مشخصات نشریه
عنوان نشریه Journal of Insect Biodiversity and Systematics
آدرس وب سایت نشریه http://jibs.modares.ac.ir/
زبان اصلی انگلیسی
زبان دوم فارسی
صاحب امتیاز انجمن حشره شناسی ایران
موضوع کشاورزی و منابع طبیعی / گیاهپزشکی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی 2423-8112
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات همکاری دانشگاه تربیت مدرس
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه