مشخصات نشریه
عنوان نشریه Applied Food Biotechnology
آدرس وب سایت نشریه http://journals.sbmu.ac.ir/afb
زبان اصلی انگلیسی
زبان دوم فارسی
صاحب امتیاز انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور
موضوع کشاورزی و منابع طبیعی / صنایع غذایی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 23455357
شاپا الکترونیکی 24234214
سامانه مدیریت نشریه Open Journals System (OJS)
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه