مشخصات نشریه
عنوان نشریه Advanced Ceramics Progress
آدرس وب سایت نشریه http://acerp.ir/
زبان اصلی انگلیسی
زبان دوم فارسی
صاحب امتیاز پژوهشگاه مواد و انرژی
موضوع فنی مهندسی / مواد و متالوژی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2423-7477
شاپا الکترونیکی 2423-7485
سامانه مدیریت نشریه Open Journals System (OJS)
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه