مشخصات نشریه
عنوان نشریه بیوتکنولوژی کشاورزی
آدرس وب سایت نشریه http://joagribiotech.ir/
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز دانشگاه شهید باهنر کرمان
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2228-6705
شاپا الکترونیکی 2228-6500
سامانه مدیریت نشریه
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه