مشخصات نشریه
عنوان نشریه پژوهش های دانش زمین
آدرس وب سایت نشریه http://scj.sbu.ac.ir/index.php/earthscienceresearch
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز دانشگاه شهید بهشتی
موضوع علوم پایه / زمین شناسی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2008-8299
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه Open Journals System (OJS)
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه