مشخصات نشریه
عنوان نشریه Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization
آدرس وب سایت نشریه http://ijnao.um.ac.ir/
زبان اصلی انگلیسی
زبان دوم فارسی
صاحب امتیاز دانشگاه فردوسی مشهد
موضوع علوم پایه / ریاضی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2423-6977
شاپا الکترونیکی 2423-6969
سامانه مدیریت نشریه Open Journals System (OJS)
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات Indexed by: ISC, Zentralblatt, SID, Google Scholar
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه