مشخصات نشریه
عنوان نشریه Journal of medicinal plants and by-products
آدرس وب سایت نشریه http://jmpb.areeo.ac.ir/
زبان اصلی انگلیسی
زبان دوم فارسی
صاحب امتیاز سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه