشگاه اصفهان
2040
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
2041
پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
2042
دانشگاه تهران
2043
دانشگاه جامع امام حسین
2044
دانشگاه صنعتی شاهرود
2045
دانشگاه پیام نور
2046
دانشگاه تهران
2047
پژوهشکده مطالعات شهری و روستایی
2048
دانشگاه آزاد اسلامی سنندج
2049
خصوصی
2050
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
2051
دانشگاه تهران
2052
دانشگاه تهران
2053
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
2054
دانشگاه کردستان معاونت پژوهشی (3 نشریه)
2055
دانشگاه مازندران
2056
موسسه مطالعات بین المللی انرژی
2057
دانشگاه صنعتی شاهرود
2058
دانشگاه علوم انتظامی
2059
دانشگاه افسری امام علی
2060
موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
2061
دانشگاه شهید بهشتی
2062
دانشگاه جامع امام حسین
2063
موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت وزارت نیرو
2064
دانشگاه گیلان
2065
دانشگاه تهران
2066
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
2067
دانشگاه تربیت مدرس
2068
دانشگاه آزاد اسلامی
2069
دانشگاه سمنان
2070
دانشگاه شهید چمران اهواز
2071
دانشگاه سمنان
2072
انجمن مرتعداری ایران
2073
دانشگاه تهران
2074
دانشگاه هنر اصفهان
2075
دانشگاه خوارزمی
2076
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
2077
دانشگاه آزاد اسلامی یادگار امام (ره) - شهر ری
2078
دانشگاه شهید بهشتی
2079
دانشگاه شهید چمران اهواز
2080
دانشگاه کردستان
2081
آستان قدس رضوی
2082
انجمن علمی بتن ایران
2083
انجمن جامعه‌شناسی ایران
2084
دانشگاه الزهرا (س)
2085
جهاد دانشگاهی
2086
دانشگاه آزاد اسلامی گچساران
2087
دانشگاه آزاد اسلامی
2088
دانشگاه شیراز
2089
دانشگاه شهید باهنر کرمان
2090
وزارت امور خارجه
2091
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
2092
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
2093
دانشکده اطلاعات
2094
دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
2095
دانشگاه امام صادق (ع)
2096
موسسه مطالعات بین المللی انرژی
2097
دانشگاه رازی کرمانشاه
2098
دانشگاه بوعلی سینا
2099
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
2100
ناجا
2101
دانشگاه شیراز
2102
دانشگاه فرهنگیان
2103
دانشگاه گلستان
2104
سازمان سنجش و آموزش کشور
2105
دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی
2106
دانشگاه مذاهب اسلامی
2107
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
2108
دانشگاه تهران
2109
دانشگاه تهران
2110
سازمان بسیج اساتید
2111
انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
2112
انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
2113
دانشگاه مازندران
2114
دانشگاه آزاد اسلامی
2115
دانشگاه سمنان
2116
خصوصی
2117
ناجا
2118
دانشگاه عالی دفاع ملی
2119
ناجا
2120
دانشگاه علامه طباطبایی
2121
ناجا
2122
پژوهشکده تاریخ اسلام
2123
ناجا
2124
جامعه المصطفی العالمیه
2125
انجمن ایرانی تاریخ
2126
دانشگاه ایلام
2127
دانشگاه علامه طباطبائی
2128
خصوصی
2129
دانشگاه تربیت مدرس
2130
انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی
2131
دانشگاه هنر اصفهان
2132
دانشگاه معارف اسلامی
2133
دانشگاه مذاهب اسلامی
2134
دانشگاه آزاد اسلامی
2135
موسسه آموزش عالی سبز
2136
دانشگاه تهران
2137
دانشگاه آزاد اسلامی
2138
دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
2139
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
2140
دانشگاه آزاد اسلامی بابل
2141
دانشگاه حکیم سبزواری
2142
انجمن زن و خانواده
2143
انجمن حسابداری ایران
2144
ناجا
2145
دانشگاه شیراز
2146
سازمان بسیج اساتید
2147
دانشگاه تهران
2148
دانشگاه تهران
2149
دانشگاه تهران
2150
مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه
2151
دانشگاه پیام نور
2152
دانشگاه مذاهب اسلامی
2153
موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
2154
دانشگاه عالی دفاع ملی
2155
پژوهشکده مطالعات راهبردی
2156
پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج
2157
شورای فرهنگی اجتماعی زنان
2158
مرکز ملی مطالعات جهانی شدن
2159
وزارت ورزش و جوانان
2160
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
2161
دانشگاه علامه طباطبائی
2162
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
2163
انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی
2164
دانشگاه آزاد اسلامی
2165
دانشگاه الزهرا (س)
2166
دانشگاه شهید چمران
2167
دانشگاه علامه طباطبائی
2168
دانشگاه سیستان و بلوچستان
2169
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
2170
دانشگاه اصفهان
2171
دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد
2172
دانشگاه شهید چمران اهواز
2173
دانشگاه فردوسی مشهد
2174
دانشگاه رازی کرمانشاه
2175
دانشگاه الزهرا (س)
2176
دانشگاه آزاد اسلامی آزادشهر
2177
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
2178
دانشگاه سیستان و بلوچستان
2179
دانشگاه کردستان
2180
جهاد دانشگاهی
2181
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
2182
دانشگاه کاشان
2183
دانشگاه آزاد اسلامی خلخال
2184
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
2185
پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
2186
انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات
2187
جامعه المصطفی العالمیه
2188
جامعه المصطفی العالمیه
2189
دانشگاه سمنان
2190
دانشگاه آزاد اسلامی قم
2191
سازمان بسیج اساتید
2192
دانشگاه آزاد اسلامی
2193
دانشگاه امام صادق (ع)
2194
دانشگاه بین المللی امام خمینی
2195
جامعه المصطفی العالمیه
2196
دانشگاه بیرجند
2197
دانشگاه شهید چمران اهواز
2198
دانشگاه آزاد اسلامی ابهر
2199
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
2200
دانشگاه آزاد اسلامی
2201
دانشگاه علوم انتظامی
2202
دانشگاه علامه طباطبائی
2203
دانشگاه علوم انتظامی
2204
انجمن مدیریت راهبردی ایران
2205
دانشگاه پیام نور
2206
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
2207
دانشگاه علامه طباطبائی
2208
دانشگاه علامه طباطبایی
2209
دانشگاه علامه طباطبائی
2210
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
2211
پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
2212
دانشگاه کاشان
2213
موسسه مطالعات ملی
2214
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
2215
دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
2216
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
2217
دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن
2218
موسسه مطالعات هنر اسلامی
2219
دانشگاه سیستان و بلوچستان
2220
دانشگاه اصفهان
2221
دانشگاه تهران
2222
دانشگاه مفید
2223
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
2224
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
2225
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
2226
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
2227
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
2228
دانشگاه آزاد اسلامی تهران غرب
2229
دانشگاه تهران
2230
انجمن علمی معماری و شهر سازی ایران
2231
شرکت مهندسین مشاور آرمان شهر
2232
دانشگاه شهید رجائی
2233
پژوهشکده حج و زیارت
2234
دانشگاه تهران
2235
انجمن مکاترونیک ایران
2236
دانشگاه تبریز
2237
دانشگاه صنعتی شاهرود
2238
دانشگاه جامع امام حسین
2239
دانشگاه جامع امام حسین
2240
دانشگاه آزاد اسلامی
2241
دانشگاه آزاد اسلامی
2242
انجمن پروبیوتیک و غذاهای فرا سودمند
2243
ناجا
2244
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
2245
مرکز پژوهشی هنر، معماری و شهرسازی نظر
2246
انجمن علوم قرآن و حدیث ایران
2247
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
2248
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
2249
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
2250
انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران
2251
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
2252
دانشگاه صنعتی شاهرود
2253
دانشگاه کاشان
2254
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
2255
دانشگاه تبریز
2256
دانشگاه تربیت مدرس
2257
انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران
2258
جهاد دانشگاهی
2259
دانشگاه علوم پزشکی همدان
2260
دانشگاه تهران
2261
انجمن مهندسی پزشکی ایران
2262
سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران
2263
دانشگاه صنعتی شاهرود
2264
انجمن مهندسی حمل و نقل ایران
2265
انجمن مهندسی دریایی ایران
2266
دانشگاه شهید چمران اهواز
2267
دانشگاه سمنان
2268
دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان
2269
انجمن ایمنی زیستی ایران
2270
انجمن مهندسی سازه ایران
2271
انجمن مهندسی شیمی ایران
2272
دانشگاه افسرس و تربیت پاسداری امام حسین (ع)
2273
دانشگاه تهران
2274
دانشگاه پیام نور
2275
دانشگاه صنعتی شریف
2276
دانشگاه صنعتی شریف
2277
دانشگاه فردوسی مشهد
2278
دانشگاه تربیت مدرس
2279
دانشگاه صنعتی امیر کبیر
2280
دانشگاه تبریز
2281
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
2282
دانشگاه بیرجند
2283
انجمن مهندسی گاز ایران
2284
دانشگاه آزاد اسلامی
2285
انجمن مهندسین متالورژی ایران
2286
دانشگاه فردوسی مشهد
2287
دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر
2288
دانشگاه آزاد اسلامی قشم
2289
انجمن مهندسی معدن ایران
2290
انجمن مهندسان مکانیک ایران
2291
انجمن مهندسان مکانیک ایران
2292
دانشگاه صنعتی امیر کبیر
2293
دانشگاه تبریز
2294
دانشگاه صنعتی شریف
2295
دانشگاه تربیت مدرس
2296
دانشگاه آزاد اسلامی سمنان
2297
دانشگاه آزاد اسلامی
2298
دانشگاه ملایر
2299
دانشگاه بین المللی امام خمینی
2300
انجمن مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران
2301
دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
2302
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
2303
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
2304
دانشگاه کاشان
2305
مرکز تحقیقات کیفیت و بهره وری پارسیان
2306
انجمن مواد پر انرژی
2307
دانشگاه صنعتی اصفهان
2308
انجمن علمی صنایع رنگ ایران
2309
دانشگاه آزاد اسلامی
2310
پژوهشگاه مواد و انرژی
2311
دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج
2312
دانشگاه محقق اردبیلی
2313
صاحب امتیاز
2314
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
2315
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
2316
انجمن جمعیت شناسی ایران
2317
انجمن حشره شناسی ایران
2318
دانشگاه تهران
2319
فرهنگستان زبان و ادب فارسی
2320
دانشگاه هنر
2321
دانشگاه هنر
2322
دانشگاه هنر
2323
انجمن نانو فناوری ایران
2324
دانشگاه آزاد شاهرود
2325
دانشگاه آزاد اسلامی
2326
دانشگاه شهید باهنر کرمان
2327
بشیر اب نیکی
2328
بنیاد پیشبرد علم و فناوری ایران
2329
شرکت تجهیزات پزشکی بهار تشخیص طب
2330
انجمن ایرانی‌ زبان و ادبیات فرانسه
2331
دانشکده شهید محلاتی
2332
دانشگاه تهران
2333
دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده پرستاری مامایی
2334
دانشگاه علوم پزشکی بم
2335
دانشگاه علوم پزشکی لرستان
2336
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
2337
دانشگاه تهران
2338
دانشگاه مالک اشتر نشریه علوم و فناوری ترکیب های بین فلزی
2339
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
2340
انجمن حقوق شناسی
2341
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
2342
دانشگاه تهران
2343
دانشگاه علوم پزشکی البرز
2344
مرکز تحقیقات روماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران
2345
سازمان نظام پزشکی خرم آباد
2346
نشریه هفت شهر
2347
مجمع تشخیص مصلحت نظام مجله ایران آینده
2348
دانشگاه مالک اشتر
2349
دانشگاه مالک اشتر نشریه نیمه رسانا
2350
بانک انصار
2351
دانشگاه خوارزمی
2352
دانشگاه تهران
2353
دانشگاه تهران
2354
دانشگاه علوم پزشکی ایران
2355
انجمن علمی پرستاری ایران
2356
دانشگاه خوارزمی
2357
دانشگاه تهران
2358
دانشگاه خوارزمی
2359
دانشگاه تهران
2360
دانشگاه تهران
2361
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی مازندران
2362
دانشگاه بیرجند
2363
موسسه گفتمان انقلاب اسلامی
2364
دانشگاه مالک اشتر
2365
دانشگاه سمنان
2366
ناجا
2367
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
2368
دانشگاه فرهنگیان
2369
دانشگاه تهران
2370
دانشگاه تبریز
2371
دانشگاه تربیت مدرس
2372
دانشگاه یزد
2373
دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد
2374
دانشگاه شهید بهشتی
2375
دانشگاه تربیت مدرس
2376
دانشگاه آزاد اسلامی یادگار امام (ره) - شهر ری
2377
دانشگاه بیرجند
2378
دانشگاه آزاد اسلامی
2379
دانشگاه شاهد
2380
دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار
2381
سازمان هواشناسی کشور
2382
دانشگاه آزاد اسلامی
2383
سازمان های پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
2384
دانشگاه آزاد اسلامی رودهن
2385
جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه- انجمن
2386
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
2387
انجمن اپتیک و فوتونیک ایران
2388
انجمن هیدرولیک ایران
2389
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
2390
2391
دانشگاه مفید
2392
دانشگاه آزاد اسلامی همدان
2393
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
2394
دانشگاه تهران
2395
دانشگاه تهران
2396
پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات نشریه مطالعات فرهنگ ارتباطات
2397
دانشگاه تهران
2398
مرکز پژوهشی هنر و معماری
2399
انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران
2400
دانشگاه آزاد اسلامی
2401
دانشگاه اصفهان
2402
دانشگاه حکیم سبزواری
2403
انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی
2404
موسسه سپهر مجازی ایرانیان