مشخصات نشریه
عنوان نشریه پژوهش اطلاعاتی- امنیتی
آدرس وب سایت نشریه
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز دانشکده اطلاعات
موضوع علوم انسانی / علوم سیاسی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2251-9769
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه