مشخصات نشریه
عنوان نشریه توسعه اجتماعی
آدرس وب سایت نشریه http://qjsd.scu.ac.ir/
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز دانشگاه شهید چمران اهواز
موضوع علوم انسانی / علوم اجتماعی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2538-3205
شاپا الکترونیکی 2538-3205
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺳﺘﻨﺎدی ﻋﻠﻮم ﺟﻬﺎن اﺳﻼم (ISC) ﺑﻪ آدرس (www.isc.gov.ir)، ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻧﻈﺎم ﻧﻤﺎﯾﻪ‌ﺳﺎزی ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻨﻄﻘﻪای اﻃﻼع‌رﺳﺎﻧﯽ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوری (اﯾﺮان ژورﻧﺎل) ﺑﻪ آدرس (www.ricest.ac.ir)، ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ (SID) ﺑﻪ آدرس (www.sid.ir)
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه