مشخصات نشریه
عنوان نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار
آدرس وب سایت نشریه http://sustainagriculture.tabrizu.ac.ir/
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
صاحب امتیاز دانشگاه تبریز
موضوع کشاورزی و منابع طبیعی / اکولوژی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2008-5141
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-12-11
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات این نشریه از سال 1380با نام نشریه دانش کشاورزی منتشر می شد که از سال 1388 با تفکیک نشریات دانشکده با نام دانش کشاورزی و تولید پایدار منتشر می شود.
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه